Adfærdskodeks

jfr. principperne fra amfori BSCI (fra januar 2014)

 

FORORD

ELTEN GmbH er en førende virksomhed inden for sikkerhedssko, der har over 100 års tradition og erfaring.

Kombinationen af tradition, avanceret produktionsteknologi og professionalisme gør os stærke. Vi fokuserer på folks behov, og vores produkter bidrager dagligt til at gøre arbejdslivet lidt mere sikkert.

Vores kvalitetsprodukter fremstilles under behørig hensyntagen til miljø og menneskelige arbejdsforhold. Det er den eneste måde, hvorpå vi selv kan følge vores høje standarder for os og vores produkter.

Vores forretnings succes, der har varet i generationer, er kun mulig, fordi de økonomiske, økologiske og sociale aspekter altid har været en del af vores virksomhedspolitik.

ELTEN GmbH’s langvarige relationer til kunder, leverandører og andre forretningspartnere er baseret på gensidig tillid og kræver, at alle parter overholder principperne om ærlighed, pålidelighed og professionalisme.

Dette dokument er en vedtagelse af amfori BSCI-adfærdskodeksen, i versionen fra januar 2014, som er udvidet til at omfatte ELTENs specifikke krav.

Som et firma, der har accepteret amfori BSCI adfærdskodeks, har vi tilpasset dokumentet til vores eget layout for bedre at kunne bidrage til amfori BSCI’s kaskadeeffekt.

 

1. ANVENDELSESOMRÅDE

De standarder og krav, der er nævnt i denne adfærdskodeks, gælder alle ELTEN GmbH’s lokationer og forretningsenheder, såvel som alle vores kontraktlige partnere og forretningsforbindelserne inden for den kæde, der producerer sko og lædervarer. Alle gældende landespecifikke love og forskrifter, industrielle minimumsstandarder, konventioner fra ILO (Den Internationale Arbejdsorganisation), konventioner fra FN (FN), konventioner i Global Compact, konventioner i OECD-retningslinjer for multinationale virksomheder og andre internationalt anerkendte miljøstandarder gælder også.

ELTENs forretningspartneres primære pligt er at overholde de nationale lovbestemmelser. I lande, hvor nationale love og regler er i modstrid med amfori BSCI Adfærdskodeks eller definerer en anden beskyttelsesstandard end denne, vil ELTEN GmbH og vores kontraktpartnere søge måder at overholde principperne på, der er gavnlige for arbejdstagerne, og tilbyder miljøet den mest omfattende beskyttelse.

 

2. ETISK VIRKSOMHED

ELTEN GmbH forfølger en juridisk upåklagelig og anerkendt forretningspraksis og går ind for fair konkurrence. Især deltager ELTEN ikke i aftaler, der strider mod tysk eller europæisk kartellovgivning eller kartellovgivningen i noget andet land, hvor ELTEN GmbH er aktiv.

ELTENs forretningspartnere deltager ikke i korruption, afpresning eller underslæb eller i nogen form for bestikkelse – herunder, men ikke begrænset til – løfter, aftaler, eller tilbud om eller afgivelse af urimelige økonomiske eller andre incitamenter.

ELTENs forretningspartnere forventes at besidde nøjagtige oplysninger om deres operationer, struktur og ydelser og offentliggøre disse, i overensstemmelse med gældende regler og industriens benchmarking-praksis.

ELTENs forretningspartnere må hverken være involveret i forfalskning af disse oplysninger eller i nogen form for bedrag i forsyningskæden.

ELTENs forretningspartnere skal indsamle, bruge og på anden måde behandle personoplysninger (inklusive oplysninger om medarbejdere, forretningspartnere, kunder og forbrugere, inden for deres indflydelsessfære) med rimelig omhu. Denne indsamling, brug og anden behandling af personoplysninger skal finde sted i overensstemmelse med de retlige bestemmelser og juridiske krav, med hensyn til databeskyttelse og informationssikkerhed.

 

3. MEDARBEJDERES DELTAGELSE OG BESKYTTELSE

ELTENs forretningspartnere skal definere bedste ledelsespraksis, der involverer arbejdstagerne og deres repræsentanter i udvekslingen af velfunderede oplysninger om arbejdspladsrelaterede spørgsmål og muliggøre passende foranstaltninger til at beskytte arbejdstagerne, i overensstemmelse med målene i ELTEN’s adfærdskodeks, og tage konkrete skridt, der informerer arbejdstagerne om deres rettigheder og forpligtelser.

