GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR ELTEN GMBH

Ostwall 7-13, 47289 Uedem/Germany

1. Generelt, kontraktsinngåelse

(1.1.) For våre nåværende og fremtidige tilbud, leveranser og/eller tjenester til våre kommersielle kunder (dvs. mot gründere i henhold til § 14 BGB som kjøper disse varene og/eller tjenestene for kommersiell og profesjonell bruk), gjelder følgende betingelser eksklusivt, inkludert hvis vi ikke bekrefter individuelle bestillinger separat. Vilkår for kjøper som strider mot eller avviker fra våre vilkår, gjelder bare hvis vi uttrykkelig bekrefter dem skriftlig. Dette bekreftelseskravet gjelder uansett, for eksempel også om vi utfører leveransen til kjøper uten forbehold med kunnskap om de generelle forretningsbetingelsene til kjøper. Ved bestilling, senest med aksept av varene og/eller tjenestene som tilbys av oss, anerkjenner kjøper uttrykkelig den eksklusive gyldigheten av våre salgs- og leveringsbetingelser. Vi har rett til å trekke oss fra kontrakten hvis kjøper motsetter seg gyldigheten av våre salgs- og leveringsbetingelser.

(1.2.) Alle leveringsavtaler samt eventuelle endringer, tillegg, sideavtaler, erklæringer om oppsigelse og andre erklæringer og/eller varsler må være i tekstform (dvs. også via faks eller e-post), med mindre annet er avtalt i disse vilkårene. Alle tilbudene våre kan endres og er ikke-bindende, med mindre vi uttrykkelig angir dem som bindende tilbud. En leveringskontrakt inngås bare, selv om forretningsforholdet vedvarer, hvis vi bekrefter kjøpers bestilling skriftlig eller i tekstform. En ordre anses å være akseptert hvis vi ikke avviser den skriftlig innen ti (10) dager. Bestillingsbekreftelsen kan også erstattes av vår levering, i så fall er forsendelsen av leveransen avgjørende for inngåelse av kontrakten.

(1.3.) Hvis det foreligger en skriftlig, individuell kontrakt mellom kjøper og oss (spesielt en rammeleveringskontrakt eller en sentral oppgjørsavtale med en forening som kjøper tilhører eller lignende), har bestemmelsene i en slik kontrakt forrang over disse bestemmelsene hvis det er en motsetning mellom de respektive bestemmelsene. Dette gjelder imidlertid ikke i tilfeller der det foreligger individuelle kontraktsordninger mellom oss og kjøper som gir denne bedre vilkår (f.eks. rabatter) enn han ville ha krav på ellers.

2. Priser, sen betaling, motregning

(2.1.) Tilbud i brosjyrer, annonser, prislister osv. kan endres og er ikke bindende, også med hensyn til prisinformasjonen. Prisene og rabattene som gjelder på leverings- eller tjenestedagen gjelder pluss lovpålagt mva. Hvis det ikke er gjort andre avtaler i vår ordrebekreftelse eller på individuell basis, er prisene våre basert på de listeprisene som er gyldige i leveringsperioden og bekreftet av oss fra fabrikk eller lager, unntatt emballasje, toll og andre tilleggsavgifter, men pluss eventuelle gjeldende mva. (Incoterms Edition 2010). Transportkostnader innenlands bæres av oss, ved levering til utenlandsk destinasjon påløper kostnader for frakt. Tilleggskostnader for spesielle ønsker fra kjøper (f.eks. frakt med ilbud eller ekspress) belastes av kjøper. Behandlingsavgiften spesifisert i den respektive prislisten vil bli belastet for bestillingsmengder som ikke tilsvarer minimumsantall og/eller den spesifiserte minimumsbestillingsverdien spesifisert i vår gyldige prisliste. Avvikende avtaler skal gjøres skriftlig.

(2.2.) Vi er bundet av avtalte priser for en ordre i en periode på seks (6) uker fra kontraktsinngåelsen. Med mindre det er inngått uttrykkelig avvikende, skriftlige avtaler med kjøper, har vi rett til, i tilfelle endring av faktorer som ligger til grunn for vår prisberegning og som ikke er forutsigbare og som vi ikke styrer (spesielt på grunn av økt materiale, lønn og råvarepris, endringer i valutapariteter, økninger på grunn av inflasjon osv.) til å foreta en tilsvarende prisjustering.

