Kodeks postępowania ELTEN GmbH

zgodnie z zasadami amfori BSCI (stan: styczeń 2014)


PRZEDMOWA

ELTEN GmbH jest wiodącą firmą w dziedzinie obuwia ochronnego z ponad 100-letnią tradycją i doświadczeniem.

Połączenie tradycji, najnowszej technologii produkcji i profesjonalnego działania sprawia, że jesteśmy silni. Kierujemy się potrzebami ludzi, a nasze produkty każdego dnia przyczyniają się do tego, że praca staje się coraz bezpieczniejsza.

Nasze wysokiej jakości produkty wytwarzane są z poszanowaniem środowiska i godnych warunków pracy. To jedyny powód, dla którego możemy sprostać naszym wysokim wymaganiom wobec siebie i oferowanym przez nas produktom.

Sukces naszego przedsiębiorstwa trwa od pokoleń, gdyż aspekty ekonomiczne, ekologiczne i społeczne były zawsze częścią prowadzonej przez nas polityki korporacyjnej.

Długoterminowe relacje ELTEN GmbH z klientami, dostawcami i innymi partnerami biznesowymi oparte są na wzajemnym zaufaniu i wymagają, aby wszystkie strony przestrzegały zasad uczciwości, rzetelności i profesjonalizmu.

Niniejszy dokument stanowi przyjęcie kodeksu postępowania amfori BSCI w wersji ze stycznia 2014 r., który został rozszerzony o specyficzne dla ELTEN wymagania.

Jako firma, która zatwierdziła kodeks postępowania amfori BSCI, dostosowaliśmy ten dokument do naszej własnej struktury, aby lepiej przyczynić się do efektu kaskady amfori BSCI.


1. ZAKRES DZIAŁANIA

Standardy i wymagania wymienione w niniejszym kodeksie postępowania dotyczą wszystkich lokalizacji i jednostek biznesowych ELTEN GmbH, a także wszystkich naszych partnerów umownych i relacji biznesowych w łańcuchu produkującym obuwie i wyroby skórzane. Wszystkie obowiązujące w danym kraju prawa i regulacje, minimalne standardy przemysłowe, konwencje ILO (International Labour Organisation), konwencje UN (United Nations), konwencje Global Compact, konwencje OECD Guidelines dla wielonarodowych przedsiębiorstw i inne międzynarodowe normy środowiskowe są również ważne.
Przestrzeganie krajowych przepisów jest podstawowym obowiązkiem partnerów biznesowych ELTEN. W krajach, w których krajowe prawa i regulacje są sprzeczne z kodeksem postępowania amfori BSCI lub ustanawiają inny standard ochrony niż ten obecny, ELTEN GmbH i nasi kontraktowi partnerzy będą szukać sposobów na przestrzeganie zasad, które zapewniają najlepszą ochronę pracowników i środowiska.


2. ETYCZNA GOSPODARKA

ELTEN GmbH przestrzega prawnie uznanych praktyk biznesowych i zobowiązuje się do uczciwej konkurencji. W szczególności nie będzie uczestniczyć w umowach sprzecznych z niemieckim lub europejskim prawem antymonopolowym lub prawem antymonopolowym innego kraju, w którym działa ELTEN GmbH.
Partnerzy biznesowi ELTEN nie uczestniczą w korupcji, wymuszeniach, defraudacji ani w żadnej formie przekupstwa – w tym między innymi – w obietnicach, ofertach lub przyznaniu nieuczciwej zachęty finansowej lub innej.
Oczekuje się, że partnerzy biznesowi ELTEN będą mieli prawidłowe informacje na temat swoich działań, struktury i wyników oraz ujawnią je zgodnie z obowiązującymi przepisami i praktykami branżowymi.
Partnerzy biznesowi ELTEN nie mogą brać udziału w fałszowaniu tych informacji ani w oszukiwaniu w łańcuchu dostaw.
Partnerzy biznesowi ELTEN muszą gromadzić, wykorzystywać i w inny sposób przetwarzać dane osobowe (w tym dane pracowników, partnerów biznesowych, klientów i konsumentów w ich strefie wpływów) z należytą starannością. Gromadzenie, wykorzystywanie i przetwarzanie w inny sposób danych osobowych musi odbywać się zgodnie z przepisami prawa i wymogami prawnymi dotyczącymi ochrony danych i bezpieczeństwa informacji.


