Algemene verkoop- en leverings­voorwaarden (‘Algemene Voorwaarden’) van ELTEN BeNeLux BV

Jonkerbosplein 52, 6534AB Nijmegen, Nederland

1. Algemene bepalingen, beëindiging van Overeenkomst
Onze actuele en toekomstige aanbiedingen, leveringen en/of diensten aan onze commerciële klanten (die dergelijke goederen en/of diensten kopen voor hun commercieel en professioneel gebruik in hun hoedanigheid van commerciële exploitanten in de zin van paragraaf 14 van het Duits burgerlijk wetboek) worden uitsluitend verleend op basis van de volgende Algemene Voorwaarden, ook in die gevallen waarin we niet specifiek individuele orders bevestigen. Tegenstrijdige of inconsistente voorwaarden van de koper zijn alleen van toepassing indien deze door ons uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook exclusief van toepassing in de omstandigheid dat wij, met volledige kennis van de tegenstrijdige of afwijkende algemene voorwaarden van de koper, onvoorwaardelijk aan de koper leveren. Bij het plaatsen van de order, maar uiterlijk bij ontvangst van de goederen en/of de diensten die we hebben geleverd, stemt de koper daarbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk in met deze Algemene Voorwaarden. We hebben het recht om het betreffende leveringscontract te ontbinden als de koper bezwaar maakt tegen de exclusieve toepassing van onze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

(1.1.) Eventuele leveringsregelingen zoals aanpassingen, wijzigingen, aanvullende overeenkomsten, beëindigingsverklaringen en andere verklaringen en/of kennisgevingen moeten schriftelijk worden gedaan (waaronder ook communicatie via fax of e-mail), tenzij hierin anders is overeengekomen. Al onze aanbiedingen zijn niet bindend en vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Een leveringscontract komt uitsluitend tot stand, zelfs in een lopende zakelijke relatie, zodra we de respectieve order van de koper schriftelijk of in een andere tekstvorm hebben aanvaard en bevestigd. Een order moet als aanvaard worden beschouwd wanneer deze niet door ons binnen een termijn van tien (10) dagen in tekstvorm wordt afgewezen. De orderbevestiging kan ook worden vervangen door de levering van de betreffende goederen. In dat geval is het bericht van verzending beslissend voor de inwerkingtreding van het betreffende leveringscontract.

(1.2.) In het geval van een bestaande schriftelijke individuele contractuele overeenkomst tussen de koper en ons (in het bijzonder in het geval van een raamovereenkomst voor levering of centrale afwikkelingsregeling met een vennootschap waarvan de koper deel uitmaakt, en dergelijke), prevaleren de voorwaarden van een dergelijke overeenkomst voor zover deze tegenstrijdig zijn met deze Algemene Voorwaarden. Dit is niet van toepassing in gevallen waarin er individuele contractuele regelingen tussen de koper en ons bestaan die gunstiger voorwaarden aan de koper verlenen (bijvoorbeeld op het gebied van kortingen) dan die welke de koper worden geboden door de respectieve contractuele regelingen met zijn vennootschap.

2. Prijsstelling, achterstallige betalingen, verrekeningen
(2.1.) Onze aanbiedingen zoals opgenomen in catalogi, advertenties, prijslijsten en dergelijke zijn van niet-bindende en vrijblijvende aard; dit geldt ook voor prijsinformatie en offertes. Onze prijzen en kortingen die geldig zijn op de respectieve verzenddatum zijn vast, met daarbij opgeteld btw/omzetbelasting, indien van toepassing. Tenzij anders vermeld in onze orderbevestiging of in andere individuele schriftelijke overeenkomsten met de betreffende koper, zijn al onze prijzen gebaseerd op onze catalogusprijzen die van toepassing zijn gedurende de betreffende leveringsperiode en die door ons ex fabriek of ex magazijn worden vermeld, exclusief verpakking, invoerrechten en andere bijkomende kosten en lasten van welke aard dan ook, plus eventuele btw/omzetbelasting (Incoterms editie 2010). Alle transportkosten voor binnenlandse leveringen zijn voor onze rekening en in geval van leveringen in het buitenland voor die van de koper. Bijkomende kosten en lasten als gevolg van speciale verzoeken van de koper (zoals verzending per koerier of per expresse) zijn voor rekening van de koper. In geval van bestelde hoeveelheden die lager zijn dan onze minimumhoeveelheden zoals vermeld in onze toepasselijke prijslijst, of die niet voldoen aan de vastgestelde minimale orderwaarde, hebben wij het recht om een extra verwerkingsvergoeding in rekening te brengen zoals daarin vermeld. Eventuele hiervan afwijkende afspraken moeten schriftelijk worden gemaakt.

(2.2.) We aanvaarden gebonden te zijn aan elke prijsstelling die de koper en wij voor een bepaalde order zijn overeengekomen, gedurende een periode van zes (6) weken vanaf de datum waarop het respectieve leveringscontract van kracht werd. Behoudens andersluidende contractuele schriftelijke overeenkomsten die we uitdrukkelijk met de koper zijn aangegaan, hebben we het recht om onze prijzen aan te passen in geval er factoren zijn die onze prijsberekening sterker beïnvloeden dan we hadden kunnen voorzien (zoals hogere materiaalkosten en grondstofprijzen, stijging van de arbeidskosten, valutaschommelingen, inflatoire stijgingen, en dergelijke).

