ETISKE RETNINGSLINJER

I henhold til prinsippene til amfori BSCI (per januar 2014)

FORORD
ELTEN GmbH er et ledende selskap innen vernesko med over 100 års tradisjon og erfaring.
Kombinasjonen av tradisjon, topp moderne produksjonsteknologi og profesjonalitet gjør oss sterke. Vi fokuserer på folks behov, og produktene våre bidrar hver dag til å gjøre arbeidslivet litt tryggere.
Våre høykvalitets produkter er produsert med hensyn til miljø og menneskeverdige arbeidsforhold. Dette er den eneste måten vi kan oppfylle våre høye standarder på for oss selv og våre produkter.
Vår forretningssuksess, som har vart i generasjoner, er bare mulig fordi økonomiske, økologiske og sosiale aspekter alltid har vært en del av vår bedriftspolitikk.
ELTEN GmbHs langsiktige forhold til kunder, leverandører og andre forretningspartnere er basert på gjensidig tillit og krever at alle parter overholder prinsippene om ærlighet, pålitelighet og profesjonalitet.
Dette dokumentet er en adopsjon av amfori BSCI-atferdskoden i versjonen av januar 2014, som er utvidet til å omfatte ELTEN-spesifikke krav.
Som et selskap som har godtatt amfori BSCI e tiske retningslinjer, har vi tilpasset dokumentet til vårt eget oppsett for bedre å kunne bidra til amfori BSCI-kaskadeeffekten.
1. GYLDIGHETSOMRÅDE
Standardene og kravene som er nevnt i disse etiske retningslinjene gjelder for alle produksjonssteder og forretningsenheter tilknyttet ELTEN GmbH, så vel som for alle våre avtalepartnere og forretningsforbindelser i kjeden som produserer sko og lærvarer. Alle gjeldende landsspesifikke lover og forskrifter, industrielle minimumsstandarder, ILOs (International Labour Organization) konvensjoner, FNs (United Nations) konvensjoner, Global Compact-konvensjoner, OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper og andre internasjonalt anerkjente miljøstandarder gjelder også.
ELTENs forretningspartnere har forpliktet seg til å overholde nasjonale lovbestemmelser. I land der nasjonale lover og forskrifter er i strid med amfori BSCI etiske retningslinjer eller definerer en annen beskyttelsesstandard enn dette, vil ELTEN GmbH og våre kontraktspartnere se etter måter å overholde de prinsippene som er gunstige for ansatte og miljøet, og tilby best mulig beskyttelse.
2. ETISK PRODUKSJON
ELTEN GmbH følger juridisk upåklagelig og anerkjent forretningspraksis og tar til orde for rettferdig konkurranse. Selskapet inngår ikke avtaler som strider mot tysk eller europeisk kartellrett eller kartellovgivning i andre land der ELTEN GmbH har virksomhet.
ELTENs forretningspartnere driver ikke med i korrupsjon, utpressing eller underslag eller noen form for bestikkelse – inkludert, men ikke begrenset til – å gi løfter, tilby eller gi urettferdige økonomiske eller andre insentiver.
ELTENs forretningspartnere forventes å ha nøyaktig informasjon om sin virksomhet, struktur og ytelse og offentliggjøre den i samsvar med gjeldende regelverk og standarder for benchmarking i bransjen.
ELTENs forretningspartnere har ikke lov til å forfalske denne informasjonen eller foreta noen form for svindel i forsyningskjeden.
ELTENs forretningspartnere skal samle inn, bruke og på annen måte behandle personopplysninger (inkludert informasjon om ansatte, forretningspartnere, kunder og forbrukere i deres innflytelsessfære) med rimelig forsiktighet. Denne innsamlingen, bruken og annen behandling av personopplysninger skal skje i samsvar med lovbestemmelsene og lovkravene med hensyn til databeskyttelse og informasjonssikkerhet.