3. UCZESTNICTWO I OCHRONA PRACOWNIKÓW

Partnerzy biznesowi ELTEN muszą ustanowić dobre praktyki zarządzania, które angażują pracowników i ich przedstawicieli w wymianę rzetelnych informacji na temat kwestii związanych z miejscem pracy oraz umożliwiają podjęcie odpowiednich środków w celu ochrony pracowników zgodnie z postanowieniami kodeksu postępowania ELTEN i podjęcia konkretnych kroków w celu uświadomienia pracownikom ich praw i obowiązków.
Partnerzy biznesowi ELTEN są również zobowiązani do tego, aby budować odpowiednie umiejętności wśród pracodawców, menedżerów, pracowników i przedstawicieli pracowników, aby skutecznie wdrażać te praktyki w biznesowej działalności. Ciągłe kształcenie i szkolenie na wszystkich poziomach działalności jest niezbędne, szczególnie w odniesieniu do bezpieczeństwa pracy.
Partnerzy biznesowi ELTEN muszą stworzyć skuteczne mechanizmy składania skarg na poziomie firmy lub w nich uczestniczyć w odniesieniu do osób i społeczności, które mogą być dotknięte określonymi negatywnymi skutkami. Nawet tam, gdzie systemy prawne są skuteczne i dobrze dopasowane, mechanizmy składania skarg mogą oferować szczególne korzyści, takie jak szybki dostęp i środki zaradcze, zmniejszone koszty i ponadnarodowy zasięg.


4. ZAKAZ WYKONYWANIA PRACY PRZEZ DZIECI

Partnerzy biznesowi ELTEN nie zatrudniają dzieci, które nie ukończyły jeszcze 15 roku życia tzn. poniżej ustawowego minimalnego wieku dla obowiązku szkolnego, ani bezpośrednio, ani pośrednio. Obowiązują uznane przez ILO odstępstwa.
Partnerzy biznesowi ELTEN ustanawiają niezawodne mechanizmy określania wieku w ramach procesu rekrutacji, co w żadnym wypadku nie może prowadzić do poniżającego lub niegodnego traktowania pracowników. Ta zasada ma na celu ochronę dzieci przed wszelkimi formami wyzysku. Szczególną uwagę należy zwrócić na zwalnianie dzieci, ponieważ mogą one znaleźć się w bardziej niebezpiecznych zawodach, takich jak prostytucja lub handel narkotykami. Aby dzieci te nie podejmowały się takich prac, partnerzy biznesowi ELTEN muszą podjąć inicjatywy mające na celu określenie środków zapewniających ochronę tych dzieci. W zależności od sytuacji partnerzy biznesowi ELTEN powinni zapewnić godną pracę dorosłemu członkowi rodziny dziecka.


5. SPECJALNA OCHRONA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Partnerzy biznesowi ELTEN zapewniają, że młodociani pracownicy nie wykonują swojej pracy w nocy i są chronieni przed warunkami, które mogą zagrażać ich zdrowiu, bezpieczeństwu, moralności i/lub rozwojowi. W przypadku zatrudniania młodocianych pracowników partnerzy biznesowi ELTEN powinni uczynić wszystko, aby (a) charakter działalności nie wpływał negatywnie na ich zdrowie ani rozwój; (b) ich godziny pracy nie wpływały na ich udział w programach kształcenia zawodowego uznanych przez właściwy organ oraz na ich zdolność do wyciągania korzyści z uczenia.
Partnerzy biznesowi ELTEN określają niezbędne mechanizmy zapobiegania, identyfikowania i ograniczania szkód wyrządzanych młodocianym pracownikom; zwracają przy tym szczególną uwagę na dostęp młodocianych pracowników do skutecznych mechanizmów składania skarg oraz do systemów i programów szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.


6. ZAKAZ PRACY PRZYMUSOWEJ

Partnerzy biznesowi ELTEN nie mogą uciekać się do jakiejkolwiek formy przymusowej lub obowiązkowej pracy, pańszczyzny, niewoli, pracy w więzieniu, groźby, wyzysku, kar cielesnych, handlu ludźmi i / lub niedobrowolnej pracy. Zawsze należy zapewnić ochronę ludzkiej godności i szacunku.
Partnerzy biznesowi ELTEN mogą zostać oskarżeni o współudział, jeśli skorzystają z tych form pracy za pośrednictwem swoich partnerów biznesowych.
Partnerzy biznesowi ELTEN muszą zachować szczególną ostrożność, wykorzystując i zatrudniając pracowników migrujących bezpośrednio i pośrednio.
Partnerzy biznesowi ELTEN zapewniają swoim pracownikom prawo do odejścia z pracy i rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, z zachowaniem rozsądnego okresu wypowiedzenia.
Partnerzy biznesowi ELTEN zapewniają, że pracownicy nie będą poddawani nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu, karom fizycznym, przymusowi psychicznemu lub fizycznemu i / lub werbalnemu znęcaniu się. Zatrudniani pracownicy nie mogą być zobowiązani do złożenia depozytu lub dokumentów osobistych.