(2.3.) Med mindre annet er uttrykkelig skriftlig avtalt med kjøper, forfaller våre fakturer 30 dager etter faktureringsdato. Ved betaling i løpet av ti dager fra samme dato gir vi kjøper en rabatt på to prosent (2 %). Alle rabatter gitt til kjøper gjelder med forbehold om fullstendig, korrekt ordreaksept og betaling i tide. Ved retur vil vi belaste eventuelle rabatter som allerede er gitt til kjøper. Ved delleveranser har vi rett til å utstede tilsvarende delfakturaer. Som en del av en SEPA-debetprosedyre med kjøper samles de tilsvarende fakturaene i samsvar med betalingsvilkårene som er gitt denne to dager etter forfallsdato for de respektive fakturaene, og det tas da hensyn til den første rabattperioden hvis en slik er avtalt. Når det gjelder små fakturabeløp, forbeholder vi oss retten til å samle de respektive fakturaene og utstede et betalingsvarsel til kunden først etter en direkte belastning på minst fire fakturaer og overføre dem til kunden.

(2.4.) Betaling fra kjøper anses kun å ha blitt utført når vi fritt kan disponere de tilsvarende beløpene. Betalingsordreanvisninger, sjekker og veksler godtas kun på grunn av ytelse, og alle ekstrakostnader og gebyrer belastes kjøper.

(2.5.) Hvis misligholdet skjer, vil en forsinkelsesrente på ni (9) prosent av det respektive grunnbeløpet til Den europeiske sentralbanken bli belastet. Retten til å kreve erstatning for ytterligere skade forbeholdes uttrykkelig.

(2.6.) Hvis kjøper er på etterskudd med en forfalt betaling i mer enn fjorten (14) dager fra forfallsdato, og/eller hvis vi blir kjent med omstendigheter som tilsier at kjøper kun kan betale på forskudd, forbeholder vi oss uttrykkelig retten til å foreta ytterligere leveranser utelukkende mot forskudd, betaling eller sikkerhet, eller å suspendere denne til alle utestående betalinger er betalt. Videre har vi rett til å trekke oss helt eller delvis fra allerede inngåtte leveringskontrakter med kjøper, forutsatt at kjøper ikke tilbyr forskuddsbetalinger eller stiller sikkerhet som kreves av oss.

(2.7.) Kjøper har bare rett til motregning hvis motkravene er lovlig etablert, er ubestridte eller har blitt uttrykkelig anerkjent av oss skriftlig. Kjøper kan bare holde tilbake betaling ved mangler i våre leveranser eller tjenester og for beløp som tilsvarer den reduserte verdien av den mangelfulle leveransen eller tjenesten (avsnitt 4.6). Vi har rett til å avverge tilbakeholdelsesrett – inkludert innsigelse mot en ikke-oppfylt kontrakt – ved å stille sikkerhet, særlig bankgarantier. Denne sikkerheten anses å være gitt senest når kjøperen misligholder aksept.

3. Levering, leveringshindringer, kontraktsendringer

(3.1.) Leveringsdatoer eller leveringsperioder anses alltid som uforpliktende og omtrentlige, med unntak av uttrykkelige skriftlige avtaler om faste leveringsdatoer. De anses å være oppfylt når varene sendes i god tid eller – eller kjøper henter – med rettidig varsling om beredskap for utsendelse som overholdt. Uansett begynner ikke leveringstiden å løpe før alle tekniske og andre spørsmål knyttet til leveransen er avklart. Vi har rett til å foreta delvise eller tidlige leveranser når som helst. I slike tilfeller blir emballasje og eventuelt fraktkostnader (for utenlandsk destinasjon) bare belastet en gang. I tilfelle gjentatte bestillinger og alle andre modifikasjoner av den forrige bestillingen som kjøperen har bedt om, forbeholder vi oss generelt retten til å godta dem. Hvis akseptert fra vår side, kan dette resultere i en endring av i de opprinnelige leveringsdatoene. Ved bestillinger som sperres av kredittverdighetsgrunner blir de bekreftede leveringsdatoene ugyldige. Etter at sperren er opphevet, gjelder nye leveringsdatoer som skal bekreftes av oss skriftlig.

