Algemene Handels­voor­waarden AHV

1.ALGEMENE BEPALING.
De voorwaarden zijn van toepassing op alle met ons te sluiten overeenkomsten, door ons gedane aanbiedingen, alsmede op iedere overeenkomst of rechtsverhouding die ontstaat naar aanleiding of ten gevolge van een overeenkomst, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

2.AANBIEDINGEN.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij  het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk is vermeld. Orders binden ons eerst door en na onze schriftelijke aanvaarding. Iedere aanbieding moet als één geheel worden beschouwd.

3.PRIJZEN.
Zendingen met een factuurwaarde van tenminste € 450,00 worden in Nederland franco geleverd mits aan één adres.
Kosten van verzending als expresgoed e.d. of in het algemeen alle kosten voor snellere verzending dan per lijndienst van een expeditiebedrijf komen, indien koper deze verzendingswijze wenst, geheel voor zijn rekening.
Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming der overeenkomst geldende monetaire verhoudingen van binnen-en buitenlandse valuta’s, invoerrechten, belastingen en andere heffingen. Wijziging in een of meer dezer factoren, voordat de levering heeft plaatsgevonden, geeft ELTEN Benelux B.V. het recht de prijs zodanig aan te passen, dat daarin de ingetreden wijziging op billijke wijze is verdisconteerd.

4.LEVERTIJD.
De levertijd gaat in nadat de order door ons schriftelijk is aanvaard en alle voor de uitvoering nodige gegevens door ons van de opdrachtgever zijn ontvangen. De door ons opgegeven levertijden zijn bij benadering vastgesteld en kunnen dus niet als bindend worden beschouwd, tenzij anders wordt overeengekomen.
Zodra de op de order betrekking hebbende goederen ter verzending in onze magazijnen gereed liggen en de koper daarvan in kennis is gesteld, gelden de goederen ten aanzien van de levertijd als geleverd. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook, levert geen wanprestatie op en geeft de koper nimmer recht op vergoeding van enige directe of indirecte schade, door hem of derden geleden.

4a.LEVERING.
Levering van de goederen geschiedt “af magazijn”, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Transport van goederen geschiedt voor rekening en risico van koper. Indien wij opdracht geven tot vervoer van de goederen geschiedt dat transport namens en voor rekening van koper.

5.MATEN, GEWICHTEN EN TECHNISCHE GEGEVENS.
De in onze aanbiedingen, brieven en drukwerken aangegeven maten, gewichten en technische gegevens zijn slechts ongeveer, tenzij door ons uitdrukkelijk schriftelijk gegarandeerd. De afnemer moet dus met een normale speling rekening houden.

6.KLACHTEN
Indien binnen 8 dagen na ontvangst der goederen door ons daarover geen klachten zijn ontvangen, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd en geaccepteerd.
Retourzendingen worden uitsluitend aangenomen na onze voorafgaande goedkeuring en mits franco toegezonden. Indien klachten gegrond blijken, zijn wij, na terugontvangst der goederen, bereid tot herlevering zonder prijsverhoging. Voor de herlevering moet de mogelijkheid daartoe voor ons bestaan en moet ons de nodige tijd worden gegeven. Alle verdergaande vorderingen, waaronder met name die terzake van schadevergoeding, zijn uitdrukkelijk uitgesloten.
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, in welke zin ook, ontstaan door of bij gebruik van de goederen, ongeacht de aard of oorzaak daarvan, een en ander behoudens en voorzover dwingende rechtelijke bepalingen in de wet uitsluiting van aansprakelijkheid verhinderen.

7.BETALING
Voorzover geen andere betalingsvoorwaarden zijn overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum netto. Wij hebben steeds het recht gehele vooruitbetaling van de prijs te vorderen of te leveren onder rembours.
Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of schuldvergelijking te geschieden te onzen kantore of op onze bankrekening. Tevens hebben wij het recht per kwitantie te beschikken. Indien koper niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij in gebreke door het enkel verloop van de termijn en daardoor een rente verschuldigd van 1% per maand vanaf het ogenblik dat hij in gebreke is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand telt.
Koper is bij te late betaling tevens aan ons verschuldigd de schade door hem veroorzaakt, onverminderd de ons overigens toekomende rechten, alsmede alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke.
De buitengerechtelijke kosten bedragen, wanneer wij ons voor de invordering hebben moeten verzekeren van de hulp van een derde, in ieder geval 15% van het gevorderde bedrag met een minimum van € 50,00.