7. ŚRODKI DYSCYPLINARNE

Partnerzy biznesowi ELTEN muszą uwzględnić na piśmie wszystkie środki dyscyplinarne a środki te muszą być wyjaśnione ustnie pracownikom jasnymi i zrozumiałymi słowami.

Wszelkie formy niedopuszczalnych środków dyscyplinarnych, takie jak werbalne lub fizyczne znęcanie się, przemoc, psychiczne lub seksualne nadużycie i/lub przymus oraz inne formy zastraszania są zabronione! Pracownicy muszą znać szereg zasad, których należy przestrzegać, oraz wynikające konsekwencje. Jeżeli kierownictwo zastosuje niedopuszczalne środki dyscyplinarne, zachowanie to musi mieć dla nich odpowiednie konsekwencje dyscyplinarne. Pracownicy muszą mieć możliwość (anonimowego) składania skarg na zastosowane środki dyscyplinarne i napaści.


8. PRAWO DO WOLNOŚCI ZRZESZANIA SIĘ I PRAWO DO UKŁADÓW ZBIOROWYCH

Partnerzy biznesowi ELTEN a) szanują prawo pracowników do tworzenia związków w sposób wolny i demokratyczny; (b) nie dyskryminują pracowników ze względu na ich członkostwo w określonych związkach oraz (c) szanują prawo pracowników do układów zbiorowych.
Partnerzy biznesowi ELTEN nie uniemożliwiają przedstawicielom pracowników dostępu lub interakcji z pracownikami w miejscu pracy. Jeśli pracują w krajach, w których nie ma prawa do wolności zrzeszania się, układów zbiorowych i działalności związkowej lub w których nie jest dozwolona wolna i demokratyczna działalność związkowa, pracownicy będą mogli w sposób swobodny wybrać swoich przedstawicieli, z którymi partner biznesowy ELTEN nawiąże dialog w kwestiach związanych z pracą.


9. ZAKAZ DYSKRYMINACJI

Partnerom biznesowym ELTEN nie wolno dyskryminować, wykluczać lub preferować osób ze względu na płeć, wiek, religię, rasę, kastę, miejsce urodzenia, pochodzenie społeczne, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne lub narodowe, narodowość, członkostwo w organizacjach pracowniczych, w tym w związkach zawodowych, polityczne członkostwo lub przekonania, orientację seksualną, zobowiązania rodzinne, stan cywilny lub każdą inną sytuację, która może prowadzić do dyskryminacji. W szczególności pracownicy nie mogą być narażeni na nękanie lub inne środki dyscyplinarne z wymienionych powyżej powodów. Przy zatrudnianiu, wynagradzaniu, dalszym szkoleniu, awansie, rozwiązaniu stosunku pracy i lub przejściu na emeryturę należy uwzględnić zasadę równego traktowania.


10. UZASADNIONE GODZINY PRACY

Partnerzy biznesowi ELTEN zapewniają, że pracownicy nie muszą pracować dłużej niż 48 regularnych godzin tygodniowo. Przyjmuje Pan/Pani do wiadomości wyjątki określone przez ILO. Obowiązujące przepisy krajowe, standardy branżowe lub układy zbiorowe należy interpretować w międzynarodowych warunkach ramowych określonych przez ILO. W wyjątkowych przypadkach określonych przez ILO górna granica liczby godzin pracy określona powyżej może zostać przekroczona; w tym przypadku nadgodziny są dozwolone. Wykorzystanie nadgodzin powinno pozostać wyjątkiem, być dobrowolne i wynagradzane stawką premiową nie niższą niż 1,25-krotność stawki normalnej i nie może wiązać się ze znacznie wyższym prawdopodobieństwem ryzyka zawodowego. Wszyscy pracownicy mają prawo do odpoczynku każdego roboczego dnia oraz prawo do przynajmniej jednego dnia wolnego co siedem dni, pod warunkiem, że nie ma wyjątkowych regulacji określonych w układach zbiorowych.