(3.2.) Med mindre annet er uttrykkelig skriftlig avtalt, foregår alle våre leveranser for kjøpers risiko og regning. I tillegg gjelder Incoterms of the Paris International Chamber of Commerce i sin siste versjon. Varene anses å være levert i samsvar med kontrakten hvis de samsvarer med produktbeskrivelsene som gjelder sluttkunder. Dette gjelder også bare mindre eller vanlige avvik i kvalitet, dimensjoner, farge, vekt og lignende, forutsatt at disse avvikene ikke vesentlig forringer den tiltenkte bruken av varene. Vi forbeholder oss uttrykkelig retten til å gjøre andre endringer i varene som er levert av oss, i den grad disse skyldes teknisk utvikling eller representerer tekniske forbedringer.

(3.3.) Hendelser med force majeure, begrensninger i henhold til offentlig lovgivning samt streik, lockouts og andre hendelser som ikke kan tilskrives risiko knyttet til vår drift, forlenger enten de avtalte leveringstidene med varigheten av forstyrrelsen eller gir oss rett til å trekke oss fra den spesifikke leveringskontrakten. Vi vil umiddelbart informere kjøper om disse hendelsene skriftlig. I disse tilfellene frafaller påstanden om skader på grunn av manglende oppfyllelse eller forsinkelse fra kjøper. Det samme gjelder hvis underleverandørene ikke leverer i tide, forutsatt at vi ikke er ansvarlige for dem. Hvis faste leveringsdatoer er avtalt, har kjøper kun rett til å trekke seg fra kontrakten i disse nevnte tilfellene etter at leverandøren har fått en ny sjanse til å levere.

(3.4.) Hvis kjøper ikke aksepterer varene helt eller delvis, selv om vi har tilbudt dem i henhold til kontrakten, hvis denne ikke samarbeider eller hvis leveransen er forsinket av andre grunner som kjøperen er ansvarlig for, ses dette som mislighold av aksept. I disse tilfellene har vi rett til å kreve rimelig kompensasjon for de påløpte kostnadene, inkludert ekstrautgifter (f.eks. lagringskostnader). Disse utgjør en prosent (1 %) av verdien av varene som skal lagres på grunnlag av den spesifikke bestillingen som er gjort for hver kalenderuke som har gått. Vi og kjøper står uttrykkelig fritt til å hevde og fremlegge bevis for ekstra eller lavere lagringskostnader. Uavhengig av dette forblir den lovbestemte plikten til å bære risiko i tilfelle et slikt mislighold, spesielt hvis risikoen medfører utilsiktet tap eller forverring av de bestilte varene, overført direkte til kjøper i slike tilfeller. Ytterligere krav på grunn av mislighold forblir upåvirket.

(3.5.) Vi forbeholder oss uttrykkelig retten til, med mindre annet er avtalt med kjøper, å sende varene våre med en speditør/fraktleverandør etter eget valg. Transporten skjer da på den måten som er gunstigst for oss (fraktgods, post eller speditør) Utsendelsen skjer da på vår bekostning, men på kjøperens risiko. På forespørsel og bekostning av kjøper vil vi forsikre leveranser mot vanlig transportrisiko. Hvis det er avtalt at kjøper henter varene, overføres risikoen for utilsiktet tap og forringelse til kjøper når varene ved overlevering, og i tilfelle henting av tredjeparter bestilt av kjøper, ved overlevering av varene til kjøper. Hvis kjøper tar imot forsendelsen for sent, overføres risikoen til kjøper.

(3.6.) Hvis vi misligholder leveringen vår, må kjøper på vår anmodning innen rimelig tid informere om denne fortsatt ønsker leveransen eller om kjøpet skal heves. Ved forsinket levering kan kjøper kun trekke seg fra bestillingen dersom den er plassert innenfor rammen av lovbestemmelsene hvis vi er ansvarlige for forsinkelsen.

(3.7.) For krav om erstatning fra kjøper på grunn av forsinket levering, gjelder bestemmelsen i punkt (6.2) nedenfor.

