OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY ELTEN GMBH

Ostwall 7-13, 47289 Uedem/Niemcy

1. Ogólne postanowienia, zawarcie umowy

(1.1.) W przypadku naszych obecnych i przyszłych ofert, dostaw i/lub usług dla naszych klientów komercyjnych (tj. przedsiębiorców w rozumieniu § 14 BGB, którzy nabywają te towary i/lub usługi do użytku komercyjnego i profesjonalnego), obowiązują wyłącznie następujące warunki, nawet jeśli nie potwierdzimy oddzielnie poszczególnych zamówień. Warunki kupującego sprzeczne z naszymi warunkami lub odbiegające od nich mają zastosowanie tylko wtedy, gdy wyraźnie je potwierdzimy na piśmie. Ten wymóg potwierdzenia obowiązuje w każdym przypadku, przykładowo nawet jeśli realizujemy dostawę do kupującego bez zastrzeżeń, znając ogólne warunki handlowe kupującego. Składając zamówienie, najpóźniej w momencie otrzymania dostarczonych przez nas towarów i/lub usług, kupujący wyraźnie akceptuje wyłączną ważność naszych warunków sprzedaży i dostawy. Mamy prawo odstąpić od umowy, jeśli kupujący sprzeciwia się naszym warunkom sprzedaży i dostawy.

(1.2.) Wszystkie umowy dostawy, a także wszelkie zmiany, uzupełnienia, umowy dodatkowe, wyjaśnienia dotyczące rozwiązania oraz inne oświadczenia i/lub powiadomienia muszą mieć formę tekstową (również w formie faksu lub poczty elektronicznej), chyba że niniejsze warunki stanowią inaczej. Wszystkie nasze oferty mogą ulec zmianie i są niewiążące, chyba że wyraźnie oznaczymy je jako wiążące oferty. Umowa dostawy w trwających relacjach biznesowych zostaje zawarta tylko wtedy, gdy potwierdzimy zamówienie kupującego na piśmie lub w formie tekstowej. Zamówienie uznaje się za przyjęte, jeśli nie odrzucimy go w formie tekstowej w ciągu dziesięciu (10) dni. Potwierdzenie zamówienia można również zastąpić naszą dostawą, wówczas wysyłka zamówionego towaru ma decydujące znaczenie dla zawarcia umowy.

(1.3.) Jeśli pomiędzy kupującym a nami istnieje pisemna indywidualna umowa (w szczególności umowa ramowa dotycząca dostawy lub centralne porozumienie regulacyjne ze stowarzyszeniem, do którego należy kupujący itp.), postanowienia takiej umowy mają pierwszeństwo nad tymi warunkami, jeżeli istnieje sprzeczność między odpowiednimi warunkami. Nie dotyczy to jednak przypadków, w których między nami a kupującym istnieją indywidualne regulacje umowne, które zapewniają kupującemu lepsze warunki (np. w zakresie rabatów i zniżek), niż te które mogłyby być mu zapewnione na mocy odpowiednich przepisów stowarzyszenia.

2. Ceny, opóźnienia w płatnościach, wyrównanie

(2.1.) Oferty zawarte w broszurach, reklamach, cennikach itp. – również w odniesieniu do cen – mogą ulec zmianie i nie są wiążące. Obowiązują ceny i rabaty obowiązujące w dniu dostawy lub wykonania, plus prawnie należny podatek obrotowy. O ile w naszym potwierdzeniu zamówienia lub w indywidualnej formie nie uzgodniono inaczej, nasze ceny oparte są na aktualnych potwierdzonych przez nas w okresie dostawy cenach katalogowych z fabryki lub magazynu, z wyłączeniem opakowań, ceł i innych dodatkowych opłat, ale z naliczeniem ewentualnego określonego podatku od wartości dodanej (Incoterms Edition 2010). Koszty transportu do miejsca docelowego w kraju ponosimy my, dostawa do miejsca docelowego za granicą jest płatna. Dodatkowe koszty związane ze specjalnym życzeniem kupującego (np. wysyłka przez Eilboten lub Express) ponosi kupujący. W przypadku wartości zamówienia, która nie osiąga minimalnej podanej w naszym aktualnym cenniku wysokości i/lub podanej minimalnej wartości zamówienia, zostanie naliczona opłata manipulacyjna określona w cenniku. Wszelkie inne odbiegające od tego ustalenia muszą być sporządzone na piśmie.