(2.3.) Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen met de koper, en in het geval dat we open betalingsvoorwaarden aan de koper hebben verleend, dient elke betaling uiterlijk op de dertigste (30ste) dag na de datum van de respectieve factuur worden voldaan. We verlenen een korting van twee procent (2%) aan de koper indien de volledige betaling binnen tien (10) dagen na de respectieve factuurdatum wordt gedaan. Alle kortingen die door ons aan de koper worden verleend, zijn onderworpen aan een volledige en correcte aanvaarding en tijdige betaling van de betreffende order. In het geval van retourzendingen zijn alle kortingen die al aan de koper zijn verleend, onderworpen aan onze terugvorderingsrechten. In geval van leveringen in termijnen hebben wij het recht om overeenkomstige afzonderlijke pro rata facturen uit te reiken. In het kader van een automatische incassoregeling in de Single Euro Payments Area (SEPA) zoals overeengekomen met de koper, vindt de overeenkomstige automatische incasso plaats twee (2) dagen nadat de respectieve facturen opeisbaar zijn geworden, in overeenstemming met de betalingsvoorwaarden en bepalingen die aan de koper zijn verleend en rekening houdend met speciale toepasselijke kortingsregelingen, indien van toepassing. In het geval van kleine factuurbedragen behouden wij ons het recht voor om eerst de respectieve facturen bij elkaar op te tellen en om de koper slechts één incassomelding te sturen met een geaccumuleerde automatische incasso van minimaal vier (4) facturen.

(2.4.) Pas op het moment dat wij in staat zijn om de respectieve bedragen onbeperkt te innen, gaan wij ervan uit dat de koper de betaling heeft verricht. Postwissels, cheques en wisselbrieven worden voorwaardelijk aanvaard, afhankelijk van de werking, en eventuele incasso- en disconteringskosten worden aan de koper in rekening gebracht.

(2.5.) In geval van te late betalingen brengen wij rente in rekening aan de koper, vanaf de vervaldatum van de betreffende betaling en op basis van een jaarlijks percentage van negen procent (9%), bovenop het geldende basisrentetarief van de Europese Centrale Bank. Ons recht om in dit verband aanvullende schadevergoeding te vorderen, blijft hierbij onverminderd van kracht.

(2.6.) Indien de koper meer dan veertien (14) dagen vanaf de vervaldag te laat is met zijn betalingen en/of in het geval dat we op de hoogte raken van omstandigheden die twijfel wekken over de kredietwaardigheid van de koper, behouden we ons uitdrukkelijk het recht voor om verdere leveringen afhankelijk te stellen van een passende vooruitbetaling of het verstrekken van zekerheden, respectievelijk om alle leveringen tijdelijk op te schorten totdat volledige betaling is ontvangen met betrekking tot alle openstaande rekeningen van de koper. Bovendien hebben we het recht om leveringscontracten die al met de koper zijn gesloten, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de koper voldoet aan ons verzoek om volledige betaling vooraf of voldoende onderpand verstrekt.

(2.7.) De koper heeft geen recht op verrekening of tegenvordering jegens ons, tenzij diens tegenvorderingen definitief zijn goedgekeurd door een bevoegde rechtbank of door ons niet worden betwist of door ons uitdrukkelijk schriftelijk zijn goedgekeurd. Bovendien heeft de koper alleen het recht op inhouding van betaling op grond van gebreken van bepaalde delen van onze geleverde goederen of diensten en voor zover dergelijke bedragen overeenkomen met de verminderde commerciële waarde van de defecte goederen of gebrekkige diensten (zie voorwaarde 4.6 hieronder). We hebben het recht om de uitoefening van de voornoemde rechten door de koper te voorkomen (inclusief de verdediging van niet-nagekomen contractuele prestaties) door het verstrekken van zekerheden, in het bijzonder bankgaranties. Dergelijke zekerheden worden geacht op zijn laatst ook in die gevallen te zijn verstrekt waarin de koper in gebreke is met de aanvaarding.

3. Leveringen, leveringsbelemmeringen, contractwijzigingen
(3.1.) Door ons opgegeven levertermijnen of -data zijn altijd bedoeld als richtlijn en gelden slechts bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen en deze door ons specifiek als vaste data zijn aangegeven, waarbij de betreffende goederen precies op die specifieke datum moeten worden geleverd. In elk geval worden deze vaste data geacht te zijn nageleefd als de respectieve goederen op tijd door ons zijn verzonden, of, in het geval van afhaling door de koper, als we de koper van tevoren op tijd hebben laten weten dat de goederen klaarstonden om te worden opgehaald. Ongeacht het voorgaande gaat elke overeengekomen leveringstermijn pas in op het moment dat alle technische en andere vragen met betrekking tot de betreffende levering zijn beantwoord. We hebben te allen tijde het recht om gedeeltelijke of vroege leveringen te doen. In die gevallen brengen we slechts één keer verpakkings- en transportkosten in rekening (in het geval van een bestemming in het buitenland). Alle volgende orders die door de koper worden geplaatst, of andere wijzigingsverzoeken met betrekking tot zijn oorspronkelijke order, zijn onderworpen aan onze aanvaarding. Indien aanvaard, kan dit leiden tot wijzigingen van de overeengekomen oorspronkelijke leveringstermijnen. Als de uitvoering van een order tijdelijk door ons wordt opgeschort vanwege een gebrek aan kredietwaardigheid bij de koper, zijn door ons bevestigde leverdata niet langer geldig. In het geval dat een dergelijke tijdelijke opschorting later wordt opgeheven, zijn nieuwe leverdata van toepassing, die door ons schriftelijk moeten worden bevestigd.