4. Garanti, varsler om mangler, retur

(4.1.) De lovbestemte bestemmelsene gjelder kjøpers rettigheter i tilfelle vesentlige mangler (inkludert feil og mangelfulle leveranser samt mangel på egenskaper som vi skriftlig har lovet), med mindre annet er spesifisert nedenfor. Hvis det dreier seg om en uavhengig reparasjonsordre eller andre arbeidsrelaterte tjenester, gjelder følgende bestemmelser også for reparasjoner og andre arbeidstjenester. Garantiperioden er tolv (12) måneder og begynner fra leveringsdato.

(4.2.) Varer levert av oss må undersøkes nøye umiddelbart etter levering til kjøper eller til en tredjepart som er utpekt av denne. Hvis det er synlig skade på emballasjen eller selve varen allerede er synlig ved levering, må den aktuelle leveransen kontrolleres for fullstendighet og skadede varer i nærvær av sjåføren, og transportøren må skriftlig varsles om skaden med bekreftelse på mottak. Skadede varer må fotograferes, og det må sikre andre bevis for å unngå tap av rettigheter senere. I tilfelle åpenbare mangler eller andre mangler som ville vært lett gjenkjennelige med en umiddelbar, nøye undersøkelse, anses disse å være godkjent av kjøper hvis vi ikke mottar et spesifisert skriftlig varsel om mangler fra kjøper innen syv (7) arbeidsdager etter levering. Når det gjelder andre mangler, anses disse å være godkjent av kjøper hvis vi ikke mottar et varsel om mangler innen sju (7) virkedager etter tidspunktet for at den aktuelle mangelen ble tydelig. Men hvis mangelen allerede ble kjent for kjøper på et tidligere tidspunkt, er dette avgjørende for klagefristens begynnelse. Hvis varene vi leverte til kjøper ikke ble produsert av oss, men ble hentet fra underleverandører, oppfyller vi våre garantiforpliktelser ved å tilordne alle garantikrav mot våre underleverandører til kjøper. Sistnevnte aksepterer overtakelse av disse I dette tilfellet gir vi bare en subsidiær garanti etter søksmål mot underleverandøren.

(4.3.) Ved feil eller for stor levering er kjøper forpliktet til å returnere de aktuelle varene til oss i originalemballasjen uten endringer og i opprinnelig tilstand. Til dette formålet mottar kjøper en returseddel fra oss. Hvis varene som returneres til oss er skadet eller er endret fra sin opprinnelige tilstand, eller hvis de ikke lenger er i originalemballasjen, og varene derfor ikke lenger kan selges uten ytterligere innsats fra vår side, kan beløpet som krediteres kjøper avkortes med opptil tretti (30) prosent basert på det totale fakturabeløpet. Vi forbeholder oss uttrykkelig retten til å fremlegge bevis på høyere skader.

(4.4.) Hvis de leverte varene faktisk viser seg å være mangelfulle etter vår inspeksjon, har vi i utgangspunktet rett til å velge om vi gir tilleggsytelse ved å eliminere feilen (etterfølgende forbedring) eller ved å levere en feilfri vare. Vår rett til å nekte tilleggsytelse i henhold til lovkravene forblir upåvirket Hvis en artikkel ikke lenger er tilgjengelig i tilfelle erstatningsleveranse, vil den erstattes av en annen artikkel som ligner så mye som mulig på produktet som ikke lenger er tilgjengelig.

(4.5.) Alle garantikrav fra kjøper frafaller hvis og i den grad kjøperen ikke har fulgt våre drifts-, vedlikeholds- og/eller pleieinstruksjoner. Det samme gjelder skader forårsaket av feil bruk, igangkjøring, modifisering eller reparasjon, feil og/eller uaktsom behandling og/eller naturlig slitasje.

(4.6.) Vi har rett til å gjøre gjeldende en ytelse avhengig av at kjøper betaler kjøpesummen. Sistnevnte har imidlertid rett til å holde tilbake en del av kjøpesummen som er rimelig i forhold til mangelen.

