ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG OG LEVERING FRA ELTEN GMBH

Ostwall 7-13, 47289 Uedem/Tyskland

1. Generelt, kontraktindgåelse

(1.1.) For vores nuværende og fremtidige tilbud, leverancer og / eller tjenester til vores kommercielle kunder (dvs. til iværksættere jfr. § 14 BGB, der køber disse varer og / eller tjenester til kommerciel og professionel brug), gælder de følgende betingelser udelukkende dette, såfremt vi ikke bekræfter individuelle ordrer separat. Betingelser fra køberen, der strider mod eller afviger fra vores betingelser, gælder kun, hvis vi udtrykkeligt bekræfter dem skriftligt. Dette bekræftelseskrav gælder under alle omstændigheder, for eksempel også hvis vi udfører leveringen til køberen, uden forbehold, med kendskab til køberens generelle forretningsbetingelser. Ved afgivelsen af ordren, senest med accept af de varer og/eller tjenester, der leveres af os, anerkender køberen udtrykkeligt den eksklusive gyldighed af vores salgs- og leveringsbetingelser. Vi har ret til at fortryde kontrakten, hvis køberen modsætter sig gyldigheden af vores salgs- og leveringsbetingelser.

(1.2.) Alle leveringsaftaler samt ændringer, tilføjelser, sideaftaler, erklæringer om opsigelse og andre erklæringer og/eller meddelelser skal ske i tekstform (dvs. også via fax eller e-mail), medmindre andet er aftalt i disse vilkår og betingelser. Alle vores tilbud leveres med forbehold for ændringer og er uforpligtende, medmindre vi udtrykkeligt betegner dem som bindende tilbud. Der indgås kun en leveringskontrakt, selv i et løbende forretningsforhold, når vi bekræfter købers ordre skriftligt eller i tekstform. En ordre betragtes som accepteret, hvis vi ikke afviser den skriftligt eller i tekstform inden for ti (10) dage. Ordrebekræftelsen kan også erstattes af vores levering, i hvilket tilfælde afsendelsen af leveringen er afgørende for kontraktens indgåelse.

(1.3.) Hvis der er en skriftlig individuel kontraktlig aftale mellem køberen og os (især en ramme-leveringskontrakt eller en central, regulerende aftale med en sammenslutning, som køberen tilhører og/eller lignende), har bestemmelserne i en sådan kontrakt forrang over disse bestemmelser, hvis der forekommer en modsætning mellem de respektive bestemmelser. Det gælder dog ikke i de tilfælde, hvor der findes individuelle kontraktmæssige aftaler mellem os og køberen, der giver denne bedre betingelser (fx mht. rabatter), end køber ville være berettiget til, baseret på tilsvarende foreningsregler.

2. Priser, forsinket betaling, modregning

(2.1.) Tilbud, som er indeholdt i brochurer, reklamer, prislister osv. er ikke bindende og tager forbehold for ændringer – også med hensyn til prisoplysningerne. Priserne og rabatterne, der gælder på leverings- eller servicedagen, er gældende, plus den respektive, lovpligtige moms. Hvis der ikke er truffet andre aftaler i vores ordrebekræftelse eller på individuel basis, er vores priser baseret på de listepriser, der gælder i leveringsperioden og bekræftes af os, ab fabrik eller lager, eksklusive emballage, told og andre tillægsgebyrer, men plus eventuel gældende moms (Incoterms Edition 2010). Transportomkostningerne, til en indenlandsk destination, afholdes af os, mens der betales for levering til en udenlandsk destination. Køberen afholder yderligere omkostninger for særlige anmodninger (fx forsendelse med kurer eller ekspres). Der opkræves håndteringstillæg, der er specificeret i den respektive prisliste, for ordremængder, der ikke når de minimumsmængder og/eller fastsatte minimumsværdi, der er angivet i vores respektive, gældende prisliste. Afvigende aftaler skal ske skriftligt eller i skriftform.

(2.2.) Vi er bundet til de aftalte priser for en ordre, i en periode på seks (6) uger fra kontraktens indgåelse. Medmindre der er indgået udtrykkeligt afvigende, skriftlige aftaler med køberen, har vi ret til, i tilfælde af stigninger i de faktorer, der ligger til grund for vores prisberegning, som ikke er forudsigelige, og som vi ikke er ansvarlige for (især på grund af større materiale-, løn- og råstofomkostninger, ændringer i valutapariteter, stigninger på grund af inflation osv.) at foretage en tilsvarende prisjustering.