(3.2.) Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, worden al onze leveringen uitgevoerd voor rekening en risico van de koper. Bovendien zijn de Incoterms van de Internationale Kamer van Koophandel Parijs van toepassing, in de respectieve laatste versie daarvan. De geleverde goederen worden als ‘conform’ beschouwd als ze overeenkomen met onze respectieve productbeschrijvingen voor de eindgebruikers. Dit geldt ook in geval van slechts geringe of gebruikelijke afwijkingen met betrekking tot kwaliteit, afmetingen, kleuren, gewicht, en dergelijke, mits dergelijke afwijkingen het juiste gebruik van de respectieve producten niet wezenlijk beïnvloeden. We behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om andere wijzigingen of aanpassingen aan te brengen aan de door ons geleverde producten voor zover deze voortvloeien uit technische ontwikkelingen of technische verbeteringen.

(3.3.) Bij overmacht, of door de overheid of andere instellingen opgelegde beperkingen, stakingen, lock-outs (uitsluitingen) en andere gebeurtenissen waarvoor wij niet aansprakelijk en verantwoordelijk kunnen worden gehouden, hebben wij naar eigen goeddunken het recht om de overeengekomen leveringstermijnen voor de duur van dergelijke verstorende gebeurtenissen te verlengen, of om het desbetreffende leveringscontract te ontbinden. In elk geval verbinden wij ons ertoe de koper onverwijld in tekstvorm op de hoogte te stellen van de genoemde gebeurtenissen en incidenten. In dergelijke gevallen heeft de koper geen recht op schadevergoeding op grond van niet-nakoming of verzuim. Dit geldt ook wanneer we leveringen van onze eigen leveranciers niet op tijd hebben ontvangen, tenzij we aansprakelijk zijn voor dergelijke tekortkomingen. In het geval van overeengekomen vaste leverdata heeft de koper alleen het recht om het betreffende leveringscontract te ontbinden nadat hij een haalbare deadline heeft vastgesteld en ons heeft verzocht dienovereenkomstig te presteren.

(3.4.) Als de koper om welke reden dan ook de levering van de goederen – in hun geheel of een deel daarvan – niet aanvaardt, ondanks het feit dat hij door ons op de juiste wijze is geïnformeerd dat de goederen gereed zijn voor aflevering of afhaling, of als de koper afziet van enige verplichting om mee te werken, of als de levering wordt vertraagd vanwege redenen die door de koper worden veroorzaakt, is deze in gebreke van aanvaarding. In dat geval hebben we recht op een passende vergoeding voor alle kosten die we in dit verband mogelijk maken, inclusief extra uitgaven (bijvoorbeeld voorraadkosten). Deze bedragen één procent (1%) per kalenderweek van de totale waarde van de opgeslagen goederen op basis van de waarde van de betreffende order die door de koper is geplaatst. Ongeacht het voorgaande hebben wij en de koper het recht om bewezen hogere of lagere opslagkosten te vorderen en de wettelijke overdracht van risicoregels blijft onverminderd van kracht bij een dergelijk verzuim. In het bijzonder, maar zonder enige beperking, gaat het risico van onopzettelijk verloren gaan of verslechtering van de goederen in deze gevallen onmiddellijk over op de koper.

(3.5.) Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de koper, behouden wij ons uitdrukkelijk het recht voor om een expediteur / aanbieder van pakketverzending van onze keuze te gebruiken voor het transport van onze goederen. Het transport vindt dan plaats met behulp van de meest economische verzendmodaliteit (vracht, post of expediteur). Verzending geschiedt in dit geval voor onze rekening, maar op risico van de koper. Op verzoek van de koper worden leveringen op zijn kosten verzekerd tegen de gebruikelijke transportrisico’s. Indien is overeengekomen dat de goederen door de koper worden afgehaald, gaat het risico van onopzettelijk verloren gaan of verslechtering over op de koper zodra de goederen aan de koper zijn overgedragen, of, indien afgehaald door derden die door de koper zijn gemachtigd, zodra de goederen aan deze derden zijn overgedragen. Zodra de koper in gebreke blijft met de aanvaarding, gaat het risico op dat moment over op de koper.

(3.6.) In het geval we in gebreke zijn met de levering, dient de koper op ons verzoek binnen een door ons vastgestelde, haalbare termijn aan te geven of hij nog steeds van de goederen wil worden voorzien, of dat hij andere wettelijke rechten zal doen gelden. De koper heeft in geval van een vertraagde levering het recht om het leveringscontract te ontbinden op grond van wettelijk toepasselijke rechten, maar alleen in het geval dat wij verantwoordelijk zijn voor een dergelijke vertraging.