(4.7.) Kjøper er forpliktet til å gi oss den tid og mulighet som er nødvendig for den påfølgende ytelsen, ikke minst levere de avviste varene til oss for inspeksjonsformål. Varene skal sendes til oss uten transportkostnader. De må ledsages av en spesifikk beskrivelse av feilen og en kopi av faktura/følgeseddel. Vi skal dekke utgiftene som kreves for å kontrollere mangler, spesielt transport-, reise-, arbeids- og materialkostnader, hvis og i den grad det faktisk foreligger en mangel. Hvis kjøpers anmodning om å avhjelpe mangelen viser seg å være uberettiget, kan vi kreve at kjøper betaler de påløpte kostnadene. Hvis en reparasjons- eller erstatningslevering avslås fra vår side, hvis dette mislykkes, eller hvis det er urimelig for kjøper, kan kjøper velge å trekke seg fra den inngåtte leveringskontrakten og på grunnlag av gjeldende lovbestemmelser, kreve redusert prisen og/eller kompensasjon iht. til bestemmelsene under punkt 6. Dette gjelder imidlertid ikke ved mindre mangler.

(4.8.) En spesifikasjon av ytelsesdata eller annet innhold eller ytelsesbeskrivelser utgjør ikke en kvalitets- eller produksjonsgaranti fra vår side. Ytterligere garanti- og garantiforpliktelser godtas bare av oss hvis de er lovet skriftlig. Uansett, etter tolv (12) måneder, som begynner med mottakelsen av leveransen av de spesifikke varene fra kjøper, trer loven om begrensning av dennes rettigheter på grunn av mangler i kraft. Dette påvirker ikke foreldelsesfristen i paragraf 479 BGB eller andre juridiske rettigheter for kjøper som følge av uredelig skjult eller bevisst forårsakede mangler.

(4.9.) Levering av reservedeler og tilbakelevering av reparerte varer skjer, i den grad disse ikke dekkes av vårt ansvar for materielle mangler, mot innkreving av en passende frakt- og emballasjekostnad i tillegg til godtgjørelse for tjenesten vi tilbyr i denne sammenheng.

(4.10.) Generelt vil vi bare ta tilbake varer som er kjøpt av oss av kjøper i løpet av de siste seks (6) månedene, beregnet fra fakturadatoen. Varer som ikke inngår i vår nåværende, gyldige prisliste eller hvis utseende er endret, er vanligvis unntatt fra bytte eller tilbakelevering. Beløpet som krediteres kjøper for retur som er godtatt skriftlig av ELTEN GmbH og/eller SFE GmbH, reduseres med førti (40) prosent basert på det totale fakturabeløpet. Dette gjelder også varer som allerede er priset eller skadet av kjøper. I den grad andre individuelle skriftlige avtaler er inngått med kjøper i det nevnte området, f.eks. med hensyn til retur av varer, skal disse ha forrang.

(4.11.) Bestemmelsene under punkt 4 gjelder.

5. Eiendomsforbehold og andre sikkerhetsinteresser

(5.1.) Vi forbeholder oss uttrykkelig retten til de leverte varene til de er betalt, eller alle utestående krav i forbindelse med det eksisterende forretningsforholdet er gjort opp. Så lenge fakturaene ikke er fullstendig betalt, gjelder eiendomsforbeholdet for den respektive saldoen.

(5.2.) Kjøper har rett til å videreselge de leverte varene som er vår eiendom (reserverte varer) i den ordinære virksomheten. Kjøper kan da ikke videreselge, pantsette eller gi varene videre som en del av kjøpers ordinære virksomhet. Overføring til nåværende konto er imidlertid tillatt. I tilfelle videresalg overfører kjøper alle krav på beløpet av det respektive endelige fakturabeløpet (inkludert merverdiavgift pluss merkostnader og mulig rente) overfor sine kunder og/eller andre tredjeparter til oss. Ved løpende konti anses den reserverte eiendelen som sikkerhet for det utestående beløpet. Kjøper har fortsatt rett og plikt til å innkreve disse kravene etter overdragelse. Dersom vi får informasjon om at kjøpers økonomiske situasjon gjør at denne ikke er i stand til å kreve inn beløpet, , har vi rett til å innkreve beløpet selv. Hvis vi har grunn til å tro at rettighetene til eiendomsforhold kan bli satt i fare (f.eks. som et resultat av en forverring av kredittverdigheten som er blitt kjent for oss eller en manglende avregning av fakturaer etter at de forfaller i gjentatte tilfeller), er vi berettiget til – uavhengig av andre rettigheter vi har i denne sammenheng – å kreve at kjøper oppgir det eksisterende eierskapet av disse varene til tredjeparter i tilfelle videresalg av varene med forbehold om eiendomsforbehold eller andre disposisjoner derav.