(2.3.) Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt med køberen, i tilfælde af aftalte, åbne betalingsbetingelser, skal vores fakturaer betales af køberen senest tredive (30) dage efter fakturadatoen; I tilfælde af betaling i tabsfri kontanter, inden for en periode på ti dage, regnet fra datoen på den respektive faktura, giver vi køberen en rabat på to procent (2%). Alle rabatter, som tildeles køberen af os, gives med forbehold for fuldstændig, korrekt ordreaccept og rettidig betaling. I tilfælde af returforsendelser, returnerer vi eventuelle rabatter, der allerede er tildelt køberen. I tilfælde af delleverancer, har vi ret til at udstede tilsvarende delfakturaer. Som en del af en SEPA-debiteringsprocedure med køberen, indsamles de tilsvarende fakturaer, i overensstemmelse med de betalingsbetingelser, der er tildelt denne, to dage efter forfaldsdatoen for de respektive fakturaer, idet den første rabatperiode kontrolleres og tages i betragtning, hvis en sådan er aftalt. Ifm. mindre fakturabeløb, forbeholder vi os ret til først at tilføje de respektive fakturaer og kun udstede en debiteringsmeddeldelse til kunden, efter en direkte debitering på mindst fire fakturaer, og videresende denne til kunden.

(2.4.) Købers betalinger anses kun for at være foretaget, når vi frit kan disponere over de tilsvarende beløb. Betalingsordrer, checks og veksler accepteres kun på grundlag af præstation, og alle opkrævnings- og rabatgebyrer betales af køberen.

(2.5.) Når der forekommer misligholdelse, opkræves der morarenter på ni (9) procentpoint over den respektive basissats for Den Europæiske Centralbank, som beregnes når betalingskravet forfalder. Retten til at kræve godtgørelse for yderligere skade forbeholdes udtrykkeligt.

(2.6.) Hvis køberen er i restance med en forfalden betaling i mere end fjorten (14) dage fra forfaldsdatoen, og/eller hvis vi bliver opmærksomme på omstændigheder, der stiller spørgsmål ved købers evne til at betale, forbeholder vi os udtrykkeligt retten til kun at foretage yderligere leverancer mod forudbetaling eller at kræve, at køber stille sikkerhed eller at suspendere disse, indtil alle købers udestående betalinger er foretaget. Desuden har vi ret til, helt eller delvist, at trække allerede indgåede leveringskontrakter med køberen tilbage, forudsat at køberen ikke leverer den forudbetaling eller sikkerhed, som vi kræver.

(2.7.) Køberen er kun berettiget til modregning, hvis hans modkrav er lovligt fastslået, er ubestridt eller udtrykkeligt er anerkendt skriftligt af os. Køber kan kun tilbageholde betalinger, på grund af mangler på eller i dele af vores leverancer eller ydelser, i det beløb, der svarer til den reducerede værdi af den mangelfulde levering eller ydelse (afsnit 4.6). Vi har ret til at afværge ret til tilbageholdelse – herunder indsigelse mod en ikke-opfyldt kontrakt – ved at stille sikkerhed, især bankgarantier. Denne sikkerhed anses for at være stillet senest, hvis køberen er i misligholdelse af accepten.

3. Levering, leveringshindringer, kontraktændringer

(3.1.) Leveringsdatoer eller leveringsfrister betragtes altid som uforpligtende og omtrentlige, undtagen i tilfælde af udtrykkelige skriftlige aftaler om faste leveringsdatoer. Disse anses for at være overholdt, når varerne afsendes i god tid eller – i tilfælde af afhentning af køberen – med meddelelse om at disse er klar til afsendelse i god tid. Under alle omstændigheder begynder leveringstiden ikke, før alle tekniske og andre spørgsmål, som er forbundet med leveringen, er afklaret. Vi har altid ret til at foretage delvise eller tidlige leveringer. I disse tilfælde opkræves der kun emballerings- og evt. forsendelsesomkostninger (ifm. en udenlandsk destination) én gang. I tilfælde af gentagne ordrer og alle andre ændringer af den tidligere ordre, som køber har anmodet om, forbeholder vi os grundlæggende retten til at acceptere dem. Hvis det accepteres fra vores side, kan dette resultere i en ændring i de originale leveringsdatoer. I tilfælde af ordrer, der er blokeret af kreditværdighedsårsager, bliver de bekræftede leveringsdatoer ugyldige. Når blokeringen er ophævet, gælder der nye leveringsdatoer, som skal bekræftes skriftligt af os.