(3.7.) Voor schadevergoedingsclaims van de koper is clausule 6.2 hieronder van toepassing.

4. Garantie, kennisgeving van gebreken, retouren
(4.1.) Voor alle rechten van de koper met betrekking tot materiële gebreken en gebreken in de eigendomstitel (waaronder niet-correcte leveringen en manco’s, of de afwezigheid van gegarandeerde eigenschappen) zijn de toepasselijke geldende wettelijke voorschriften van toepassing, tenzij hieronder anders wordt vermeld. In het geval van een op zichzelf staande reparatieopdracht of een ander contract voor te leveren werkzaamheden, zijn de volgende voorwaarden en bepalingen ook van toepassing op dergelijke soorten werk en diensten. De garantieperiode is twaalf (12) maanden en begint op de leveringsdatum.

(4.2.) Bij ontvangst van elke door ons aan de koper of aan zijn externe vertegenwoordigers geleverde zending dient de koper de goederen onmiddellijk te inspecteren. Bij gebreken aan de verpakking of aan de producten zelf die zichtbaar zijn en reeds bij levering kunnen worden gedetecteerd, dient de betreffende zending in het bijzijn van de expediteur op volledigheid te worden gecontroleerd en de schade schriftelijk op het ontvangstbewijs te worden vermeld en gespecificeerd. Bovendien moet deze schade worden gefotografeerd en moet elk ander bewijs in dit verband worden ingenomen om verlies van rechten te voorkomen. In het geval van duidelijke gebreken of andere gebreken die door de koper door middel van een zorgvuldige inspectie hadden kunnen worden ontdekt, gelden deze gebreken als goedgekeurd door de koper, tenzij wij binnen zeven (7) werkdagen vanaf de datum waarop het desbetreffende gebrek is opgetreden een gespecificeerde schriftelijke klacht over het defect ontvangen. Indien een dergelijk gebrek echter al eerder door de koper had kunnen worden vastgesteld, dan is deze eerdere datum bepalend voor het begin van de betreffende reclamatieperiode. Indien en voor zover de door ons aan de koper geleverde goederen niet door ons zijn vervaardigd, maar bij een derde leverancier zijn gekocht, zullen wij in eerste instantie onze garantieverplichtingen nakomen door al onze garantieclaims tegen deze externe leveranciers toe te wijzen aan de koper, die deze overdracht afhankelijk van de prestatie accepteert. Onze garantieverplichtingen zijn dan slechts subsidiair van aard en dit pas nadat de koper een rechtszaak tegen de betreffende derde leverancier heeft aangespannen.

(4.3.) In geval van verkeerde of meerleveringen verbindt de koper zich ertoe om de desbetreffende goederen in hun originele verpakking en zonder enige wijziging van hun oorspronkelijke staat aan ons te retourneren met behulp van het door ons verstrekte retourformulier. Indien de geretourneerde goederen schade of wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke staat vertonen, of zonder de originele verpakking zijn geretourneerd en derhalve door ons slechts met meer kosten kunnen worden verkocht, hebben we het recht de aan de koper verstrekte creditnota met maximaal dertig procent (30%) te verminderen, onverminderd ons recht om hogere schade te bewijzen die wij in dit verband mogelijk hebben geleden.

(4.4.) Indien de geleverde goederen na onze inspectie daadwerkelijk gebreken blijken te vertonen, hebben wij in eerste instantie de keuze om de gebreken te herstellen door deze te repareren dan wel in plaats daarvan een product zonder gebreken te leveren. Ons recht op afwijzing van een aanspraak op herstel achteraf op grond van de geldende wettelijke voorschriften blijft hierbij onverminderd van kracht. In het geval van een vervangende leveringsorder, waarbij blijkt dat een product niet meer beschikbaar is, wordt het vervangen door een ander product dat zo dicht mogelijk in de buurt komt van het niet meer beschikbare product.

(4.5.) Garantieclaims van de koper zijn uitgesloten indien en voor zover de koper onze bedienings-, service- en/of onderhoudsvoorschriften niet in acht heeft genomen. Hetzelfde geldt voor schade veroorzaakt door onjuiste toepassing of gebruik, ingebruikname, wijziging of reparatie, verkeerde en/of onzorgvuldige behandeling en/of natuurlijke slijtage.

(4.6.) Wij hebben het recht om de door ons verschuldigde prestaties achteraf afhankelijk te stellen van het feit dat de koper de verschuldigde koopprijs betaalt, maar de koper heeft het recht op inhouding van een evenredig deel van die aankoopprijs dat de commerciële waarde van de ontstane gebreken voldoende weerspiegelt.