3. ARBEIDSTAKERMEDVIRKNING OG BESKYTTELSE AV ARBEIDSTAKER
ELTENs forretningspartnere må benytte beste ledelsespraksis som involverer ansatte og deres representanter i utveksling av velbegrunnet informasjon om arbeidsplasspørsmål og muliggjør iverksettelse av passende tiltak for å beskytte ansatte i samsvar med målene i ELTENs atferdskodeks og ta konkrete skritt for å informere ansatte om deres rettigheter og plikter.
ELTENs forretningspartnere er også forpliktet til å inneha tilstrekkelig kompetanse hos arbeidsgivere, ledere, ansatte og ansattes representanter for å lykkes med å integrere denne praksisen i driften. Kontinuerlig opplæring og videreopplæring på alle aktivitetsnivåer er avgjørende, spesielt med tanke på arbeidssikkerhet.
ELTENs forretningspartnere må etablere eller benytte effektive klagemekanismer på bedriftsnivå for enkeltpersoner og lokalsamfunn som kan bli påvirket negativt. Selv der hvor rettssystemer er effektive og har gode ressurser, kan klagemekanismer gi spesielle fordeler, for eksempel rask tilgang og avhjelpende tiltak, reduserte kostnader og transnasjonal rekkevidde.
4. IKKE BARNEARBEID
ELTENs forretningspartnere ansetter verken direkte eller indirekte barn under den lovbestemte aldersgrensen for obligatorisk skolegang, som ikke må være under 15 år. Unntak som er anerkjent av ILO gjelder.
ELTENs forretningspartnere har pålitelige mekanismer for aldersbestemmelse som en del av rekrutteringsprosessen, som under ingen omstendigheter skal føre til nedverdigende eller uverdig behandling av ansatte. Dette prinsippet skal beskytte barn mot alle former for utnyttelse. Spesiell oppmerksomhet må rettes mot avskjedigelse av barn, ettersom de kan finne seg farligere jobber som prostitusjon eller narkotikahandel. Hvis barn holdes borte fra arbeidsplassen, skal ELTENs forretningspartnere ta initiativ for å identifisere tiltak for å sikre beskyttelse av de berørte barna. Avhengig av situasjonen, bør ELTENs forretningspartnere gi et voksent husstandsmedlem i barnets berørte familie anstendig arbeid.
5. SPESIELL BESKYTTELSE AV UNGE ARBEIDSTAKERE
ELTENs forretningspartnere sørger for at unge mennesker ikke utfører nattarbeid og er beskyttet mot arbeidsforhold som truer deres helse, sikkerhet, moral og/eller utvikling. Hvis unge arbeidstakere ansettes, må ELTENs forretningspartnere sørge for at (a) typen arbeid ikke har en negativ innvirkning på helsen eller utviklingen; (b) arbeidstiden ikke forstyrrer deltakelse i yrkesopplæringsprogrammer som er anerkjent av vedkommende myndighet, og som ikke påvirker deres mulighet for å gå på skole.
ELTENs forretningspartnere kjenner de nødvendige mekanismene for å forhindre, bestemme og begrense skader på unge arbeidere; ved å gjøre dette legger de særlig vekt på at unge arbeidstakere har effektiv tilgang klagemekanismer og til opplæringssystemer og programmer om arbeidsmiljø og -helse.
6. INGEN FORM FOR TVANGSARBEID
ELTENs forretningspartnere kan ikke ty til noen form for tvangsarbeid, pliktarbeid, slaveri, fengselsarbeid, trusler, utnyttelse, kroppsstraff, menneskehandel og/eller ufrivillig arbeid. Bevaring av menneskelig verdighet og respekt må alltid sikres.
ELTEN forretningspartnere risikerer å bli beskyldt for medvirkning hvis de benytter forretningspartnere som benytter seg av slike arbeidsformer.
ELTENs forretningspartnere må utvise særlig forsiktighet ved direkte og indirekte bruk av og rekruttering av arbeidsinnvandrere.
ELTENs forretningspartnere gir sine ansatte rett til å forlate arbeidsplassen og til å avslutte arbeidsforholdet med en passende oppsigelsesfrist til arbeidsgiveren.
ELTENs forretningspartnere sørger for at ansatte ikke utsettes for umenneskelig eller nedverdigende behandling, fysisk straff, psykologisk eller fysisk tvang og/eller verbale overgrep. Ved ansettelse kan det ikke kreves at ansatte må stille kausjon eller legge igjen personlige dokumenter.