(2.2.) Z uzgodnionymi w celu realizacji zamówienia cenami jesteśmy związani na okres sześciu (6) tygodni od chwili zawarcia umowy. O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej z kupującym na piśmie, mamy prawo do dokonania odpowiedniej korekty cen w przypadku nieprzewidzianych leżących u podstaw naszej kalkulacji cen czynników, za które nie ponosimy odpowiedzialności (w szczególności ze względu na wzrost kosztów materiałów, surowców, wzrost płac, zmiany parytetów walutowych, wzrost związany z inflacją itp).

(2.3.) O ile wyraźnie nie ustalono inaczej z kupującym na piśmie, w przypadku uzgodnionych otwartych terminów płatności, nasze faktury są płatne przez kupującego w ciągu maksymalnie trzydziestu (30) dni od daty wystawienia faktury, w przypadku zapłaty w bezstratnej kasie w ciągu dziesięciu dni od daty wystawienia faktury udzielamy kupującemu dwóch procent (2%) rabatu. Wszystkie rabaty udzielone kupującemu przez nas podlegają kompletnej poprawnej akceptacji zamówienia i terminowej płatności. W przypadku zwrotów naliczone zostanie z naszej strony obciążenie zwrotne dla udzielonych już kupującemu rabatów. W przypadku dostaw częściowych jesteśmy uprawnieni do wystawiania odpowiednich faktur częściowych. W ramach debetowania bezpośredniego SEPA z kupującym odpowiednie faktury są zbierane zgodnie z przyznanymi warunkami płatności dwa dni po terminie wymagalności odpowiednich faktur, przy sprawdzeniu i uwzględnieniu pierwszego okresu dyskonta. W przypadku niewielkich kwot na fakturze zastrzegamy sobie prawo do zsumowania w pierwszej kolejności odpowiednich faktur i utworzenia i przekazania klientowi noty dotyczącej polecenia zapłaty, dopiero od polecenia zapłaty obejmującego co najmniej cztery faktury.

(2.4.) Płatności kupującego uważa się za dokonane tylko wtedy, gdy możemy swobodnie dysponować odpowiednimi kwotami. Polecenia zapłaty, czeki i weksle są akceptowane tylko w celu wykonania zobowiązania, przy czym wszystkie koszty odbioru i opłaty dyskontowe ponosi kupujący.

(2.5.) W przypadku zwłoki naliczone zostaną odsetki w wysokości dziewięciu (9) punktów procentowych powyżej obowiązującej stawki podstawowej Europejskiego Banku Centralnego w terminie wniosku o zapłatę. Zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

(2.6.) Jeżeli kupujący zalega z należną zapłatą dłużej niż czternaście (14) dni licząc od terminu płatności i/lub jeśli poznamy okoliczności, które podważają wypłacalność kupującego, wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do realizowania dalszych dostaw wyłącznie na podstawie płatności z góry lub złożenia zabezpieczenia, lub odłożenia dostawy do momentu dokonania wszystkich zaległych płatności przez kupującego. Ponadto jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umów dostawy, które zostały już zawarte z kupującym, w całości lub w części, jeśli kupujący nie wpłaci wymaganych przez nas zaliczek lub kaucji zabezpieczających.

(2.7.) Kupujący jest uprawniony do potrącenia tylko wtedy, gdy jego roszczenia wzajemne są prawomocnie ustanowione, niepodważalne lub są przez nas wyraźnie rozpoznawane na piśmie. Kupujący może wstrzymać płatności z powodu wad części zamówionych u nas towarów lub usług tylko w kwocie, która odpowiada minimalnej wartości wadliwego towaru lub usługi (sekcja 4.6). Jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od prawa zatrzymania – w tym zarzutu niewykonania umowy – poprzez złożenie zabezpieczenia, w szczególności poręczeń bankowych. Zabezpieczenie takie uważa się za zapewnione wtedy, gdy kupujący zwleka z odbiorem.