(3.2.) Medmindre andet er udtrykkeligt skriftligt aftalt, foretages alle vores leverancer på kontoen og på købers risiko. Derudover gælder Incoterms fra Paris International Chamber of Commerce i deres seneste version. Varerne anses for at være kontraktmæssigt leveret, når de svarer til de produktbeskrivelser, der gælder for slutbrugerne. Det gælder også ved mindre eller gængse afvigelser i kvalitet, dimensioner, farve, vægt og lignende, forudsat at disse afvigelser ikke i væsentlig grad forringer varerne tilsigtede brug. Vi forbeholder os udtrykkeligt retten til at foretage andre ændringer af de varer, vi leverer, i det omfang dette skyldes teknisk udvikling eller repræsenterer tekniske forbedringer.

(3.3.) Begivenheder ifm. force majeure, begrænsninger jfr. offentlig ret samt strejker, lockouts og andre begivenheder, der ikke kan henføres til vores driftsrisiko, forlænger enten de aftalte leveringsfrister med afbrydelsens varighed eller berettiger os til at trække os tilbage fra en konkret leveringsaftale. Under alle omstændigheder, underretter vi straks køberen om disse begivenheder skriftligt. I disse tilfælde, udelukkes købers påstand om skader på grund af manglende opfyldelse eller forsinkelse. Det samme gælder i tilfælde af, at vores underleverandører ikke leverer til tiden, medmindre vi er ansvarlige for disse. Hvis der er aftalt faste leveringsdatoer, er køberen kun berettiget til at trække sig ud af kontrakten, i disse førnævnte tilfælde, efter at have angivet en rimelig, afdragsfri periode.

(3.4.) Hvis køberen ikke accepterer varerne helt eller delvist, selvom vi har tilbudt dem jfr. kontrakten, hvis han ikke samarbejder, eller hvis leveringen er forsinket af andre grunde, som køberen er ansvarlig for, er han i misligholdelse af accept. I disse tilfælde har vi ret til at kræve passende tilbagebetaling af de afholdte omkostninger, inklusive yderligere udgifter (fx lageromkostninger). Disse beløber sig til en procent (1%) af værdien af de varer, der skal lagres, på basis af den specifikke ordre, der er afgivet og for hver forløbne kalenderuge. Vi og køberen er udtrykkeligt frie til at påstå og fremlægge bevis for yderligere eller lavere lageromkostninger. Uanset dette, fastholdes den lovpligtige forpligtelse til at bære risikoen, i tilfælde af en sådan forsinkelse af accepten, især overgår risikoen for utilsigtet tab eller utilsigtet forringelse af de bestilte varer i disse tilfælde umiddelbart til køberen. Yderligere krav på grund af misligholdelse af accept forbliver upåvirkede.

(3.5.) Vi forbeholder os udtrykkeligt retten til, medmindre andet er aftalt med køberen at bestille en speditør/fragtmand, efter eget valg, til forsendelsen af vores varer. Transporten foregår derefter på den mest gunstige forsendelsesrute for os (fragt, post eller speditør). Forsendelsen foregår derefter på vores bekostning, men på købers risiko. På købers anmodning og regning, forsikrer vi leverancerne mod de sædvanlige transportrisici. Hvis det er aftalt, at køberen afhenter varerne, overføres risikoen for utilsigtet tab og utilsigtet forringelse til køberen, når varerne overdrages til køberen og/eller i tilfælde af afhentning af tredjemand, som er bestilt af køberen, med varens overdragelse til denne. Hvis køberen er i misligholdelse af accept, overføres risikoen til køberen, pga. denne misligholdelse af accepten.

(3.6.) Hvis vi misligholder vores levering, skal køber, på vores anmodning og inden for en rimelig periode erklære, om han insisterer på leveringen, eller om han gør sine andre juridiske rettigheder gældende. I tilfælde af forsinket levering, kan køberen kun trække sig tilbage fra en ordre, der er placeret inden for rammerne af de lovbestemte bestemmelser, hvis vi er ansvarlige for forsinkelsen.

(3.7.) Ifm. købers krav om erstatning, på grund af forsinket levering, gælder bestemmelsen i afsnit 6.2 nedenfor

4. Garanti, meddelelser om mangler, returvarer

(4.1.) De lovbestemte bestemmelser gælder for købers rettigheder i tilfælde af væsentlige og juridiske mangler (inklusive forkerte og for små leverancer samt manglen på egenskaber, der udtrykkeligt er garanteret skriftligt fra vores side), medmindre andet er angivet nedenfor. Hvis det handler om en selvstændig reparationsordre eller andre arbejdsrelaterede tjenester, gælder de følgende bestemmelser også for reparationer og andre arbejdsydelser. Garantiperioden er tolv (12) måneder og begynder på leveringsdatoen.