(4.7.) De koper verbindt zich ertoe ons voldoende tijd en gelegenheid te geven voor het leveren van de verschuldigde aanvullende prestaties, in het bijzonder door de vermeende gebrekkige goederen voor inspectie ter beschikking te stellen door deze op kosten van de koper aan ons door te sturen. Een dergelijke retourzending dient vergezeld te gaan van een concrete schriftelijke specificatie van de vermeende gebreken plus een kopie van de factuur/vrachtbrief (cognossement). Eventuele kosten en uitgaven in verband met de inspectie om na te gaan of de betreffende goederen al dan niet gebreken hebben, in het bijzonder transport-, reis-, arbeids- en materiaalkosten, komen voor onze rekening, indien en voor zover blijkt dat er daadwerkelijk sprake is van een gebrek. Indien een klacht over een gebrek van de koper ongerechtvaardigd blijkt te zijn, hebben wij recht op vergoeding van de kosten die we in dit verband hebben gemaakt. Indien wij reparatie of een vervangende levering afwijzen, of indien dit mislukt is of voor de koper onaanvaardbaar is, kan hij naar eigen goeddunken de betreffende leveringsovereenkomst ontbinden, voor zover dit volgens de geldende wetgeving is toegestaan, de aankoopprijs verlagen en/of schadevergoeding eisen, met inachtneming van de voorwaarden en bepalingen van clausule 6 hieronder. Dit geldt echter niet in geval van slechts geringe gebreken.

(4.8.) De loutere vermelding van productkenmerken en andere inhoud of prestatiebeschrijvingen houdt geen kwaliteits- of fabrieksgarantie van onze kant in. Eventuele aanvullende garanties worden door ons slechts aanvaard indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door ons zijn bevestigd. In elk geval zijn aanspraken van de koper met betrekking tot gebreken aan het product na twaalf (12) maanden, gerekend vanaf de datum van ontvangst van de betreffende goederen door de koper, uitgesloten van garantie. De specifieke wettelijke bepalingen van artikel 479 van het Duitse Burgerlijk Wetboek, evenals alle andere wettelijke rechten van de koper op grond van frauduleus verzwijgen van en opzettelijk veroorzaakte gebreken, blijven onverminderd van kracht.

(4.9.) Eventuele levering van reserveonderdelen en retourzendingen van gerepareerde goederen vindt plaats op basis van een passende transport- en verpakkingsvergoeding, naast de vergoeding voor onze prestaties in dit verband, tenzij dit gedekt is door onze garantieverplichtingen.

(4.10.) In elk geval accepteren wij alleen retouren van door ons aan de koper geleverde goederen binnen een termijn van zes (6) maanden na de factuurdatum. Goederen die niet in onze actuele prijslijst zijn opgenomen, of die zijn gewijzigd, zijn over het algemeen uitgesloten van omruiling of creditering. Het door de koper te crediteren bedrag voor eventueel eerder schriftelijk door ons geaccepteerde retourzendingen wordt met veertig procent (40%) verminderd op basis van het totale factuurbedrag. Dit geldt ook voor goederen die door de koper reeds van prijskaartjes zijn voorzien of die in beschadigde toestand zijn geretourneerd. In geval met de koper individuele schriftelijke afspraken zijn gemaakt op de genoemde gebieden (bijvoorbeeld met betrekking tot productretouren) prevaleren deze contractuele bepalingen.

(4.11.) Voor eventuele eigendomsgebreken zijn de bepalingen van deze clausule 4 van overeenkomstige toepassing.

5. Behoud van eigendomstitel en andere zekerheden
(5.1.) De volgende voorwaarden en bepalingen van deze clausule 5 zijn van toepassing voor zover ze rechtsgeldig en afdwingbaar zijn in het gebied waar de koper zijn vestigingsplaats heeft of waar de betreffende door ons geleverde goederen door de koper zijn opgeslagen.

(5.2.) Zolang het eigendom van de geleverde goederen niet op de koper is overgegaan, nemen de koper en/of door hem voor zijn rekening aangewezen derden de nodige zorgvuldigheid in acht en treffen zij alle dienstige maatregelen om de goederen te bewaren in de originele verpakking waarin ze werden verkocht en/of geleverd, de goederen vrij van beschadigingen en vrij van labels en opschriften te houden en ze te scheiden en gescheiden te houden van andere zaken die door de koper worden bewaard, en doet de koper en/of voornoemde derden al het nodige om verwarring, toegang of specificatie te voorkomen.

(5.3.) Zolang het eigendom van de geleverde goederen niet op de koper is overgegaan, is het aan de koper niet toegestaan de goederen te verwerken, buiten zijn feitelijke macht te plaatsen, te vervreemden, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

(5.4.) In het geval dat derden de door ons geleverde goederen willen verkrijgen, is de koper verplicht te wijzen op onze eigendomsrechten die daarop rusten. Voorts is de koper verplicht ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

(5.5.) In het geval dat wij onze eigendomsrechten zoals omschreven in deze clausule 5 willen uitoefenen, geeft de koper ons en door ons aangewezen derden bij voorbaat onherroepelijk en onvoorwaardelijk toestemming om alle terreinen te betreden waarop onze eigendommen zich bevinden en om deze goederen terug te nemen.

(5.6.) Indien wij een beroep doen op ons eigendomsvoorbehoud, mag de koper geen beroep doen op een retentierecht met betrekking tot de kosten van bewaring en deze kosten verrekenen met onze verschuldigde prestaties.