3. Dostawa, przeszkody w dostawie, zmiany w umowie

(3.1.) Daty lub terminy dostawy są zawsze uważane za niewiążące i przybliżone, z wyjątkiem przypadków wyraźnych pisemnych uzgodnień dotyczących ustalonych terminów dostawy. Uważa się je za spełnione w momencie terminowej wysyłki towarów lub – w przypadku odbierania przez kupującego – w chwili terminowego powiadomienia o gotowości do wysyłki. W każdym razie bieg okresu dostawy zaczyna się dopiero po rozstrzygnięciu wszystkich pytań technicznych i innych związanych z dostawą. Jesteśmy uprawnieni do częściowych lub wcześniejszych realizacji zamówień w dowolnym momencie. W takich przypadkach koszty opakowania i wysyłki (w przypadku wysyłki zagranicę) zostaną naliczone tylko raz. W przypadku dodatkowych zamówień jak i wszystkich innych wymaganych przez kupującego modyfikacji danego poprzedniego zamówienia zastrzegamy sobie prawo do ich przyjęcia. W przypadku akceptacji z naszej strony, może być wymagana zmiana pierwotnych terminów dostawy. W przypadku zamówień zablokowanych ze względu na zdolność kredytową potwierdzone daty dostawy stają się nieważne. Po zniesieniu blokady obowiązują nowe daty dostawy, które zostaną przez nas potwierdzone na piśmie.

(3.2.) O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej na piśmie, każda dostawa zamawianych u nas towarów jest realizowana na koszt i ryzyko kupującego. Ponadto obowiązują reguły Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu w ich najnowszej wersji. Towary uważa się za dostarczone zgodnie z umową, jeżeli odpowiadają opisom produktu mającym zastosowanie dla użytkowników końcowych. Odnosi się to również do niewielkich lub standardowych odchyleń w zakresie jakości, wymiarów, koloru, wagi itp., pod warunkiem że odchylenia te nie wpływają znacząco na zamierzone przeznaczenie towarów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania innych zmian w dostarczanych przez nas towarach, o ile są one spowodowane zmianami technicznymi lub stanowią ulepszenia techniczne.

(3.3.) Zdarzenia siły wyższej, ograniczenia prawa publicznego, a także strajki, blokady i inne zdarzenia, których nie można przypisać naszemu ryzyku operacyjnemu, według naszego uznania albo wydłużają uzgodnione okresy dostawy o czas trwania zakłócenia, albo upoważniają nas do odstąpienia od konkretnej umowy dostawy. W każdym przypadku niezwłocznie poinformujemy kupującego w formie tekstowej o tych zdarzeniach. W takich przypadkach dochodzenie odszkodowania za niewykonanie lub opóźnienie przez kupującego jest wykluczone. To samo dotyczy nieterminowego samozaopatrzenia naszych poddostawców, o ile nie ponosimy za nie odpowiedzialności. W przypadku ustalonych określonych terminów dostawy, kupujący jest uprawniony tylko w wyżej wymienionych przypadkach do odstąpienia od umowy po ustaleniu rozsądnego okresu prolongaty.

(3.4.) Jeśli kupujący nie przyjmuje towarów w całości lub w części, chociaż zaoferowaliśmy mu je zgodnie z umową, jeśli powstrzymuje się od należnej współpracy lub jeśli dostawa opóźnia się z powodu innych kwestii, za które kupujący jest odpowiedzialny, wówczas kupujący zwleka z odbiorem. W takich przypadkach jesteśmy uprawnieni do żądania rozsądnego zwrotu poniesionych przez nas kosztów, w tym dodatkowych wydatków (np. kosztów przechowywania). Stanowią one jeden procent (1%) wartości przechowywanych towarów na podstawie konkretnego złożonego zamówienia na wygasły kalendarzowy tydzień. My oraz kupujący mamy wyraźne prawo do dochodzenia i potwierdzenia dalszych lub niższych kosztów magazynowania. Niezależnie od tego pozostają jednak ustawowe obowiązki ponoszenia ryzyka w przypadku takiego opóźnienia w przyjęciu, w szczególności ryzyko przypadkowego zniszczenia lub przypadkowego pogorszenia się zamawianego towaru w tych przypadkach przechodzi bezpośrednio na kupującego. Dalsze roszczenia wynikające z opóźnienia w przyjęciu pozostają nienaruszone.