(4.2.) Varer, som leveres af os, skal undersøges omhyggeligt, straks efter leveringen til køber eller til en tredjepart, som er udpeget af denne. Hvis der forekommer eksternt genkendelig skade på emballagen eller selve varen allerede er synlig ved leveringen, skal den pågældende levering kontrolleres for fuldstændighed og beskadigede varer, i chaufførens nærværelse, og fragtføreren skal underrettes skriftligt om skaden på kvitteringen for modtagelse, ligesom det beskadigede gods skal fotograferes og der skal sikres yderligere bevis for at undgå senere tab af rettigheder. I tilfælde af åbenlyse mangler eller andre mangler, der ville have været genkendelige ved en øjeblikkelig, omhyggelig undersøgelse, anses disse for at være godkendt af køberen, hvis vi ikke modtager en specificeret, skriftlig meddelelse om manglerne fra køberen, inden for syv (7) arbejdsdage efter leveringen. Med hensyn til andre mangler, anses disse for at være godkendt af køberen, hvis vi ikke modtager dennes meddelelse om manglerne senest syv (7) arbejdsdage efter det tidspunkt, hvor den pågældende mangel viste sig. Men hvis manglen allerede var genkendelig for køberen på et tidligere tidspunkt, er dette afgørende for starten af underretningsfristen. Hvis de varer, vi leverede til køberen, ikke er fremstillet af os, men kommer fra underleverandører, opfylder vi vores oprindelige garantiforpligtelser, ved at tildele køberen alle vores garantikrav, som gælder mod vores underleverandører. Sidstnævnte accepterer opgaven på grundlag af ydelsen. I dette tilfælde yder vi kun en subsidiær garanti, når der er truffet retlige skridt mod underleverandøren.

(4.3.) I tilfælde af forkerte eller for store leverancer, er køber forpligtet til at returnere de tilsvarende varer til os i deres originale emballage, uden ændringer i deres oprindelige tilstand. Køberen modtager en returseddel fra os. Hvis de varer, der returneres til os, viser skader eller ændringer af deres oprindelige tilstand, eller hvis de ikke længere er i deres originale emballage, og varerne derfor ikke længere kan sælges, uden yderligere indsats fra vores side, kan det beløb, der krediteres køberen, reduceres med op til tredive (30) procent, baseret på det samlede fakturabeløb. Vi forbeholder os udtrykkeligt retten til at fremlægge bevis og kræve større skader.

(4.4.) Hvis de leverede varer faktisk viser sig at være mangelfulde, efter vores inspektion, er vi dermed berettiget til at vælge, om vi leverer supplerende opfyldelse, ved at eliminere manglen (efterfølgende forbedring) eller ved at levere en fejlfri vare. Vores ret til at nægte supplerende opfyldelse, jfr. de juridiske krav, forbliver upåvirket. Hvis en vare ikke længere er tilgængelig, i tilfælde af en erstatningslevering, erstattes den med en anden vare, der kommer så tæt som muligt på den ikke længere tilgængelige vare.

(4.5.) Alle garantikrav fra køberen er udelukket, hvis og i det omfang køberen ikke har overholdt vores drifts-, vedligeholdelses- og / eller plejeinstruktioner. Det samme gælder skader, som er forårsaget af forkert indsats, anvendelse eller brug, idriftsættelse, modifikation eller reparation, forkert og/eller uagtsom behandling og/eller naturlig slitage.

(4.6.) Vi er berettiget til at gøre enhver efterfølgende ydelse afhængig af, at køberen betaler den skyldige købspris. Sidstnævnte har dog ret til at tilbageholde en del af købsprisen, der virker rimelig i forhold til manglen.