7. DISIPLINÆRTILTAK
ELTEN forretningspartnere må formidle alle disiplinære tiltak skriftlig, og de skal forklares muntlig til de ansatte i klare og forståelige ord.
Enhver form for ulovlig disiplinærhandling, som verbalt eller fysisk overgrep og vold, psykologisk eller seksuelt misbruk og/eller tvang og andre former for trusler er forbudt! De ansatte må være kjent med reglene som skal følges og de konsekvensene de kan få. Hvis uakseptable disiplinære tiltak brukes av ledere, må denne oppførselen ha tilsvarende disiplinære konsekvenser for dem. Ansatte må få muligheten til (anonymt) å klage på disiplinære tiltak og overgrep.
8. RETT TIL FORENINGSFRIHET OG RETT TIL KOLLEKTIVE FORHANDLINGER
ELTENs forretningspartnere (a) respekterer de ansattes rett til å danne fagforeninger på en fri og demokratisk måte; (b) diskriminerer ikke arbeidere på grunnlag av fagforeningsmedlemskap, og (c) respekterer arbeidstakernes rett til kollektive forhandlinger.
ELTENs forretningspartnere hindrer ikke ansattes representanter i å få tilgang til de ansatte på arbeidsplassen eller i å samhandle med dem. Hvis de jobber i land der retten til foreningsfrihet, kollektive forhandlinger og fagforeningsaktiviteter er ulovlig eller demokratisk fagforeningsaktivitet ikke er tillatt, skal ansatte få lov til å gå i dialog med sine egne representanter, som ELTENs forretningspartnere kan gå i dialog med om spørsmål som gelder arbeidsplassen.
9. INGEN DISKRIMINERING
ELTENs forretningspartnere har ikke lov til å diskriminere, utestenge eller foretrekke mennesker basert på kjønn, alder, religion, rase, kaste, fødsel, sosial bakgrunn, funksjonshemming, etnisk eller nasjonal opprinnelse, nasjonalitet, medlemskap i arbeiderorganisasjoner, inkludert fagforeninger, politisk medlemskap eller tro eller seksuell legning eller favorisere familieforpliktelser, sivilstand eller andre situasjoner som kan føre til diskriminering. Ansatte må ikke utsettes for trakassering eller disiplinære tiltak som følge av de grunnene som er nevnt ovenfor. Prinsippet om likebehandling må tas i betraktning ved rekruttering, godtgjørelse, videreutdanning, forfremmelse, oppsigelse og/eller pensjonering.
10. RIMELIG ARBEIDSTID
ELTEN forretningspartnere sørger for at ansatte ikke trenger å jobbe mer enn 48 vanlige timer per uke. De anerkjenner unntakene spesifisert av ILO. Gjeldende nasjonal lovgivning, industristandardstandarder eller kollektive avtaler må tolkes innenfor de internasjonale rammene som er etablert av ILO. I unntakstilfeller fastsatt av ILO, kan den øvre grensen for antall arbeidstimer spesifisert ovenfor overskrides; i dette tilfellet er overtid tillatt. Bruk av overtid skal forbli et unntak, være frivillig, avlønnes med en premie på ikke mindre enn 1,25 ganger normal sats og må ikke representere en betydelig høyere sannsynlighet for arbeidsrelaterte risikoer. Alle ansatte har rett til hvilepauser hver virkedag og rett til minst en fridag hver sju dager, forutsatt at ingen unntak fastsatt i tariffavtaler gjelder.
11. PASSENDE GODTGJØRELSE
ELTENs forretningspartnere respekterer de ansattes rett til en passende godtgjørelse som er tilstrekkelig til å gjøre det mulig for dem og deres familier å leve et anstendig liv samt retten til lovbestemte sosiale fordeler.