ELTENs forretningspartnere er også forpligtede til at udvikle tilstrækkelige kompetencer blandt arbejdsgivere, ledere, medarbejdere og medarbejderrepræsentanter for at kunne integrere denne praksis effektivt i virksomhedens drift. Efter- og videreuddannelse på alle aktivitetsniveauer er afgørende, især med hensyn til arbejdssikkerheden.

ELTENs forretningspartnere skal etablere eller deltage i effektive klagemekanismer på virksomhedsniveau, for enkeltpersoner og samfund eller fællesskaber, der kan blive påvirket negativt. Selv der. hvor retssystemerne er effektive og udstyret med passende ressourcer, kan klagemekanismer tilbyde særlige fordele, som fx hurtig adgang og afhjælpende tiltag, reducerede omkostninger og tværnational rækkevidde.

 

4. INTET BØRNEARBEJDE

ELTENs forretningspartnere ansætter, hverken direkte eller indirekte, børn under den lovbestemte minimumsalder for obligatorisk skolegang, som ikke må være mindre end 15 år. De undtagelser, der er anerkendt af ILO, gælder.

ELTENs forretningspartnere skal oprette pålidelige mekanismer til at bestemme alderen, som en del af deres rekrutteringsproces, på en måde, der under ingen omstændigheder må føre til nedværdigende eller uværdig behandling af medarbejderen. Dette princip er beregnet til at beskytte børn mod alle former for udnyttelse. Der skal lægges særlig vægt på afskedigelse af børn, da de kan ende i endnu farlige jobsituationer, som prostitution eller narkotikahandel. Hvis børn holdes væk fra arbejdspladsen, skal ELTENs forretningspartnere tage initiativer til at identificere foranstaltninger, der sikrer beskyttelsen af de berørte børn. Afhængig af situationen, skal ELTENs forretningspartnere give et voksent husstandsmedlem, i det berørte barns familie, et anstændigt arbejde.

 

5. SÆRLIG BESKYTTELSE FOR UNGE ARBEJDSTAGERE

ELTENs forretningspartnere sørger for, at unge ikke udfører natarbejde og er beskyttet mod arbejdsforhold, der truer deres helbred, sikkerhed, moral og/eller udvikling. Hvis der er ansat unge arbejdstagere, bør ELTENs forretningspartnere sikre, at (a) typen af arbejde ikke har en negativ indvirkning på deres helbred eller udvikling (b) deres arbejdstid ikke forstyrrer deres deltagelse i erhvervsmæssige uddannelsesprogrammer, som er anerkendt af den kompetente myndighed, og som ikke påvirker deres evne til at drage fordel af undervisningen.

ELTENs forretningspartnere skal fastlægge de nødvendige mekanismer til at forebygge, bestemme og begrænse skader på unge arbejdstagere; Dermed lægger de særlig vægt på unge arbejdstageres adgang til effektive klagemekanismer og til uddannelsessystemer og programmer om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen.

 

6. INTET TVANGSARBEJDE

ELTENs forretningspartnere må ikke ty til nogen form for tvangs- eller pligtarbejde, slaveri, trældom, fængselsarbejde, trusler, udnyttelse, korporlig straf, menneskehandel og/eller ufrivilligt arbejde. Bevarelsen af menneskelig værdighed og respekt skal altid sikres.

ELTENs forretningspartnere risikerer at blive beskyldt for medvirken, hvis de drager fordel af disse former for arbejde hos deres forretningspartnere.

ELTENs forretningspartnere skal udvise særlig omhu ifm. den direkte og indirekte anvendelse og rekruttering af vandrende arbejdstagere.

ELTENs forretningspartnere giver deres medarbejdere ret til at forlade deres arbejdssted og til at opsige deres ansættelsesforhold, med passende varsel til arbejdsgiveren.

ELTENs forretningspartnere skal sikre, at arbejdstagerne ikke udsættes for umenneskelig eller nedværdigende behandling, fysisk straf, psykologisk eller fysisk tvang og/eller verbalt misbrug eller udskældning. Ved ansættelsen, må man ikke forlange, at medarbejderen efterlader et depositum eller personlige dokumenter.