(4.7.) Køberen er forpligtet til at give os den nødvendige tid og mulighed for den efterfølgende opfyldelse, især til at overdrage de afviste varer til os, med henblik på inspektion. Varerne sendes gratis til os. Dette skal ledsages af en specifik fejlbeskrivelse og en kopi af fakturaen/ følgesedlen. Vi afholder de nødvendige udgifter til kontrol af mangler, især transport-, rejse-, arbejds- og materialeomkostninger, hvis og i det omfang, der faktisk foreligger en mangel. Hvis købers anmodning om at afhjælpe manglen viser sig at være uberettiget, kan vi kræve, at køberen godtgør de afholdte omkostninger, som følge heraf. I tilfælde af, at vi nægter at udføre en reparation eller en erstatningslevering, såfremt dette mislykkes, eller hvis det er urimeligt for køberen, kan køberen vælge at trække sig tilbage fra den indgåede leveringskontrakt, på baggrund af gældende lovbestemmelser, reducere købsprisen og/eller kræve kompensation, jfr. bestemmelserne i afsnit 6. Det gælder dog ikke for mindre mangler.

(4.8.) Den blotte angivelse af ydelsesdata eller andre indholds- eller ydelsesbeskrivelser, udgør ikke en kvalitets- eller produktionsgaranti fra vores side. Yderligere garanti- og garantiforpligtelser accepteres kun af os, hvis de udtrykkeligt er lovet skriftligt. Under alle omstændigheder træder begrænsningen af dennes rettigheder, på grund af mangler, i kraft efter tolv (12) måneder, regnet fra modtagelsen af leveringen af de specifikke varer. Dette påvirker ikke forældelsesfristen i § 479 BGB såvel som Købers andre juridiske rettigheder, på grund af bedragerisk hemmeligholdelse eller bevidst forsætlige mangler.

(49) Levering af reservedele og returnering af reparerede varer, for så vidt disse ikke er dækket af vores ansvar for materielle mangler, foretages mod opkrævning af en passende, fast forsendelses- og emballeringsomkostning, plus et vederlag for den ydelse, vi leverer i denne sammenhæng.

(4.10.) Generelt tager vi kun varer retur, som køber har købt af os inden for de seneste seks (6) måneder, regnet fra fakturadatoen. Varer, der ikke er inkluderet i vores aktuelle, gældende prisliste, eller hvis udseende er blevet ændret, er normalt udelukket fra ombytning eller kreditering. Det beløb, der skal krediteres køberen for returvarer, der er accepteret skriftligt af ELTEN GmbH og/eller SFE GmbH, reduceres med fyrre (40) procent, baseret på det samlede fakturabeløb. Dette gælder også for varer, der allerede er prissat af køberen eller er beskadiget. For så vidt som der er indgået andre individuelle, skriftlige aftaler med køberen omkring ovennævnte område, fx med hensyn til returnering af varer, skal disse have forrang.

(4.11.) Bestemmelserne i dette afsnit 4 gælder i overensstemmelse hermed for retlige mangler.

5. Ejendomsforbehold og andre sikkerhedsrettigheder

(5.1.) Vi forbeholder os udtrykkeligt ejerskabet af de leverede varer, indtil alle betalinger for den specifikke ordre er opfyldt, eller, hvis der er tale om løbende forretningsbetingelser, alle udestående krav, i forbindelse med det eksisterende forretningsforhold, er opfyldt. Hvis den løbende konto er inkluderet i den aktuelle konto, gælder ejendomsforbeholdet for den respektive saldo.

(5.2.) Køberen har ret til at videresælge de leverede varer, der er vores ejendom (varer med forbehold) i den normale forretningsgang. I så fald finder videresalget bl.a. ikke sted i købers normale forretningsgang, hvis han har aftalt et effektivt forbud mod overdragelsen med sin kunde. Det er til gengæld tilladt at bruge en løbende konto. I tilfælde af videresalg, tildeler køberen os allerede nu alle krav, svarende til størrelsen på det respektive, endelige fakturabeløb (inklusive moms plus yderligere omkostninger og mulig rente) ift. sine kunder og/eller andre tredjeparter. I tilfælde af en løbende konto, betragtes den forbeholdne ejendom som en sikkerhed for vores saldokrav. Køberen forbliver berettiget og forpligtet til at indhente disse fordringer, selv efter deres overdragelse, indtil vores tilbagekaldelse. Især i tilfælde af en forringelse af aktiverne fra købers side, som kommer til vores kundskab, har vi ret til selv at indhente de tildelte fordringer. Hvis vi har grund til at tro, at vores rettigheder til ejendomsforbehold kan bringes i fare (fx som et resultat af en forværring af kreditværdigheden, der kommer os til kundskab, eller en gentagne sager om manglende afregning af fakturaer, efter at de forfalder), er vi berettiget til – uafhængigt af andre rettigheder, som vi i denne sammenhæng er berettiget til at kræve, at køberen oplyser det eksisterende ejerskab af disse varer til tredjemand, i tilfælde af videresalg af varerne med ejendomsforbehold eller andre dispositioner i den sammenhæng.