(5.7.) Indien onze retentierechten zoals opgenomen in deze clausule 5 geheel of gedeeltelijk rechtens ongeldig en/of niet afdwingbaar zijn, stemt de koper ermee in dat wij ten aanzien van alle door de koper uit hoofde van de betreffende leveringsovereenkomst of in het kader van rekening-couranttransacties verschuldigde of te betalen bedragen een algemeen pandrecht hebben op alle goederen en eigendommen van de koper in ons bezit (hoewel deze goederen of een sommige daarvan mogelijkerwijs zijn betaald). Na het verstrijken van een termijn van tien (10) werkdagen na schriftelijke kennisgeving aan de koper hebben wij het recht om naar eigen goeddunken over de goederen en eigendommen te beschikken en de opbrengsten daarvan in mindering te brengen op het bedrag dat de koper verschuldigd is.

6. Beperkingen en uitsluiting van aansprakelijkheid
(6.1.) TENZIJ HIERIN ANDERS WORDT VERMELD OF ANDERS WORDT VEREIST DOOR DE TOEPASSELIJKE DWINGENDRECHTELIJKE WETGEVING, WORDT IN DE VOLGENDE BEPALINGEN ONZE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID (MET INBEGRIP VAN ALLE AANSPRAKELIJKHEID VOOR HET HANDELEN OF NALATIGHEDEN VAN ONZE MEDEWERKERS, AGENTEN EN ONDERAANNEMERS) TEN AANZIEN VAN DE KOPER UITEENGEZET:
(6.1.1.) elke inbreuk op deze Algemene Voorwaarden;
(6.1.2.) elk gebruik of wederverkoop door de Koper van een van de door ons geleverde goederen, of van een product waarin een van de geleverde goederen is verwerkt; en
(6.1.3.) elke vertegenwoordiging of verklaring en elk onrechtmatig handelen of in gebreke blijven, met inbegrip van nalatigheid voortvloeiend uit of verband houdend met een zakelijke transactie;
(6.1.4.) alle garanties, voorwaarden en andere bepalingen die door de wet of jurisprudentie worden geïmpliceerd, zijn, in de meest ruime zin als is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, uitgesloten van elke transactie die tussen de koper en ons plaatsvindt.

(6.2.) Indien er schade ontstaat in verband met de uitvoering van de leverings- en verkooprelatie met de koper, zijn wij niet aansprakelijk voor deze schade als:
(6.2.1.) deze is veroorzaakt door verplicht overheidsoptreden;
(6.2.1.) deze is veroorzaakt door onjuiste en/of onvolledige informatie die wij als uitgangspunt hebben genomen; of
(6.2.2.) het gebruik van de goederen in strijd is met de bepalingen en/of adviezen die op de verpakking van de goederen zijn vermeld of door ons zijn verstrekt of bij de goederen zijn geleverd.

(6.3.) Indien de schade is veroorzaakt door een door ons geleverd gebrekkig product, is onze totale aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het onderhavige geval uit hoofde van de door zijn afgesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering van de verzekering plaatsvindt, is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van het betreffende Product, echter met een maximum van € 2.000, – (zegge: tweeduizend euro) in totaal.

(6.4.) Bovendien zijn wij alleen aansprakelijk voor schade:
(6.4.1.) die een direct gevolg is van opzet of grove nalatigheid van ons of ons management.
(6.4.2.) die een direct gevolg is van een aantoonbaar gebrek aan de door ons geleverde goederen voor zover deze niet de veiligheid bieden die men, alle omstandigheden in aanmerking genomen, mag verwachten.

(6.5.) De koper is verplicht alle redelijke maatregelen te nemen om de in deze clausule bedoelde schade te voorkomen of te beperken.

(6.6.) Het recht op schadevergoeding uit hoofde van onze aansprakelijkheid voor gebreken aan geleverde goederen vervalt één (1) jaar na de datum van levering.

(6.7.) De koper verbindt zich ertoe ons te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die direct of indirect verband houden met de uitvoering van de leverings- en verkooprelatie met de koper, voor zover de koper daarvoor aansprakelijk is.

(6.8.) BEHOUDENS HET BEPAALDE IN CLAUSULE 6.3 EN 6.4 ZIJN WIJ, IN DE MEEST RUIME ZIN ALS IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK JEGENS DE KOPER, ZIJN FUNCTIONARISSEN, AGENTEN, MDEWERKERS, OPVOLGERS EN/OF RECHTVERKRIJGENDEN VOOR:
(6.8.1.) winstderving, zakelijke verliezen, verlies van goodwill en/of soortgelijke verliezen, verlies van verwachte besparingen, verlies van goederen, verlies van contract, verlies van gebruik, verlies of corruptie van gegevens of informatie, of
(6.8.2.) bijzondere, indirecte, gevolg-, incidentele of zuivere economische verliezen, kosten, schade, lasten of uitgaven van welke aard dan ook die voortvloeien uit of verband houden met een transactie; of
(6.8.3.) enig verlies, kosten, schade, verlies van inkomsten, winstderving of verlies van gebruik, opgelopen of geleden door de koper of een derde partij als gevolg van een gebrek, inbreuk of vermeende inbreuk, een incident, tekortkomingen van de goederen die wij hebben geleverd of elke niet-nakoming of gebrekkige nakoming van de betreffende transactie, zelfs als wij op de mogelijkheid van dergelijke schade zijn gewezen. De koper dient ons te verdedigen en te vrijwaren tegen elke vordering die gebaseerd is op dergelijke schade, verlies of kosten.