ELTENs forretningspartnere er forpliktet til å oppfylle minst lovbestemt minstelønn eller, hvis høyere, bransjestandardene som er godkjent på grunnlag av kollektive forhandlinger. Lønnen skal betales i tide, regelmessig og i sin helhet i et lovlig betalingsmiddel. En delvis betaling i form av naturalytelser er tillatt i samsvar med kravene til ILO. Lønnsnivået må gjenspeile de ansattes kvalifikasjoner og utdanningsnivå og gjelder vanlig arbeidstid. Fradrag er bare tillatt på de vilkår som er fastsatt i loven eller i kollektive avtaler.
Den lovpålagte sosiale trygdeplikten samt lovlig tildelte sosiale fordeler må gjennomføres. I land der sykelønn ikke er regulert av lov, må ansatte godtgjøres riktig for sykedager. I tilfelle de ansatte ikke har tilgang til gratis medisinsk behandling, må ELTENs forretningspartnere bære kostnadene for medisinsk behandling av de ansatte. Ulovlige lønnsfradrag (f.eks. som et ulovlig disiplinært tiltak) er ikke tillatt. Alle ansatte skal motta fullstendig og forståelig informasjon om sammensetningen av godtgjørelsen med jevne mellomrom.
12. INGEN UTRYGGE ARBEIDSFORHOLD
ELTENs forretningspartnere garanterer at (a) deres ansettelsesforhold hverken fører til usikkerhet eller til sosial eller økonomisk fare for de ansatte; (b) aktiviteten utføres på grunnlag av et anerkjent og dokumentert arbeidsforhold som er etablert i samsvar med nasjonal lovgivning, skikk eller praksis og internasjonale arbeidsstandarder, avhengig av hva som gir best beskyttelse. Før de går inn i ansettelsesforholdet, må de ansatte få forståelig informasjon om rettigheter, forpliktelser, arbeidsforhold, arbeidstid, godtgjørelse og betalingsbetingelser. Ansatte har krav på en skriftlig arbeidsavtale ved begynnelsen av arbeidsforholdet. Følgende innhold må være inkludert: Stilling, arbeidsstart, arbeidstid, godtgjørelse, ferierett, oppsigelsestid og betingelser, betalingsdato for godtgjørelse, prøvetid og underskrifter fra avtalepartnerne inkludert dato. Etter signering får hver ansatt en kopi av arbeidsavtalen. Kjedede ansettelseskontrakter tolereres ikke.
ELTENs forretningspartnere må tilby anstendige arbeidsforhold som også støtter de ansatte i deres rolle som foreldre eller omsorgspersoner, spesielt med hensyn til innvandrer- og sesongarbeidere hvis barn kan ha blitt etterlatt på migrantenes hjemsted.
ELTENs forretningspartnere har ikke lov til å bruke arbeidsforholdene på en måte som bevisst ikke samsvarer med lovens faktiske formål. Dette inkluderer – men er ikke begrenset til – (a) opplæringsprogrammer som ikke tar sikte på å gi kvalifikasjoner eller vanlig ansettelse, (b) sesongmessig eller tilfeldig arbeid hvis dette brukes for å beskytte arbeidstakere som undergraver og (c) kun arbeidstakere. Videre må ikke bruk av underleverandører undergrave de ansattes rettigheter.
13. ARBEIDSVERN
ELTENs forretningspartnere respekterer de ansattes og lokalsamfunnets rett til sunne arbeids- og levekår. Personer som trenger beskyttelse, som – men ikke begrenset til – unge arbeidere, unge mødre og gravide, samt personer med nedsatt funksjonsevne, skal få spesiell beskyttelse.
ELTENs forretningspartnere overholder arbeidsmiljøbestemmelsene eller, hvis de nasjonale lovbestemmelsene er utilstrekkelig eller utilstrekkelig implementert, internasjonale standarder.
Aktivt samarbeid mellom ledelse og ansatte eller deres representanter er viktig for å implementere systemer for å sikre et trygt og sunt arbeidsmiljø. Dette kan oppnås gjennom opprettelse av helse- og sikkerhetskomiteer.