(5.3.) Ingen form for avhending av de reserverte varene som påvirker våre rettigheter, som pantsettelse, sikkerhetsoverdragelser eller oppdrag, er tillatt. Forestående inngrep eller disposisjoner fra tredjeparter, særlig beslag, skal skriftlig rapporteres til oss av kjøper så raskt som mulig, slik at vi kan hevde våre tilsvarende rettigheter. I tilfelle søksmål i henhold til §771 i ZPO, må kjøper refundere oss de rettslige og utenomrettslige kostnadene som påløper i denne forbindelse, hvis tredjeparten som kravet er fremsatt mot ikke er i stand til å gjør det.

(5.4.) Kjøper er uttrykkelig enig i at i tilfelle en forestående svekkelse av våre sikkerhetsrettigheter, er vi autorisert til å hente de reserverte varene eller på annen måte sikre dem, uten at dette kan anses som ulovlig innblanding. For dette formålet har vi rett til å gå inn i alle kjøpers lager og forretningslokaler, i den grad dette er nødvendig for å håndheve våre rettigheter. I denne forbindelse forplikter kjøper seg til å samarbeide uten begrensning.

(5.5.) Vi forplikter oss til å frigi eksisterende verdipapirer på forespørsel fra kjøper hvis verdien overstiger med tjue (20) prosent. I tilfelle et pågående forretningsforhold, gjelder den nevnte prosentandelen basert på alle krav mot kjøper.
(5.6.) Kjøper er forpliktet til å forsikre varene våre mot brann, vann, tyveri og andre driftsrisikoer og overfører herved de tilhørende krav mot forsikringsselskapet for disse varene til oss.

6. Ansvarsbegrensning

(6.1.) Vi har et ubegrenset ansvar for skader som skyldes forsett og grov uaktsomhet. Ved uaktsomhet er vi kun ansvarlige for skader som følge av skade på liv, lemmer og helse samt for skader som følge av brudd på en vesentlig kontraktsforpliktelse (dette er forpliktelser som muliggjør riktig utførelse av leveringskontrakten), som kjøper regelmessig er avhengig av og kan stole på. I disse tilfellene er vårt ansvar imidlertid begrenset til erstatning av den forventede, vanligvis forekommende skaden.

(6.2.) Ovennevnte ansvarsbegrensninger gjelder ikke hvis en mangel ble skjult fra vår side, noe kjøper må kunne fremlegge bevis for, eller hvis vi har gitt en uttrykkelig skriftlig garanti for kvaliteten og funksjonen til de spesifikke varene. Det samme gjelder ansvar basert på gjeldende, obligatoriske lovbestemmelser, slik som produktansvarsloven, samt i tilfelle forsinkelse i leveransen, i den grad det ble avtalt fast levering og/eller fast ytelsestid.

(6.3.) Kjøper kan bare trekke seg fra pliktbrudd som ikke består av en mangel hvis vi er ansvarlige for denne mangelen.

(6.4.) Når det gjelder informasjon og instruksjoner, materialer og andre deler av bestillingen som er gjort tilgjengelig av kjøper, er vi ikke ansvarlige, med mindre annet er uttrykkelig avtalt, og kjøper fritar oss i sin helhet fra alle mulige tredjepartskrav på tidspunktet for kravet.

(6.5.) Krav om erstatning fra kjøper på grunn av en mangel blir foreldet ett år etter levering av varene. Dette gjelder ikke hvis vi kan bli beskyldt for svindel eller i tilfelle skade på kjøpers liv, kropp eller helse som vi er ansvarlige for.
(6.6.) Beløpet for vårt ansvar for hvert enkelt skadetilfelle er begrenset til et maksimalt ansvarsbeløp som tilsvarer netto omsetning vi hadde med kjøper året før kravet ble fremsatt. Denne ansvarsbegrensningen gjelder ikke hvis vi er skyldige i svindel, forsett eller grov uaktsomhet, for krav som følge av skade på liv, lemmer eller helse, eller hvis et krav er basert på en skadevoldende handling eller en uttrykkelig antatt garanti eller antagelsen av en anskaffelsesrisiko iht. § 276 i BGB, eller i tilfeller med høyere ansvarsbeløp som avviker ved lov.