(3.5.) O ile nie uzgodniono inaczej z kupującym, zastrzegamy sobie prawo do wynajęcia wybranego przez nas przewoźnika/spedytora w celu wysyłki naszych towarów. Transport odbywa się wówczas w najbardziej dogodnej dla nas formie wysyłki (fracht, poczta lub spedytor). Wysyłka odbywa się zatem na nasz koszt, ale na ryzyko kupującego. Na życzenie i koszt kupującego ubezpieczymy przewożony towar od zwykłego ryzyka transportowego. Jeżeli uzgodniono, że kupujący odbiera towar, ryzyko przypadkowego zniszczenia lub przypadkowego pogorszenia związane z dostawą towaru do kupującego a w przypadku odbioru przez poinstruowaną przez kupującego osobę trzecią związane z dostawą towaru do tej osoby przechodzi na kupującego. Jeżeli kupujący zwleka z przyjęciem, ryzyko przechodzi na kupującego, gdy zwłoka z przyjęciem jest uzasadniona.

(3.6.) Jeśli zalegamy z dostawą, kupujący musi na naszą prośbę zadeklarować w rozsądnym terminie, czy nalega na dostawę lub czy dochodzi innych swoich praw. W przypadku opóźnienia w dostawie kupujący może wycofać się ze złożonego zamówienia w ramach przepisów ustawowych, o ile jesteśmy odpowiedzialni za opóźnienie.

(3.7.) W przypadku roszczeń odszkodowawczych kupującego z powodu opóźnienia w dostawie obowiązuje rozporządzenie w podanym niżej punkcie (6.2.)

4. Gwarancja, powiadomienia o wadach, zwroty

(4.1.) Przepisy ustawowe mają zastosowanie do praw kupującego w przypadku wad materialnych i prawnych (w tym nieprawidłowych i niekompletnych dostaw, a także braku wyraźnie określonych przez nas właściwości), chyba że poniżej określono inaczej. Jeśli jest to niezależne zlecenie naprawy lub inna usługa związana z umową o dzieło, poniższe regulacje dotyczą również wszelkich prac naprawczych i innych usług pracowniczych. Okres gwarancji wynosi dwanaście (12) miesięcy i rozpoczyna się w dniu dostawy.

(4.2.) Zamówione towary muszą być dokładnie sprawdzone natychmiast po dostarczeniu do kupującego lub określonej przez niego strony trzeciej. Jeśli już przy dostawie widoczne są z zewnątrz uszkodzenia opakowania towaru lub samego towaru, to dostarczany towar musi być sprawdzony pod kątem kompletności i uszkodzenia w obecności kierowcy, należy także powiadomić przewoźnika o szkodzie pisemnie na potwierdzeniu odbioru, sfotografować uszkodzony towar i przedstawić inne dowody, aby uniknąć późniejszych strat prawnych. Oczywiste wady lub inne wady, które byłyby rozpoznawalne przy natychmiastowym, starannym dochodzeniu, są uważane za zatwierdzone przez kupującego, jeśli nie otrzymamy pisemnego, określonego zawiadomienia o wadach od kupującego w ciągu siedmiu (7) dni roboczych po dostawie. Jeśli chodzi o inne wady, uznaje się je za zatwierdzone przez kupującego, jeśli nie otrzymamy zawiadomienia o wadach w ciągu siedmiu (7) dni roboczych od momentu pojawienia się danej wady. Jeżeli jednak wada była we wcześniejszym czasie rozpoznawalna przez kupującego, ma ona decydujące znaczenie dla rozpoczęcia okresu, w którym towar może być zakwestionowany. O ile dostarczane przez nas do kupującego towary nie zostały przez nas wyprodukowane, ale zostały otrzymane od dostawców wyższego szczebla, początkowo wypełniamy nasze zobowiązania gwarancyjne, przenosząc na kupującego wszystkie roszczenia gwarancyjne wobec naszych dostawców wyższego szczebla. Ten akceptuje przeniesienie w celu wykonania zobowiązania. W takim przypadku udzielamy gwarancji jedynie w formie uzupełniającej i po sądowym obciążeniu poddostawcy.