8.EIGENDOMSVOORBEHOUD.
De geleverde goederen blijven ons eigendom tot de koper al hetgeen hij uit welke hoofde dan ook aan ons verschuldigd, is, volledig heeft betaald. Wanneer koper in gebreke blijft met betaling, zullen wij het recht hebben de goederen, waarop ons eigendomsvoorbehoud rust, zonder rechterlijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd ons recht op betaling van het door de koper nog verschuldigde aan hoofdsom, rente en kosten en/of ons recht op schadevergoeding.

9.OVERMACHT
Ingeval wij door overmacht worden verhinderd de overeenkomst uit te voeren dan wel deze daardoor kostbaarder of bezwaarlijker wordt gemaakt, hebben zowel koper als wij het recht om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zesmaanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat partijen over en weer tot enigerlei schadevergoeding of garantie gehouden zijn.
Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt opgeschort ten gevolge van overmacht is degene in wiens opdracht of op wiens verzoek de opschorting plaatsvindt verplicht binnen voornoemde termijn van zes maanden zich uit te spreken voor uitvoering, dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid, zowel voorzien als onvoorzien , ten gevolge waarvan de naleving van deze overeenkomst redelijkerwijze van ons niet meer kan worden verlangd, onder welke omstandigheden in ieder geval zijn begrepen o.m. staking, uitsluiting, brand en andere bedrijfsstoornissen, hetzij in onze eigen magazijnen of in die van onze leveranciers, transportstoringen, oorlog, blokkade, oproer, epidemie, rechten en accijnzen, alsmede belastingen, waarbij ons land of een ander land, waaruit wij het voor de levering benodigde materiaal hadden willen betrekken , is betrokken, vertraagde levering door onze leveranciers en ander buiten onze controle liggende gebeurtenissen.

10.AFLEVERING IN GEDEELTEN.
Indien goederen bij gedeelten zullen worden afgenomen moeten zij, indien niet anders overeengekomen, binnen de overeengekomen termijn en in nagenoeg gelijke deelhoeveelheden worden afgeroepen. Wij zijn niet verplicht gedurende één maand meer dan de gemiddelde maandelijkse hoeveelheid te leveren. Is na afloop van de leveringstermijn de gehele te ontvangen hoeveelheid goederen niet afgeroepen, dan zijn wij gerechtigd alle nog resterende goederen onmiddellijk of bij gedeelten te leveren, of de koop voor het niet geleverde deel te annuleren, onverminderd ons recht op schadevergoeding. Wij zijn ook gerechtigd de koop te annuleren indien gedurende de helft van de overeengekomen looptijd minder dan de helft der gemiddelde hoeveelheid, welke gedurende de termijn moest worden afgenomen, is afgeroepen.

11.AFWIJKINGEN
In gevallen waarin op sommige punten van deze verkoop-/en leveringsvoorwaarden is afgeweken blijven de overige gelden, ook zonder dat dit uitdrukkelijk is vermeld. Aanbiedingen en/of andere toezeggingen van reizigers, vertegenwoordigers of ander personeel zijn eveneens voor ons slechts bindend indien deze schriftelijk door ons worden bevestigd

12.WIJZIGING VAN DE VERKOOP-/LEVERINGSVOORWAARDEN.
Wij zijn  gerechtigd zonder voorafgaande kennisgeving deze verkoop-/leveringsvoorwaarden te wijzigen. Voor de reeds gegeven orders gelden de voorwaarden die van kracht waren op de dag dat de order schriftelijk door ons werd bevestigd, tenzij anders is overeengekomen.

13.TOEPASSELIJK RECHT.
Op al onze aanbiedingen en de met ons gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands Recht, geldend binnen het Rijk in Europa, van toepassing. De eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken, alsmede de eenvormige wet inzake de totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken, zijn niet van toepassing en worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

14.CONVERSIE.
Indien een beding in deze voorwaarden niet rechtsgeldig is wegens strijd met dwingend recht, worden wij geacht met opdrachtgever een beding te zijn overeengekomen dat rechtsgeldig is, en waarvan de inhoud en strekking zoveel mogelijk overeenkomst met de inhoud en strekking van het ongeldige beding.

15.RECHTERLIJKE COMPETENTIE.
Alle geschillen, welke uit onze overeenkomsten voortvloeien of daarmede verband houden, zullen te onzer keuze in eerste instantie door de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch of door de bevoegde rechter van de plaats, waar de koper woonachtig of gevestigd is, worden beslist.

16.INWERKTREDING.
De verkoop-en leveringsvoorwaarden worden van kracht met ingang van 1 december 2003 en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ’s-Hertogenbosch nummer 78471.