 

7. DISCIPLINÆR HANDLING

ELTENs forretningspartnere skal angive alle disciplinære foranstaltninger skriftligt. De skal forklares mundtligt for arbejdstagerne, med klare og forståelige ord.

Enhver form for utilladelig disciplinær handling, som fx verbalt eller fysisk overgreb og vold, psykologisk eller seksuelt misbrug og/eller tvang såvel som andre former for intimidering er forbudt! Arbejdstagerne skal være fortrolige med de regler, der skal følges, og deres konsekvenser. Hvis ledelsen anvender forbudte, disciplinære foranstaltninger, skal denne adfærd have tilsvarende disciplinære konsekvenser for denne. Arbejdstagerne skal have mulighed for (anonymt) at klage over disciplinære foranstaltninger og overgreb.

 

8. RETTEN TIL FORENINGSFRIHED & RETTEN TIL KOLLEKTIV FORHANDLING

ELTENs forretningspartnere (a) respekterer arbejdstagernes ret til at danne fagforeninger på en fri og demokratisk måde (b) forskelsbehandler ikke arbejdstagere, på grundlag af fagforeningsmedlemskab og (c) respekterer arbejdstagernes ret til kollektive forhandlinger.

ELTENs forretningspartnere forhindrer ikke medarbejderrepræsentanterne i at få adgang til arbejdstagerne på arbejdspladsen eller i at interagere med dem. Hvis de arbejder i lande, hvor retten til foreningsfrihed, kollektive forhandlinger og fagforeningsaktiviteter er ulovlig eller fri, og demokratisk fagforeningsaktivitet ikke er tilladt, skal arbejdstagerne have mulighed for frit at vælge deres egne repræsentanter, som kan gå i dialog med repræsentanter for ELTENs forretningspartnere, om de problemer, der kan opstå på arbejdspladsen.

 

9. INGEN DISKRIMINATION

ELTENs forretningspartnere forbydes at diskriminere, marginalisere eller favorisere, på grundlag af køn, alder, religion, race, kaste, fødsel, social baggrund, handicap, etnisk eller national oprindelse, nationalitet, medlemskab af arbejderorganisationer, herunder fagforeninger, politisk medlemskab eller overbevisning, seksuel orientering familieforpligtelser, civilstand eller enhver anden situation, der kan medføre diskrimination. Især må medarbejdere ikke udsættes for chikane eller disciplinære foranstaltninger, af de ovennævnte grunde. Princippet om ligebehandling skal inddrages ifm. rekruttering, aflønning, efteruddannelse, forfremmelse, opsigelse og / eller pensionering.

 

10. RIMELIGE ARBEJDSTIDER

ELTENs forretningspartnere skal sikre, at arbejdstagerne ikke behøver at arbejde mere end 48 almindelige timer om ugen. De anerkender de undtagelser, der er specificeret af ILO. Gældende national lovgivning, branchestandarder eller kollektive aftaler skal fortolkes inden for de internationale rammer, der er fastlagt af ILO. I undtagelsestilfælde, der er fastsat af ILO, kan den øvre grænse for det ovenfor nævnte antal arbejdstimer overskrides; i dette tilfælde er overarbejde tilladt. Brug af overarbejde skal forblive en undtagelse, være frivilligt, aflønnes med et særlig sats, på ikke mindre end 1,25 gange den normale sats og må ikke repræsentere en signifikant højere sandsynlighed for arbejdsrelaterede risici. Alle medarbejdere har ret til hvilepauser på alle hverdage og ret til mindst en fridag, hver syvende dag, forudsat at der ikke er fastlagt nogen undtagelser i de kollektive overenskomster.

11. PASSENDE VEDERLAG

ELTENs forretningspartnere respekterer arbejdstagernes ret til passende vederlag, der er tilstrækkelig til at sætte dem og deres familier i stand til at leve et anstændigt liv, såvel som retten til lovbestemte sociale ydelser.

ELTENs forretningspartnere er forpligtet til mindst at betale den lovbestemte mindsteløn eller, hvis disse er højere, de industristandarder, der er godkendt på grundlag af de kollektive forhandlinger. Lønnen skal betales til tiden, regelmæssigt og fuldt ud i et lovligt betalingsmiddel. En delvis betaling, i form af naturalieydelser, er tilladt i overensstemmelse med kravene fra ILO. Lønniveauet skal afspejle arbejdstagernes kvalifikationer og uddannelsesniveau og tage hensyn til den regelmæssige arbejdstid. Fradrag er kun tilladt på de betingelser, der er foreskrevet i loven eller fastsat i kollektive aftaler.