(4.3.) W przypadku nieprawidłowej lub wielokrotnej dostawy, kupujący jest zobowiązany do natychmiastowego zwrotu nam odpowiednich towarów w oryginalnym opakowaniu i bez żadnych zmian w oryginalnym stanie. Kupujący otrzyma od nas potwierdzenie zwrotu. Jeżeli zwracany nam towar ma jakiekolwiek uszkodzenia lub zmiany w oryginalnym stanie lub nie znajduje się już w oryginalnym opakowaniu i dlatego nie może być sprzedawany bez dodatkowego wysiłku z naszej strony, kwotę zapisaną na rzecz kupującego na podstawie łącznej kwoty na fakturze można zmniejszyć nawet o trzydzieści (30) procent. Mamy wyraźne prawo do dochodzenia i potwierdzenia większych szkód.

(4.4.) Jeśli po naszej kontroli dostarczony towar rzeczywiście okaże się wadliwy, jesteśmy początkowo uprawnieni do wyboru, czy realizujemy wykonanie poprzez usunięcie wady (poprawka) lub dostarczenie produktu bez wad. Nasze prawo do odmowy późniejszego wykonania na podstawie wymogów prawnych pozostaje nienaruszone. Jeżeli w przypadku dostawy zastępczej dany artykuł nie jest już dostępny, zostanie on zastąpiony innym artykułem, który będzie jak najbardziej porównywalny do niedostępnego artykułu.

(4.5.) Wszelkie roszczenia gwarancyjne kupującego są wykluczone, o ile kupujący nie zastosował się do naszych instrukcji użytkowania, konserwacji i/lub czyszczenia. To samo dotyczy szkód spowodowanych niewłaściwym zakładaniem, użytkowaniem, zastosowaniem, modyfikacją lub naprawą, nieprawidłowym i/lub niedbałym obchodzeniem się i/lub naturalnym zużyciem.

(4.6.) Jesteśmy uprawnieni do uzależnienia późniejszego należnego wykonania od zapłaty przez kupującego należnej ceny zakupu. Kupujący jest jednak uprawniony do otrzymania zwrotu określonej części ceny zakupu w stosunku do wady.

(4.7.) Kupujący jest zobowiązany do zapewnienia nam czasu i możliwości niezbędnych do należnego późniejszego wykonania, w szczególności do przekazania nam odrzuconego towaru w celu kontroli. Towar należy do nas wysłać bez opłat transportowych. Do tego musi być załączony konkretny opis błędu jak również kopia faktury/dowodu dostawy. Wydatki niezbędne do testowania pod kątem wad, w szczególności koszty transportu, przewozu, robocizny czy zastosowania danych materiałów, ponosimy my, gdy i o ile faktycznie występuje wada. Jeżeli prośba kupującego o usunięcie wady okaże się nieuzasadniona, możemy żądać odszkodowania za poniesione koszty. W przypadku odmowy poprawki lub dostawy zastępczej z naszej strony, jeśli ta zawiedzie lub nie spełnia oczekiwań kupującego, ten może według własnego wyboru odstąpić od zawartej umowy dostawy na podstawie obowiązujących przepisów prawa, obniżyć cenę zakupu i/lub dochodzić odszkodowania zgodnie z przepisami zawartymi w punkcie 6. Nie dotyczy to jednak drobnych wad.