ELTENs forretningspartnere sørger for at systemer er på plass for å identifisere, vurdere, unngå og bekjempe potensielle farer for helsen og sikkerheten til de ansatte. De iverksetter effektive tiltak for å forhindre potensielle ulykker, skader og/eller sykdommer hos ansatte som er relatert til arbeidsprosessen eller som oppstår i prosessen. Så langt det er forsvarlig, skal disse tiltakene redusere farene forbundet med arbeidsmiljøet.
ELTENs forretningspartnere vil arbeide for å forbedre ansattes beskyttelse i tilfelle ulykker, blant annet gjennom obligatoriske forsikringssystemer.
ELTENs forretningspartnere treffer alle egnede tiltak innenfor deres innflytelsessfære for å sikre stabiliteten og sikkerheten til systemene og bygningene de bruker, inkludert boligfasiliteter for ansatte, hvis dette tilbys av arbeidsgiveren, og for å beskytte dem mot alle forutsigbare nødsituasjoner.
ELTENs forretningspartnere respekterer de ansattes rett til å forlate selskapets lokaler uten å måtte be selskapet om tillatelse for å hindre en umiddelbar fare.
ELTENs forretningspartnere sørger for passende arbeidsmedisinsk behandling og tilhørende fasiliteter.
ELTEN forretningspartnere sørger for tilgang til drikkevann, trygge og rene spisesteder og avslapningsområder. Det samme gjelder områdene der maten tilberedes og/eller lagres.
ELTENs forretningspartnere gir også alle ansatte effektivt personlig verneutstyr (PVU) gratis til enhver tid.
14. MILJØVERN
ELTENs forretningspartnere vurderer sin operative virksomhet for betydelig miljøpåvirkning for å etablere effektive retningslinjer og prosedyrer som gjenspeiler deres ansvar for miljøet. De sikrer gjennomføring av passende tiltak for å redusere den negative innvirkningen på samfunnet, naturressursene og/eller miljøet som helhet.
Miljøvern er en viktig del av selskapets retningslinjer. Alle ELTENs forretningspartnere skal etterstrebe miljøvennlig og sosialt kompatibel produksjon. Negative effekter på miljøet må minimeres, og forebyggende tiltak iverksettes. Juridiske forskrifter, miljønormer, internasjonalt aksepterte standarder og industristandarder må overholdes. En kontinuerlig og langsiktig forbedring av miljøresultatene gjennom egnede teknologier og produksjonsprosesser, som muliggjør effektiv bruk av naturressurser og energi samt minimering av utslipp, skal fremmes. Kjemikaliene som brukes skal velges og evalueres under hensyn til miljø-, yrkes- og forbrukerbeskyttelsesaspekter. Målet bør være å erstatte spesielt skadelige kjemikalier så langt det er mulig. Riktig avhentding av avfall og mulig gjenbruk av materialer innenfor rammen av sirkulær økonomi er viktig, forutsatt at dette er mulig på grunn av lokale forhold.
15. DYREVERN
ELTENs forretningspartnere bruker ikke lær fra eksotiske dyr eller materialer som kommer fra truede arter eller arter som står på rødlisten til International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN). Som levende vesener, skal ville eller avlede dyr behandles og holdes i henhold til deres artsspesifikke behov.
16. FORBRUKERINTERESSER
Behovene og interessene til forbrukene er viktig for oss. Det må derfor sikres at produktene er trygge og ikke helseskadelige for det respektive formålet. Alle forretningspartnere må overholde de lovbestemte grensene for forurensende stoffer og andre Restricted Substances som gjelder produkter fra ELTEN GmbH.
17. LEDELSESPRAKSIS
Standardene som kreves i disse etiske retningslinjene er bindende og en kontraktmessig del av samarbeidet med ELTEN GmbH. Alle ansatte skal informeres om sine rettigheter og de forpliktelsene som retningslinjene medfører. Ved å integrere de definerte standardene i selskapets retningslinjer, skal kravene implementeres på lang sikt gjennom systematisk styring. Oppgavene må knyttes til de ansvarlige som har den nødvendige kunnskapen og får myndighet. Det kreves kontinuerlig overvåking av implementeringen. Alle relevante prosesser må dokumenteres på en riktig, transparent, forståelig og sannferdig måte.

7. november 2023 / Jette Derksen