(6.7.) Ytterligere ansvar fra vår side er utelukket – uavhengig påstandens rettslige karakter. Dette gjelder særlig erstatningskrav som følge av uaktsomhet da kontrakten ble inngått, på grunn av andre pliktbrudd eller på grunn av krav om erstatning for materiell skade iht. § 823 i BGB. Utelukkelser av ansvar eller -begrensninger i ansvaret i denne delen gjelder i samme grad til fordel for våre organer, våre ledende og ikke-ledende ansatte og andre stedfortredende agenter samt våre underleverandører.

7. Immaterielle rettigheter, bruk av bildemateriale

(7.1.) Kjøper anerkjenner vår immaterielle eiendom og våre eksklusive bruksrettigheter (dette inkluderer varemerker, design- og bruksmodeller, patenter, opphavsrett osv.) og vil verken direkte eller indirekte utvikle produkter/tjenester som kan påvirke disse eierrettighetene negativt.

(7.2.) Begrenset til den perioden det eksisterer et forretningsforhold med kjøper, gir vi denne en ikke-eksklusiv lisens, som når som helst kan tilbakekalles, til å bruke våre eierrettigheter, til sine egne markedsføringsformål innenfor rammen og omfanget av dennes funksjon med tanke på salg av våre produkter. Dette refererer spesielt, men ikke utelukkende, til bruken av våre logoer, merkevarer, illustrasjoner, fotografier, tekster og lignende, samt alle andre eierrettigheter som vi har krav på i reklame- og salgsfremmende materiale til kjøpere som vi har uttrykkelig autorisert på forhånd, det være seg i trykte eller salgpunkts- eller internettbaserte medier (heretter kalt «materialet»).

(7.3.) I tillegg gjelder vår bruksavtale for bruk av bilder, reklamemateriell og annet materiale fra merkene ELTEN®, WORTEC®, JORI® og LOWA Work® i sin nåværende form mellom kjøper og oss. Selskapets signatur av kjøpers bruksavtale og retur til oss er forutsetning og vilkår for bruk av de nevnte materialene fra kjøpers side, samt for å gi en lisens for bruk nevnt i avsnittet over (7.2.). Dersom det finnes en motsetning mellom den nevnte brukeravtalen og disse vilkårene, har brukeravtalen forrang.

(7.4.) I tilfelle brudd på bestemmelsene under punkt 7, forbeholder vi oss retten til, særlig ved gjentakelse, og uavhengig av andre rettigheter vi har, å ikke levere materiale til kjøper midlertidig eller permanent for fremtiden.

(7.5.) Hvis forretningsforholdet avsluttes, uavhengig av juridisk grunn, skal kjøper umiddelbart slutte å bruke våre immaterielle rettigheter og bildemateriell og umiddelbart slutte å bruke materiell som fremdeles er i hans besittelse offline og online og omgående returnere materiell og bilder som vi har stilt til disposisjon til salgsfremmende formål eller levere det til en person vi utpeker.

(7.6.) Individuelle ytterligere avtaler med kjøper, spesielt med tanke på kjøpers e-handelsaktiviteter på B2C-nivå, har forrang fremfor disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene i den grad de strider mot disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene.

8. Databeskyttelse, konfidensialitet

(8.1.) Når det gjelder databeskyttelse og spesielt bruken av kjøpers personopplysninger som gis av oss, gjelder vår separate databeskyttelseserklæring i sin nåværende form, som kan ses på https://elten.com/home/datenschutz/.

(8.2.) Alt materiale og informasjon som er gitt av oss til kjøper, med mindre dette er offentlig tilgjengelig, generelt kjent eller åpenbart ment for distribusjon, skal behandles strengt konfidensielt av kjøper og kan ikke reproduseres, publiseres eller gjøres tilgjengelig av kjøper for tredjeparter uten at vi har samtykket til dette skriftlig på forhånd. Ved avslutning av sitt forretningsforhold til oss, må kjøper enten returnere dette til oss umiddelbart og/eller destruere det, som beskrevet ovenfor i avsnitt 7, alt etter vårt valg.