(6.9.) In geen geval zijn wij aansprakelijk jegens de koper voor schade die het resultaat is van of voortvloeit uit enig illegaal en/of frauduleus gebruik van de door ons geleverde goederen door de koper, door een derde of door de eindgebruiker.

7. Intellectuele eigendomsrechten, gebruik van beeldmateriaal
(7.1.) De koper erkent hierbij uitdrukkelijk ons exclusieve en enige eigendom, respectievelijk gebruiksrechten, met betrekking tot onze intellectuele eigendomsrechten (waaronder maar niet beperkt tot handelsmerk-, ontwerp- en gebruiksmodelrechten, technologiepatenten, auteursrechten en dergelijke) en verbindt zich ertoe om noch direct noch indirect betrokken te zijn bij activiteiten die deze intellectuele eigendomsrechten negatief zouden kunnen beïnvloeden.

(7.2.) Wij verlenen de koper hierbij een niet-exclusieve en op elk moment herroepbare licentie om onze intellectuele eigendomsrechten te gebruiken gedurende het bestaan van onze zakelijke relatie met de koper, strikt beperkt tot zijn eigen marketingdoeleinden gedurende en binnen het kader van de hoedanigheid van de koper van distributeur van onze producten. Dit is met name, maar zonder enige beperking, van toepassing op het gebruik van onze logo’s, handelsmerken, afbeeldingen en foto’s, tekstmateriaal en dergelijke, net als op alle andere intellectuele eigendomsrechten op promotie- en verkoopbevorderende materialen van de koper, zij het in print, POS of op internet gebaseerde media, altijd op voorwaarde dat dit voorafgaand aan enig gebruik door ons expliciet is geautoriseerd (hierna gezamenlijk de ‘Materialen’ genoemd).

(7.3.) Daarnaast is de actuele versie van onze gebruiksovereenkomst met de koper voor het gebruik van afbeeldingen en promotiemateriaal en andere materialen met betrekking tot de handelsmerken ELTEN®, WORTEC®, JORI® en LOWA Work® van toepassing. Strikte voorwaarde voor elk gebruik van de genoemde Materialen door de koper is dat hij de gebruiksovereenkomst naar behoren heeft ondertekend en aan ons heeft geretourneerd; Dit geldt ook voor het verlenen van de in de voorgaande clausule 7.2 genoemde licentie aan de koper voor het gebruik van onze intellectuele eigendomsrechten. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden en bepalingen van de gebruiksovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden, prevaleert de gebruiksovereenkomst.

(7.4.) In geval van overtreding van de voorwaarden en bepalingen vermeld in deze clausule 7, in het bijzonder in geval van herhaalde overtreding, behouden wij ons het recht voor om toekomstige leveringen tijdelijk op te schorten of geheel stop te zetten, ongeacht eventuele andere rechten of rechtsmiddelen die wij in dit verband kunnen hebben.

(7.5.) In elk geval van beëindiging van de zakelijke relatie met de koper, ongeacht de juridische reden, verbindt de koper zich ertoe om het offline en online gebruik van onze intellectuele eigendomsrechten en materialen onmiddellijk te staken en om alle Materialen die wij aan de koper hebben verstrekt voor verkoopbevorderende doeleinden onverwijld aan ons te retourneren of aan een naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger van ons te overhandigen.

(7.6.) Individuele verdergaande rechten opgenomen in contractuele regelingen met de koper, in het bijzonder op het gebied van zijn e-commerce-activiteiten, hebben voorrang op deze Algemene Voorwaarden, voor zover deze tegenstrijdig zijn.

8. Gegevensbescherming, vertrouwelijkheid
(8.1.) ELTEN BeNeLux B.V. is een dochteronderneming van ELTEN GmbH, Uedem, Duitsland. ELTEN verplicht zich ertoe te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (AVG). Met betrekking tot gegevensbescherming, met name wanneer ELTEN de persoonsgegevens van de koper gebruikt, geldt de afzonderlijke verklaring inzake gegevensbescherming van het moederbedrijf voor het hele bedrijf. Deze is te vinden op https://elten.com/nl/home/verklaring-over-de-privacy/ in onder andere de Nederlandse taal, waarbij alleen de Duitse versie (https://elten.com/home/datenschutz/) juridisch bindend is en indien nodig rekening wordt gehouden met bijzonderheden uit de respectievelijke landen van de dochterondernemingen.

(8.2.) Door ons aan de koper ter beschikking gestelde Materialen en informatie dienen strikt vertrouwelijk te worden behandeld, tenzij deze reeds openbaar of algemeen bekend zijn, of duidelijk bestemd zijn om te worden verspreid, en mogen niet zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming worden gekopieerd, gepubliceerd of op andere wijze aan derden ter beschikking worden gesteld. De koper verbindt zich ertoe om deze bij beëindiging van de zakelijke relatie naar onze keuze onmiddellijk te retourneren en/of te vernietigen conform de voorwaarden en bepalingen van clausule 7 hierboven.