(5.3.) Alle dispositioner af de forbeholdte varer, der påvirker vores rettigheder, såsom pantsættelse, sikkerhedsoverførsler eller tildelinger, er forbudt. Overhængende indgreb eller dispositioner fra tredjeparter, især beslaglæggelser, skal køberen rapportere til os skriftligt og så hurtigt som muligt, så vi kan hævde vores tilsvarende rettigheder. I tilfælde af at der rejses en sag, jfr. afsnit 771 i den tyske civilret, skal køberen godtgøre os de retlige og udenretlige omkostninger, der afholdes i denne forbindelse, hvis den tredjepart, mod hvem kravet fremsættes, ikke er i stand til dette.

(5.4.) Køberen accepterer udtrykkeligt, at i tilfælde af en overhængende forringelse af vores sikkerhedsrettigheder, har vi ret til at hente de varer, der er underlagt ejendomsforbehold, eller at sikre dem på en anden måde, hvorved denne sikkerhedsstillelse ikke udgør forbudt selvtægt. Til dette formål, har vi ret til at gå ind på alle købers lagre og forretningslokaler, for så vidt det er nødvendigt for at håndhæve vores rettigheder. I denne henseende forpligter køberen sig til at samarbejde, helt uden begrænsninger.

(5.5.) Vi forpligter os til at frigive eksisterende sikkerheder, på købers anmodning, hvis deres værdi overstiger kravet, der skal sikres, med tyve (20) procent. I tilfælde af et løbende forretningsforhold, gælder ovennævnte procentsats, baseret på samtlige krav mod køberen.

(5.6.) Køberen er forpligtet til at forsikre vores varer, der er underlagt ejendomsforbehold, mod brand, vand, tyveri og andre operationelle risici og tildeler hermed de resulterende krav mod forsikringsselskabet, med hensyn til disse varer, til os.

6. Ansvarsbegrænsninger

(6.1.) Vi hæfter ubegrænset for skadeserstatninger, på grund af forsæt og grov uagtsomhed. I tilfælde af simpel uagtsomhed, hæfter vi kun for skader på liv, lemmer og helbred samt for skader, der skyldes overtrædelse af en væsentlig kontraktlig forpligtelse (dette er forpligtelser, der muliggør den korrekte udførelse af leveringskontrakten), hvis overholdelse køberen regelmæssigt regner med og kan stole på. I disse tilfælde, er vores ansvar dog begrænset til kompensation for den forventede, typisk forekommende skade.

(6.2.) Ovennævnte ansvarsbegrænsninger gælder ikke, hvis en mangel er blevet skjult fra vores side, som køberen er forpligtet til at fremlægge bevis for, eller hvis vi har givet en udtrykkelig skriftlig garanti for kvaliteten og funktionen af den specifikke vare. Det samme gælder for ansvar, som er baseret på gældende, obligatoriske lovbestemmelser, som fx produktansvarsloven og i tilfælde af forsinkelser i leveringen, i det omfang, der er aftalt en fast leverings- og/eller fast ydelsestidspunkt.

(6.3.) På grund af pligtbrud, der ikke består af en mangel, kan køberen kun trække sig, hvis vi er ansvarlige for denne mangel.

(6.4.) I tilfælde af information og instruktioner, materialer og andre dele af ordren, der stilles til rådighed af køberen, er vi ikke ansvarlige herfor, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt, og køberen frigør os fuldt ud fra alle mulige tredjepartskrav på tidspunktet for kravet.

(6.5.) Krav om skader fra køberen, som skyldes en mangel, forældes et år efter leveringen af varen. Dette gælder ikke, hvis vi kan blive beskyldt for at være i ond tro eller i tilfælde af skade på købers liv, krop eller helbred, som vi er ansvarlige for.

(6.6.) Størrelsen af vores ansvar for hver enkelt skadesag er begrænset til et maksimalt ansvarsbeløb, svarende til størrelsen af den årlige nettoomsætning, der er foretaget mht. køberen året før at kravet blev fremsat. Denne ansvarsbegrænsning gælder ikke, hvis vi er skyldige i ond tro, forsæt eller grov uagtsomhed ifm. krav på grund af personskade, liv eller helbred, eller i tilfælde af et krav baseret på en ondsindet handling eller en udtrykkeligt antaget garanti eller antagelsen af en indkøbsrisiko, jfr. § 276 i den tyske civillov (BGB), eller i tilfælde af juridisk bindende forpligtelse, der er større end ansvarssummen.