(4.8.) Sama specyfikacja danych dotyczących wydajności lub inne opisy treści lub usług nie stanowią z naszej strony gwarancji jakości lub produkcji. Akceptujemy dodatkowe związane z gwarancją i rękojmią zobowiązania, jeżeli zostały one wyraźnie uzgodnione na piśmie. W każdym razie po upływie dwunastu (12) miesięcy, począwszy od otrzymania zamówionego towaru przez kupującego, jego prawa z tytułu wad ulegają przedawnieniu. Nie ma to wpływu na wystąpienie przedawnienia określonego w paragrafie 479 BGB oraz na inne prawa kupującego z uwagi na celowo ukryte lub celowo spowodowane wady.

(4.9.) Części zamienne są dostarczane, a naprawione towary są zwracane, o ile nie są one objęte naszą odpowiedzialnością za wady materialne, za rozsądną jednolitą stawkę za wysyłkę i opakowanie, z uwzględnieniem wynagrodzenia za świadczoną w tym zakresie przez nas usługę.

(4.10.) Ogólnie rzecz biorąc odbieramy tylko takie towary, które w ciągu ostatnich sześciu (6) miesięcy, licząc od daty wystawienia faktury, otrzymał od nas kupujący. Towary, które nie są uwzględnione w naszym aktualnie obowiązującym cenniku lub których prezentacja została zmieniona, są generalnie wykluczone z wymiany lub noty uznaniowej. Kwota zapisywana na dobro kupującego, w przypadku zwrotów uprzednio zaakceptowanych na piśmie przez ELTEN GmbH i/lub SFE GmbH, zostanie zmniejszona o czterdzieści (40) procent w oparciu o całkowitą kwotę faktury. Dotyczy to również artykułów, które ze strony kupującego są już wycenione lub zostały uszkodzone. O ile w wyżej wymienionym obszarze zostały zawarte z kupującym inne indywidualne pisemne umowy, na przykład w odniesieniu do zwrotu towarów, będą one miały pierwszeństwo.

(4.11.) W przypadku wad prawnych zastosowanie mają odpowiednio ustalenia punktu 4.

5. Zastrzeżenia dot. własności i inne prawa zabezpieczające

(5.1.) Wyraźnie zastrzegamy sobie własność dostarczonego towaru do momentu zrealizowania wszystkich płatności z konkretnego zamówienia lub, przy obecnych warunkach biznesowych, do momentu zaspokojenia wszystkich zaległych roszczeń w związku z istniejącymi relacjami biznesowymi. Przy wpłacie na bieżący rachunek obowiązuje zastrzeżenie własności dla odpowiedniego salda.

(5.2.) Kupujący ma prawo odsprzedać dostarczone i będące naszą własnością towary (towary zastrzeżone) w zwykłym toku działalności. Odsprzedaż nie odbywa się między innymi w uporządkowanym toku działalności kupującego, jeśli zawarł on ze swoim klientem skuteczny zakaz cesji. Z drugiej strony dozwolona jest wpłata na bieżący rachunek. W przypadku odsprzedaży kupujący sceduje na nas wszelkie roszczenia wobec swoich klientów i/lub innych stron trzecich w wysokości odpowiedniej ostatecznej kwoty na fakturze (w tym podatek VAT z dodatkowymi kosztami i wszelkimi odsetkami). W przypadku aktualnej faktury obowiązuje zastrzeżona własność jako zabezpieczenie naszego roszczenia równoważącego. Kupujący pozostaje uprawniony i zobowiązany do ściągnięcia określonych należności aż do naszego odwołania, nawet po ich przeniesieniu. Zwłaszcza w przypadku znanego nam pogorszenia majątku ze strony kupującego, mamy prawo samemu odzyskać przeniesione należności. Jeśli mamy powody sądzić, że nasze prawa do zachowania własności mogą być zagrożone (np. w wyniku coraz bardziej nam znanego pogarszania się zdolności kredytowej lub braku rozliczenia faktur po terminie ich wymagalności w powtarzającym się przypadku), jesteśmy uprawnieni – niezależnie od jakichkolwiek innych praw, które mamy w tym kontekście – wymagać od kupującego, w przypadku odsprzedaży zastrzeżonych towarów lub innych rozporządzeń, do ujawnienia istniejących struktur własnościowych tych towarów stronom trzecim.