11. ODPOWIEDNIE WYNAGRODZENIE

Partnerzy biznesowi ELTEN szanują prawo pracowników do odpowiedniego wynagrodzenia, które jest wystarczające, aby umożliwić im i ich rodzinom godne życie, a także prawo do ustawowych świadczeń społecznych.
Partnerzy biznesowi ELTEN zobowiązani są do przestrzegania co najmniej ustawowych płac minimalnych lub, jeśli są wyższe, standardów branżowych zatwierdzonych na podstawie układów zbiorowych. Wynagrodzenie należy wypłacać na czas, regularnie i w całości, zgodnie z prawnym środkiem płatniczym. Częściowa płatność w formie świadczeń rzeczowych dozwolona jest zgodnie z wytycznymi ILO. Poziom płac musi odzwierciedlać kwalifikacje i poziom wykształcenia pracowników i dotyczy regularnych godzin pracy. Odliczenia są dozwolone wyłącznie na warunkach określonych przez prawo lub określonych w układach zbiorowych.
Należy wdrożyć wymagany prawnie obowiązek ubezpieczeń społecznych, a także przyznawane prawnie świadczenia społeczne. W krajach, w których wysokość wynagrodzeń w przypadku choroby nie jest regulowana przez prawo, pracownicy muszą być odpowiednio wynagradzani za utracone dni chorobowe. W przypadku, gdy pracownicy nie mają dostępu do bezpłatnej opieki medycznej, partnerzy biznesowi ELTEN muszą ponieść koszty opieki medycznej pracowników. Nielegalne potrącenia z wynagrodzenia (np. nielegalne środki dyscyplinarne) są niedozwolone. Wszyscy pracownicy muszą otrzymywać w regularnych odstępach czasu pełne i przekazane w zrozumiałej formie informacje o składzie swojego wynagrodzenia.


12. ZAWSZE PEWNE ZATRUDNIENIE

Partnerzy biznesowi ELTEN zapewniają, że (a) ich stosunki pracy nie prowadzą do niepewności ani do żadnego zagrożenia społecznego lub ekonomicznego ich pracowników; (b) działalność jest wykonywana na podstawie uznanego i udokumentowanego stosunku pracy, który jest zgodny z krajowymi przepisami, zwyczajami, praktykami oraz międzynarodowymi standardami pracy, w zależności od tego, co zapewnia większą ochronę. Przed nawiązaniem stosunku pracy pracownicy muszą otrzymać zrozumiałe informacje na temat swoich praw, obowiązków, warunków pracy, godzin pracy, wynagrodzeń i przepisów dotyczących płatności. Pracownicy mają prawo do pisemnej umowy o pracę na początku nawiązywania stosunku pracy. Należy uwzględnić następujące treści: Stanowisko, rozpoczęcie pracy, godziny pracy, wynagrodzenie, prawo do urlopu, okres i warunki wypowiedzenia, termin wypłaty wynagrodzenia, okres próbny i podpis umawiających się stron, w tym data. Po podpisaniu każdy pracownik otrzymuje kopię umowy o pracę. Łańcuchowe umowy o pracę nie są tolerowane.
Partnerzy biznesowi ELTEN muszą oferować godne warunki pracy, które wspierają pracowników również w roli rodziców lub opiekunów, zwłaszcza w odniesieniu do pracowników migrujących i sezonowych, których dzieci mogły być pozostawione w rodzinnych miastach migrantów.
Partnerzy biznesowi ELTEN nie mogą wykorzystywać stosunku pracy w sposób, który celowo jest niezgodny z rzeczywistym celem prawa. Obejmuje to między innymi (a) programy szkoleniowe, które nie mają na celu zapewnienia kwalifikacji lub regularnego zatrudnienia, (b) pracę sezonową lub dorywczą, jeżeli jest wykorzystywana w celu obniżenia ochrony pracowników i (c) umowy tylko o pracę. Ponadto korzystanie z umów o podwykonawstwo nie może podważać prawa pracowników.