9. Plaats van uitvoering, rechtsgebied, toepasselijk recht
(9.1.) De exclusieve plaats van uitvoering voor alle verplichtingen, convenanten en leveringen voor beide partijen met betrekking tot de zakelijke relatie met de koper is de vestigingsplaats van ELTEN BV te Nijmegen, Nederland, tenzij de aard van de specifieke zaak dwingendrechtelijk een andere plaats van uitvoering vereist.

(9.2.) Voor al onze zakelijke transacties op B2B-niveau met commerciële exploitanten, rechtspersonen of publiekrechtelijke fondsen is het exclusieve rechtsgebied voor alle geschillen met de koper Arnhem, Nederland, tenzij de toepasselijke dwingendrechtelijke wetgeving voorschrijft dat de rechtbanken van een ander rechtsgebied exclusieve jurisdictie hebben voor een specifiek geschil. Hierbij wordt verklaard dat de voorgaande bevoegdheidsregel ook van toepassing is op alle zaken en geschillen tussen de koper en ons die mogelijk voortvloeien uit niet-contractuele vorderingen op grond van de EU-verordening nr. 864/2007. Wij hebben echter ook het recht om een rechtszaak tegen de koper aan te spannen voor een rechtbank die bevoegd is in de vestigingsplaats van de koper en voor elke andere rechtbank die de rechtsbevoegdheid heef om een uitspraak te doen over de zaak. Dit geldt in het bijzonder, maar zonder beperking, voor een kort geding.

(9.3.) De gehele zakelijke relatie tussen de koper en ons, inclusief deze Algemene Voorwaarden, wordt uitsluitend beheerst door het materieel recht van Nederland, zonder rekening te houden met eventuele tegenstrijdige rechtsbeginselen, en met uitsluiting van de toepassing van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de internationale verkoop van roerende lichamelijke zaken van 1980 (CISG), indien de vestigingsplaats van de koper zich buiten Duitsland bevindt. Ter verduidelijking: deze rechtskeuze omvat ook artikel 14, Lid 1 van EU-verordening nr. 864/2007 en is derhalve ook van toepassing op niet-contractuele vorderingen op grond van de voorgaande verordening. In het geval dat in afzonderlijke gevallen op een specifiek geschil verplicht het buitenlandse recht moet worden toegepast, dienen onze Algemene Voorwaarden zodanig te worden geïnterpreteerd dat de economische doeleinden maximaal worden bereikt voor zover mogelijk onder dit buitenlandse recht.

10. Slotbepalingen
(10.1.) Wijzigingen en/of aanpassingen van contractuele afspraken, waaronder deze Algemene Voorwaarden, zijn alleen bindend als ze schriftelijk worden vastgelegd. Dit geldt ook voor elke wijziging van onderhavige eis van een schriftelijke vorm zelf.

(10.2.) Het niet of gedeeltelijk uitoefenen van rechten in onze zakelijke relatie met de koper betekent niet dat wij afstand doen van deze of andere rechten of dat dit de latere uitoefening ervan tegenhoudt.

(10.3.) Onze medewerkers, verkoopvertegenwoordigers en agenten of andere vertegenwoordigers die geen deel uitmaken van ons uitvoerend management of niet uitdrukkelijk dienovereenkomstig gemachtigd zijn, zijn niet gerechtigd om namens ons wettelijk bindende verklaringen af te leggen, tenzij deze van tevoren uitdrukkelijk en schriftelijk door ons zijn goedgekeurd.

(10.4.) Tenzij anders bepaald in de voorgaande Algemene Voorwaarden of in toepasselijke dwingendrechtelijke wetgeving, verjaren eventuele vorderingen die de koper mogelijk op ons heeft binnen een termijn van zes (6) maanden vanaf de datum waarop de koper kennis kreeg of had moeten krijgen van de betreffende feiten. Ongeacht het voorgaande en eventuele bestaande kennis van de koper verjaren alle vorderingen na het verstrijken van drie (3) jaar vanaf de factuurdatum van de betreffende levering, ongeacht de juridische aard van dergelijke vorderingen.

(10.5.) Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar is of wordt geacht, blijft het overige deel van de betreffende bepaling en de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht en zal er ter vervanging van een dergelijke bepaling die ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, een bepaling van gelijke strekking voor in de plaats komen die de oorspronkelijke intentie van de clausule weergeeft, voor zover dat maximaal is toegestaan onder het toepasselijke recht.

(10.6.) Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om deze Algemene Voorwaarden desgewenst te wijzigen en/of aan te passen en zullen de koper onverwijld de desbetreffende gewijzigde nieuwe schriftelijke versie doen toekomen, die dan de huidige versie volledig vervangt. Dit geldt ook voor elke actuele versie van deze Algemene Voorwaarden. Eventuele door de koper geplaatste orders die door ons zijn bevestigd op het moment van toezending van de betreffende nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden, of eerder, worden op basis van de voorwaarden en bepalingen van de vorige versie uitgevoerd.


Versie: juni 2019

21. september 2015 / Prakti van het ELTEN-team
Produktauswahl 0