(5.3.) Wszelkie dyspozycje dotyczące towarów zastrzeżonych, które wpływają na nasze prawa, takie jak obietnice, związane z zabezpieczeniem przewłaszczenia lub przydziały są zabronione. O zagrażających interwencjach lub dyspozycjach osób trzecich, w szczególności zobowiązaniach, kupujący musi poinformować nas na piśmie tak szybko, jak to możliwe, abyśmy mogli skorzystać z naszych praw. W przypadku skargi na podstawie §771 ZPO kupujący musi zwrócić nam poniesione w tym kontekście sądowe i pozasądowe koszty, jeśli wykorzystana osoba trzecia nie jest w stanie tego zrobić.

(5.4.) Kupujący wyraźnie się zgadza, że jesteśmy upoważnieni, w przypadku zagrażającego naruszenia naszych praw bezpieczeństwa, do odbioru lub zabezpieczenia w inny sposób zastrzeżonych towarów, przy czym zabezpieczenie to nie stanowi wówczas zakazanej siły własnej. W tym celu jesteśmy uprawnieni do wejścia na cały magazyn i lokale handlowe kupującego, o ile jest to konieczne do wyegzekwowania naszych praw. W tym względzie kupujący zobowiązuje się do pełnej współpracy.

(5.5.) Zobowiązujemy się zwolnić istniejące zabezpieczenia na żądanie kupującego, jeśli ich wartość przekracza zabezpieczane roszczenie o dwadzieścia (20) procent. W przypadku bieżących relacji biznesowych obowiązuje wyżej określona stopa procentowa dotycząca wszystkich roszczeń wobec kupującego.

(5.6.) Kupujący jest zobowiązany zabezpieczyć nasze podlegające zastrzeżeniu własności towary przed ogniem, wodą, kradzieżą i innym ryzykiem operacyjnym i niniejszym przenosi na nas wynikające z tego roszczenia wobec ubezpieczyciela w odniesieniu do tych towarów.

6. Ograniczenie odpowiedzialności

(6.1.) Jesteśmy odpowiedzialni bez ograniczeń za wypłatę odszkodowań z powodu winy umyślnej i rażącego zaniedbania. W przypadku prostego zaniedbania ponosimy odpowiedzialność wyłącznie za szkody wynikłe z obrażeń ciała, zagrożenia dla życia i zdrowia, a także za szkody wynikające z naruszenia istotnego zobowiązania umownego (są to obowiązki, które umożliwiają prawidłowe wykonanie umowy dostawy) którego przestrzeganiu kupujący regularnie ufa i może ufać. W takich przypadkach nasza odpowiedzialność jest jednak ograniczona do zastąpienia przewidywalnej, zwykle występującej szkody.

(6.2.) Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania, jeśli celowo ukryliśmy wadę, dowód której musi przedstawić kupujący, lub jeśli daliśmy wyraźną pisemną gwarancję na jakość i funkcjonowanie określonych towarów. To samo dotyczy odpowiedzialności ze względu na mające zastosowanie, bezwzględnie obowiązujące regulacje prawne, na przykład ze względu na ustawę o odpowiedzialności za produkt, jak również w przypadku opóźnionej dostawy, o ile uzgodniono stały czas dostawy i/lub stały czas wykonania.

(6.3.) Z powodu naruszenia obowiązku, które nie polega na wadzie, kupujący może wycofać się tylko wtedy, gdy jesteśmy odpowiedzialni za to naruszenie.

(6.4.) Za informacje, instrukcje, materiały i inne elementy zamówienia dostarczone przez kupującego nie ponosimy odpowiedzialności, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej, a kupujący zwalnia nas całkowicie z wszelkich roszczeń osób trzecich w momencie obciążenia.

(6.5.) Roszczenia odszkodowawcze kupującego z tytułu wady ulegają przedawnieniu po upływie roku od dostawy towaru. Nie dotyczy to przypadków, w których można nam zarzucić celowe działanie, a także przypadku niepowodzeń, obrażeń ciała lub uszczerbków na zdrowiu kupującego, których spowodowanie można nam przypisać.