(6.7.) Ethvert yderligere ansvar fra vores side – uanset den påståede juridiske karakter – er udelukket. Dette gælder især skadeserstatninger, som følge af uagtsomhed ved indgåelsen af kontrakten, på grund af andre pligtbrud eller på grund af kriminelle krav om erstatning for tingsskade, i henhold til afsnit 823 i den tyske civillov (BGB). De udelukkelser eller begrænsninger af ansvar, som er indeholdt i dette afsnit, gælder i samme omfang til fordel for vores organer, vores ledende og ikke-ledende medarbejdere, andre stedfortrædende agenter samt vores underleverandører.

7. Immaterielle rettigheder, brug af billedmateriale

(7.1.) Køberen anerkender udtrykkeligt den eneste intellektuelle ejendom eller vores eksklusive brugsret til de ejendomsrettigheder, der bruges af os (dette inkluderer varemærker, design og brugsmodeller, patenter, ophavsret osv.) og vil hverken direkte eller indirekte udvikle aktiviteter, der kan påvirke disse ejendomsrettigheder negativt.

(7.2.) Begrænset til den periode, hvor forretningsforholdet med køberen eksisterer, giver vi denne en ikke-eksklusiv og til enhver tid tilbagekaldelig licens til at bruge vores ejendomsrettigheder, hvilket udelukkende gælder dennes egne markedsføringsformål inden for rammer og omfanget af denne funktion ifm. salget af vores produkter. Det refererer især, men ikke udelukkende, til brugen af vores logoer, mærker, billeder, fotografier, tekster og lignende samt alle andre ejendomsrettigheder, som vi har ret til ifm. reklame- og salgsfremmende materialer til køberen, som vi udtrykkeligt har godkendt på forhånd, det være sig i print eller POS – eller internetbaserede medier (i det følgende benævnt “materialer”).

(7.3.) Derudover gælder vores brugsaftale brugen af fotos, reklamematerialer og andet materialer fra mærkerne ELTEN®, WORTEC®, JORI® og LOWA Work®, i deres til hver en tid aktuelle form, mellem køberen og os. Virksomhedens underskrift af brugsaftalen, såvel som køberens, og returneringen til os er et ufravigeligt krav og betingelse for enhver form for køberens brug af ovennævnte materialer samt for tildeling af licensen til den brug, der er nævnt i det foregående afsnit (7.2.). I tilfælde af modsigelser mellem ovennævnte brugsaftale og disse vilkår og betingelser, har brugsaftalen forrang.

(7.4.) I tilfælde af overtrædelse af bestemmelserne, som står i dette afsnit 7, forbeholder vi os ret til, især i tilfælde af gentagelser, uanset andre rettigheder, som vi måtte have i dette tilfælde, midlertidigt eller generelt fremadrettet, ikke at til levere køberen.

(7.5.) Under alle omstændigheder, ved ophør af forretningsforholdet, uanset den juridiske årsag, skal køberen straks stoppe med at bruge vores immaterielle rettigheder og billedmaterialer og ligeledes straks stoppe med at bruge materialer, der stadig er i hans besiddelse, offline og online, og straks returnere materailer eller billedmateriale, som vi har overdraget ham, til brug til salgsfremmende formål, eller aflevere disse til en af vores repræsentanter.

(7.6.) Individuelle, videregående kontraktlige aftaler med køberen, især inden for købers e-handelsaktiviteter på B2C-niveau, har forrang over disse generelle salgs- og leveringsbetingelser, for så vidt de modsiger disse generelle betingelser og salgs- og leveringsbetingelser.

8. Databeskyttelse, fortrolighed

(8.1.) Mht. databeskyttelsesområdet og især køberens brug af personoplysninger gennem os, finder vores separate databeskyttelseserklæring anvendelse i dens nuværende form. Den ses på https://elten.com/home/datenschutz/.

(8.2.) Alt materiale og information, der leveres til køberen af os, medmindre de er offentligt tilgængelige, generelt kendte eller åbenbart beregnet til videreformidling, skal behandles strengt fortroligt af køberen og må ikke gengives af køberen, uden vores forudgående udtrykkelige skriftligt samtykke, og ejhekker offentliggøres eller stilles til rådighed for tredjeparter på nogen anden måde. Efter afslutningen af forretningsforholdet med os skal køberen enten returnere dem til os straks og/eller ødelægge dem, som beskrevet i afsnit 7 ovenfor, alt efter vores valg.