Den lovmæssigt krævede forpligtelse til social forsikring, såvel som lovligt tildelte sociale ydelser, skal gennemføres. I lande, hvor løn under sygdom ikke er reguleret ved lov, skal arbejdstagerne aflønnes på passende for deres sygedage. Såfremt arbejdstagerne ikke har adgang til gratis lægehjælp, skal ELTENs forretningspartnere afholde omkostningerne til arbejdstagernes lægehjælp. Ulovlige lønfradrag (fx som ulovlig disciplinær foranstaltning) er ikke tilladt. Alle medarbejdere skal modtage komplette og forståelige oplysninger om sammensætningen af deres løn, hvilket skal ske med jævne mellemrum.

 

12. INGEN PREKÆRE JOB

ELTENs forretningspartnere sikrer, at (a) deres ansættelsesforhold hverken fører til usikkerhed eller social eller økonomisk fare for deres arbejdstagere (b) aktiviteten udføres på grundlag af et anerkendt og dokumenteret ansættelsesforhold, der er etableret i overensstemmelse med national lovgivning, skik eller praksis og internationale arbejdsstandarder, alt efter hvad der giver størst beskyttelse. Inden ansættelsesforholdet indgås, skal arbejdstagerne have forståelig information om deres rettigheder, forpligtelser, arbejdsvilkår, arbejdstid, vederlag og betalingsbestemmelser. Arbejdstagere har ret til en skriftlig ansættelseskontrakt ifm. begyndelsen af ansættelsesforholdet. Den skal indeholde følgende: Stilling, start på arbejdet, arbejdstid, aflønning, ferierettighed, opsigelsesperioder og betingelser, betalingsdato for aflønning, prøvetid og underskrifter fra de kontraktlige partnere, inklusive dato. Efter underskrivelsen, modtager hver medarbejder en kopi af ansættelseskontrakten. Kædeansættelseskontrakter tolereres ikke.

ELTENs forretningspartnere skal tilbyde anstændige arbejdsvilkår, der understøtter arbejdstagerne i deres rolle som forældre eller værger, især med hensyn til vandrende- og sæsonarbejdere, hvis børn måske er efterladt i migranternes hjembyer.

ELTENs forretningspartnere må ikke bruge ansættelsesforholdene på en måde, der bevidst ikke følger lovens egentlige formål. Det inkluderer – men er ikke begrænset til – (a) uddannelsesprogrammer, der ikke har til formål at give kvalifikationer eller regelmæssig ansættelse, (b) sæsonbetonet- eller lejlighedsarbejde, hvis dette bruges til at undergrave beskyttelsen af arbejdstagerne, og (c) kun-arbejdskraft-kontrakter. Desuden må brugen af underleverandører eller underentreprenører ikke undergrave arbejdstagernes ret.

 

13. ARBEJDSBESKYTTELSE

ELTENs forretningspartnere respekterer arbejdstagernes og lokalsamfundets ret til sunde arbejds- og levevilkår. Enkeltpersoner, der har brug for beskyttelse som – men ikke begrænset til – unge arbejdstagere, unge mødre og gravide kvinder samt handicappede skal have særlig beskyttelse.

ELTENs forretningspartnere overholder arbejdsmiljøbestemmelser eller, hvis nationale lovbestemmelser implementeres utilstrækkeligt eller mangelfuldt, internationale standarder.

Aktivt samarbejde mellem ledelsen og arbejdstagerne, eller deres repræsentanter, er afgørende for at implementere systemer, som sikrer et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Det kan opnås gennem oprettelsen af sundheds- og sikkerhedsudvalg.

ELTENs forretningspartnere sikrer, at der er systemer, som identificerer, vurderer, hindrer og bekæmper potentielle farer for arbejdstagernes sundhed og sikkerhed. De træffer effektive foranstaltninger for at forhindre potentielle ulykker, kvæstelser og/eller sygdomme hos de ansatte, der er forbundet med arbejdsprocessen eller der opstår i den sammenhæng. Så vidt det er forsvarligt, har disse foranstaltninger til formål at reducere de risici, der er forbundet med arbejdsmiljøet.