13. BHP

Partnerzy biznesowi ELTEN szanują prawo pracowników i lokalnych społeczności do zdrowych warunków pracy i życia. Osobom potrzebującym ochrony, takim jak między innymi młodzi pracownicy, młode matki i kobiety w ciąży oraz osoby niepełnosprawne, przysługuje specjalna ochrona.
Partnerzy biznesowi ELTEN przestrzegają przepisów BHP lub, jeżeli krajowe przepisy prawne są niewystarczająco lub źle wdrożone, międzynarodowych standardów.
Aktywna współpraca między kierownictwem a pracownikami lub ich przedstawicielami jest niezbędna do wdrożenia systemów zapewniających bezpieczne i zdrowe środowisko pracy. Można to osiągnąć poprzez utworzenie komitetów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.
Partnerzy biznesowi ELTEN zapewniają, że dostępne są systemy identyfikacji, oceny, unikania i zwalczania potencjalnych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Podejmują skuteczne środki w celu zapobiegania potencjalnym wypadkom, urazom i/lub chorobom siły roboczej, które są związane lub występują w trakcie pracy. W miarę możliwości środki te powinny zmniejszyć niebezpieczeństwa związane ze środowiskiem pracy.
Partnerzy biznesowi ELTEN dołożą starań, aby poprawić ochronę pracowników w razie wypadku między innymi poprzez systemy obowiązkowych ubezpieczeń.
W zakresie swoich wpływów partnerzy biznesowi ELTEN podejmują wszelkie odpowiednie środki w celu zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa systemów i budynków, z których korzystają, w tym obiektów mieszkalnych dla pracowników, jeśli są one zapewniane przez pracodawcę, oraz ich ochrony przed wszelkimi możliwymi do przewidzenia kryzysowymi sytuacjami.
Partnerzy biznesowi ELTEN szanują prawo pracowników do opuszczenia siedziby firmy bez konieczności proszenia firmy o pozwolenie na opuszczenie bezpośredniego zagrożenia.
Partnerzy biznesowi ELTEN zapewniają odpowiednią opiekę zdrowotną w miejscu pracy i związane z nią udogodnienia.
Partnerzy biznesowi ELTEN zapewniają dostęp do wody pitnej, bezpiecznych i czystych miejsc do spożywania posiłków i relaksu. To samo dotyczy obszarów, w których żywność jest przygotowywana i / lub przechowywana.
Partnerzy biznesowi ELTEN zapewniają również bezpłatnie wszystkim pracownikom skuteczne środki ochrony osobistej (PSA).


14. OCHRONA ŚRODOWISKA

Partnerzy biznesowi ELTEN dokonują przeglądu swojej działalności operacyjnej pod kątem znaczącego wpływu na środowisko, aby ustalić skuteczne zasady i procedury odzwierciedlające ich odpowiedzialność za środowisko. Zapewniają wdrożenie odpowiednich środków w celu zmniejszenia negatywnego wpływu na społeczność, zasoby naturalne i/lub środowisko jako całości.
Ochrona środowiska jest integralną częścią naszej polityki korporacyjnej. Wszyscy partnerzy biznesowi ELTEN powinni dążyć do produkcji zgodnej z zasadami ochrony środowiska i społeczeństwa. Należy zminimalizować negatywne skutki dla środowiska i podjąć środki zapobiegawcze. Należy przestrzegać przepisów prawnych, norm środowiskowych, norm przyjętych na arenie międzynarodowej oraz norm przemysłowych. Należy promować ciągłą i długoterminową poprawę wyników środowiskowych poprzez odpowiednie technologie i procesy produkcyjne, które umożliwiają wydajne wykorzystanie zasobów naturalnych i energii, a także minimalizację emisji. Zastosowane chemikalia należy dobierać i oceniać z uwzględnieniem aspektów środowiskowych, bezpieczeństwa pracy i ochrony konsumentów. Celem powinno być zastąpienie w jak największym zakresie szczególnie zanieczyszczających substancji chemicznych. Właściwe usuwanie odpadów i ewentualne ponowne użycie substancji w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym są ważne, jeśli jest to możliwe ze względu na lokalne warunki.


15. OCHRONA ZWIERZĄT

Partner biznesowy ELTEN nie używa skóry egzotycznych zwierząt ani materiałów z zagrożonych wyginięciem gatunków, które znajdują się na Czerwonej Liście Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych (IUCN). Hodowane lub żyjące na wolności zwierzęta mają świadomość i powinny być traktowane i trzymane zgodnie z ich potrzebami gatunkowymi.


16. INTERESY KONSUMENTÓW

Dbamy o potrzeby i interesy konsumentów. Chcemy zatem zapewnić, że nasze produkty są nieszkodliwe dla zdrowia i bezpieczne dla danego zastosowania. Wszyscy biznesowi partnerzy muszą przestrzegać limitów prawnych dla substancji szkodliwych i innych substancji objętych ograniczeniami, które mają zastosowanie w produktach ELTEN GmbH.


17. PRAKTYKA ZARZĄDZANIA

Normy wymagane w niniejszym kodeksie postępowania są wiążące i stanowią umowną część współpracy z ELTEN GmbH. Wszyscy pracownicy muszą być świadomi swoich praw i obowiązków wynikających z kodeksu postępowania. Poprzez zintegrowanie zdefiniowanych standardów z polityką korporacyjną wymagania muszą być wdrażane w perspektywie długoterminowej poprzez systematyczne zarządzanie. Zadania muszą być powiązane z osobami odpowiedzialnymi, które posiadają niezbędną wiedzę i uprawnienia. Wymagane jest ciągłe monitorowanie wdrażania. Wszystkie istotne procesy muszą być odpowiednio udokumentowane, przejrzyste, zrozumiałe i zgodne z prawdą.