9. Opfyldelsessted, jurisdiktion, gældende lovgivning

(9.1.) Opfyldelsesstedet for alle forpligtelser, der følger af forretningsforholdet med køberen, er vores virksomheds hjemsted i Uedem, Nordrhein-Westfalen, forudsat at forpligtelsens specifikke karakter ikke nødvendigvis forhindrer dette.

(9.2.) I tilfælde af transaktioner med forretningsfolk, juridiske personer, jfr. offentlig ret, eller særlige fonde, jfr. offentlig ret, er Kleve det udelukkende sted mht. jurisdiktion for alle tvister, der direkte eller indirekte skyldes kontraktforholdet – medmindre et andet eksklusivt jurisdiktionssted, er berettiget. Af hensyn til klarheden, gælder denne ovennævnte jurisdiktionregulering også for forhold mellem os og kunden, der kan føre til ikke-kontraktlige krav jfr. forordning (EF) nr. 864/2007. Vi er dog også berettiget til at sagsøge køberen ved den domstol, der har kompetence ved hans hjemested, såvel som ved enhver anden juridisk kompetent domstol. Dette gælder især, uden at være begrænsninger heri, i sager om midlertidig retsbeskyttelse.

(9.3.) Mht. disse salgs- og leveringsbetingelser samt hele det juridiske forhold mellem os og køberen gælder, loven i Forbundsrepublikken Tyskland udelukkende, med udelukkelse af lovkonflikter og FN-konventionen om internationalt køb og salg af varer (CISG), såfremt køberen har hjemsted uden for Forbundsrepublikken Tyskland. Det gøres udtrykkeligt klart, at dette lovvalg også skal forstås som sådan i henhold til artikel 14, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 864/2007 og derfor også skal gælde for ikke-kontraktlige krav, i denne EU-forordnings betydning. Hvis brugen af udenlandsk lovgivning er obligatorisk i individuelle tilfælde, skal vores vilkår og betingelser fortolkes på en sådan måde, at det økonomiske formål, der forfølges med dem, bevares så vidt muligt.

10. Afsluttende bestemmelser

(10.1.) Alle ændringer og/eller tilføjelser til kontraktlige aftaler, som er indgået med køberen, herunder disse salgsbetingelser og leveringsbetingelser, skal foretages skriftligt. Dette gælder også ændringer i selve dette krav om skriftform.

(10.2.) En fuldstændig eller delvis udeladelse eller en forsinket påstand mht. enhver ret fra vores side over for køberen, betyder ikke en afkald på denne eller nogen anden ret.

(10.3.) Medarbejdere hos os, handelsagenter eller andre repræsentanter, der ikke tilhører vores ledelse, eller som ikke har prokura eller fuldmagt, har ikke ret til at afgive juridisk bindende erklæringer på vores vegne, medmindre vi har givet vores udtrykkelige forudgående skriftligt samtykke hertil.

(10.4.) Medmindre andet er bestemt i de ovenstående betingelser eller på grund af nødvendigt, juridisk ansvar fra vores side, udløber alle købers krav over for os senest seks (6) måneder fra det tidspunkt, hvor køberen havde eller måtte have haft kendskab til de relevante fakta, uanset dennes viden, og uanset hvad senest tre (3) år fra fakturadatoen for den pågældende levering, uanset arten af disse krav.

(10.5.) Hvis bestemmelserne i disse leverings- og salgsbetingelser er eller bliver ugyldige eller ineffektive, forbliver de resterende bestemmelser upåvirkede heraf. De ugyldige eller ikke-håndhævelige bestemmelser erstattes derefter fra vores side, med de juridisk gyldige eller håndhævelige bestemmelser, der mest svarer til det økonomiske formål, som fandtes i den juridisk ugyldige eller juridisk ineffektive bestemmelse.

(10.6.) Vi forbeholder os udtrykkeligt retten til at ændre og/eller tilføje noget til disse leverings- og salgsbetingelser, for så vidt det findes nødvendigt, fra vores synspunkt, og vil derefter straks levere køberen den tilsvarende, ændrede og nye version skriftligt, som så vil erstatte den nuværende version fuldstændigt. Det gælder også i overensstemmelse med den tidligere version af disse salgsbetingelser. Alle ordrer, der allerede er afgivet af køberen og bekræftet af os på det tidspunkt, hvor de modificerede nye leverings- og salgsbetingelser formidles, udføres på baggrund af gyldigheden af den tidligere version af disse betingelser.

Version: juni 2019