ELTENs forretningspartnere skal gøre en indsats for at forbedre medarbejderbeskyttelsen ifm. ulykker, herunder gennem obligatoriske forsikringssystemer.

ELTENs forretningspartnere træffer alle egnede foranstaltninger, som er inden for deres indflydelsessfære, for at sikre stabiliteten og sikkerheden af de faciliteter og bygninger, de bruger, herunder boligfaciliteter for arbejdstagere, hvis disse stilles til rådighed af arbejdsgiveren, og for at beskytte dem mod alle forudsigelige. nødsituationer.

ELTENs forretningspartnere respekterer arbejdstagernes ret til at forlade virksomhedens lokaler, uden at skulle bede virksomheden om tilladelse hertil, for at bringe sig ud af overhængende fare.

ELTENs forretningspartnere sørger for passende arbejdsmedicinsk behandling og de her tilknyttede faciliteter.

ELTENs forretningspartnere sikrer adgang til drikkevand, sikre og rene spisesteder og afslapningsområder. Det samme gælder områder, hvor der tilberedes og / eller opbevares mad.

ELTENs forretningspartnere forsyner også alle medarbejdere med effektive, personlige værnemidler (PPE), som til hver en tid skal være gratis.

 

14. MILJØBESKYTTELSE

ELTENs forretningspartnere gennemgår deres operationelle forretning for væsentlige miljøpåvirkninger, mhp. at etablere effektive retningslinjer og procedurer, der afspejler deres ansvar for miljøet. De sikrer gennemførelsen af passende foranstaltninger, som reducerer den negative indvirkning på samfundet, naturressourcerne og/eller miljøet som helhed.

Miljøbeskyttelse er en væsentlig del af vores virksomhedspolitik. Alle ELTENs forretningspartnere skal stræbe efter en miljømæssig og socialt kompatibel produktion. Negative effekter på miljøet skal minimeres, lige som der skal træffes forebyggende foranstaltninger. Juridiske regler, miljønormer, internationalt accepterede standarder og industristandarder skal overholdes. De skal fremme en konstant og langsigtet forbedring af miljøresultaterne, gennem egnede teknologier og produktionsprocesser, der muliggør en effektiv udnyttelse af naturressourcer og energi samt en minimering af emissioner. De anvendte kemikalier skal udvælges og evalueres under hensyntagen til miljø-, arbejds- og forbrugerbeskyttelsesaspekter. Målet bør være at erstatte særligt skadelige kemikalier, så vidt det er muligt. Korrekt bortskaffelse af affald og mulig genanvendelse af materialer, inden for rammerne af den cirkulære økonomi, er vigtig, forudsat at dette er muligt ift. de lokale forhold.

 

15. DYREVELFÆRD

ELTENs forretningspartner bruger ikke læder fra eksotiske dyr eller materialer, der kommer fra truede eller uddøde arter, der er på den røde liste fra Den Internationale Union for Bevarelse af Natur og Naturressourcer (IUCN). Som følsomme og opfattende levende væsener, skal vilde eller avlsdyr behandles og holdes i overensstemmelse med deres artsspecifikke behov.

 

16. FORBRUGERS INTERESSER

Forbrugernes behov og interesser er vigtige for os. Derfor skal man sikre sig, at produkterne er sikre og sundhedsmæssigt uskadelige, til det respektive formål. Alle forretningspartnere skal overholde de lovbestemte grænseværdier for forurenende stoffer og andre begrænsede stoffer, der gælder for ELTEN GmbH’s produkter.

 

17. LEDELSESPRAKSIS

De standarder, der kræves i denne adfærdskodeks, er bindende og en kontraktlig del af samarbejdet med ELTEN GmbH. Alle medarbejdere skal informeres om deres rettigheder og forpligtelser, som adfærdskodeksen indebærer. Ved at integrere de definerede standarder i virksomhedspolitikken, skal kravene implementeres på lang sigt, gennem systematisk ledelse. Opgaverne skal knyttes til de ansvarlige, der har den nødvendige viden og får det tilsvarende beføjelser. Den løbende overvågning af implementeringen er påkrævet. Alle relevante processer skal dokumenteres korrekt, gennemsigtigt, forståeligt og sandfærdigt.