9. Oppfyllelsessted, jurisdiksjon, gjeldende lov

(9.1.) Oppfyllelsessted for alle forpliktelser som følger av forretningsforholdet til kjøper er vårt firma i Uedem, Nordrhein-Westfalen, forutsatt at forpliktelsens spesifikke natur ikke er i strid med dette.

(9.2.) For transaksjoner med forhandlere eller offentligrettslige organer, er Kleve eksklusiv jurisdiksjon for alle tvister som oppstår direkte eller indirekte fra kontraktsforholdet – med mindre en annen jurisdiksjon er berettiget. For klarhets skyld gjelder den ovennevnte jurisdiksjonsregulering også forhold mellom oss og kunden som kan føre til ikke-kontraktsmessige krav i henhold til forordning (EF) nr. 864/2007. Imidlertid har vi også rett til å saksøke kjøper ved domstol som har jurisdiksjon ved dennes hovedkontor, så vel som ved enhver annen juridisk kompetent domstol. Dette gjelder særlig, uten å være begrenset til dette, ved saksbehandling for midlertidig rettsvern.

(9.3.) Forbundsrepublikken Tysklands lov gjelder for disse vilkårene for salg og levering og hele rettsforholdet mellom oss og kjøper, unntatt lovkonflikter og FNs konvensjon om internasjonalt kjøp og salg av varer (CISG) hvis kjøper er basert utenfor Forbundsrepublikken Tyskland. Det blir uttrykkelig gjort klart at dette lovvalget også skal forstås slik i betydningen i art. 14 paragraf 1 b) forordning (EF) nr. 864/2007 og derfor også skal gjelde for ikke-kontraktsmessige krav i betydningen av denne EU-forordningen. Hvis utenlandsk lov er obligatorisk i enkeltsaker, skal våre vilkår og betingelser tolkes på en slik måte at det økonomiske formålet med dem bevares så langt som mulig.

10. Avsluttende bestemmelser

(10.1.) Alle endringer og/eller tillegg til kontrakter inngått med kjøper, inkludert disse vilkårene for salg og levering, skal gjøres skriftlig. Dette gjelder også endringer i dette skriftlige formkravet.

(10.2.) En fullstendig eller delvis unnlatelse eller et forsinket krav om enhver rett fra vår side overfor kjøper betyr ikke frafall av denne eller andre rettigheter.

(10.3.) Ansatte hos oss, kommersielle agenter eller andre representanter som ikke tilhører vår ledelse eller som ikke har fullmakt eller prokura, har ikke rett til å tilby juridisk bindende erklæringer for oss, med mindre vi har gitt en skriftlig forhåndsgodkjenning til dette.

(10.4.) Med mindre annet er angitt i vilkårene ovenfor eller på grunn av obligatorisk juridisk ansvar fra vår side, utløper alle kjøpers krav mot oss innen seks (6) måneder fra det tidspunkt da kjøper ble eller burde vært kjent med de relevante fakta, uansett kunnskap om dette, minst innen tre (3) år fra fakturadato for den aktuelle leveransen, uavhengig av disse kravenes art.

(10.5.) Hvis bestemmelsene i disse leverings- og salgsbetingelsene er eller blir ugyldige eller juridisk ineffektive, skal de gjenværende bestemmelsene forbli upåvirket. De ugyldige eller ikke-håndhevbare bestemmelsene skal da erstattes fra vår side av juridisk gyldige eller håndhevbare bestemmelser som nærmest samsvarer med det økonomiske formålet med den juridisk ugyldige eller juridisk ineffektive bestemmelsen.

(10.6.) Vi forbeholder oss uttrykkelig retten til å endre og/eller legge til disse leverings- og salgsvilkårene, om nødvendig fra vårt synspunkt, og vil da umiddelbart gi kjøper den tilsvarende modifiserte nye versjonen skriftlig, som deretter erstatter den nåværende versjonen. Dette gjelder også tilsvarende forrige versjon av disse salgsbetingelsene. Alle bestillinger som allerede er plassert av kjøper og bekreftet av oss på tidspunktet for overføring av de endrede, nye leverings- og salgsbetingelsene, vil bli utført på grunnlag av gyldigheten til den forrige versjonen av disse vilkårene.

Stand: juni 2019

7. november 2023 / Jette fra Team ELTEN