(6.6.) Nasza odpowiedzialność jest ograniczona w zależności od wielkości w przypadku każdego indywidualnego uszkodzenia do granicy odpowiedzialności w wysokości rocznego obrotu netto zrealizowanego z kupującym w poprzednim roku użytkowania. To ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania, jeśli jesteśmy winni złej woli, umyślnego lub rażącego zaniedbania, w przypadku roszczeń wynikających z obrażeń ciała, zagrożenia życia lub zdrowia oraz w przypadku roszczeń, które oparte są na deliktowym czynie lub wyraźnie przyjętej gwarancji lub przejęciu ryzyka związanego z nabyciem zgodnie z § 276 BGB, lub w przypadkach wyższych kwot odpowiedzialności, które odbiegają od przepisów prawa.

(6.7.) Dalsza odpowiedzialność z naszej strony jest wykluczona – niezależnie od charakteru prawnego dochodzonego roszczenia. Dotyczy to w szczególności roszczeń odszkodowawczych wynikających z winy przy zawarciu umowy, z powodu innych naruszeń obowiązku lub z powodu deliktowych roszczeń o odszkodowanie za szkody majątkowe zgodnie z § 823 BGB. Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności zawarte w tym punkcie mają zastosowanie w tym samym zakresie na korzyść naszych organów, naszych kierujących lub niekierujących pracowników oraz innych przedstawicieli jak również naszych podwykonawców.

7. Intelektualne prawa ochronne, wykorzystanie materiałów wizerunkowych

(7.1.) Kupujący wyraźnie uznaje wyłączną własność intelektualną lub nasze wyłączne prawa użytkowania w obrębie stosowanych przez nas praw ochronnych (dotyczy to znaków towarowych, wzorów, wzorów użytkowych, patentów, praw autorskich itp.) i nie będzie rozwijać bezpośredniej ani pośredniej działalności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na te prawa ochronne.

(7.2.) W ograniczeniu do okresu istnienia relacji biznesowej z kupującym udzielamy mu niewyłącznej i zawsze odwołalnej licencji na korzystanie z naszych praw ochronnych, wyłącznie do własnych celów marketingowych, w ramach i zakresie jego funkcji w dystrybucji naszych produktów. Dotyczy to w szczególności, ale nie wyłącznie, korzystania z naszych znaków handlowych, marek, ilustracji, zdjęć, tekstów i tym podobnych, a także wszystkich innych przysługujących nam praw ochronnych, w materiałach reklamowych i promocyjnych kupującego wyraźnie przez nas autoryzowanych, w formie drukowanej, PoS lub w mediach internetowych (zwanych dalej „materiałami”).

(7.3.) Poza tym nasza umowa użytkowania między kupującym a nami dotyczy korzystania ze zdjęć, materiałów reklamowych i innych treści marek ELTEN®, WORTEC®, JORI® i LOWA Work® w ich obecnej formie. Firmowe podpisanie umowy użytkowania przez kupującego i zwrócenie jej nam jest bezwzględnym wymogiem i warunkiem korzystania przez kupującego z wyżej wymienionych materiałów, a także udzielenia licencji na użytkowanie, o której mowa w poprzednim punkcie (7.2.). W przypadku sprzeczności między powyższą umową użytkowania a niniejszymi warunkami AGB, umowa użytkowania ma pierwszeństwo.

(7.4.) W przypadku naruszenia postanowień zawartych w niniejszym punkcie 7, zastrzegamy sobie prawo, w szczególności w przypadku powtórzenia, niezależnie od jakichkolwiek innych przysługujących nam praw, nie zaopatrywać kupującego tymczasowo lub w przyszłości.

(7.5.) W każdym przypadku zakończenia relacji biznesowej, bez względu na uzasadnienia prawne, kupujący natychmiast przestanie korzystać z naszych praw ochrony intelektualnej i materiałów wizerunkowych, a także nie będzie bezzwłocznie korzystał z materiałów będących w jego posiadaniu offline i online lub bezzwłocznie odeśle do nas lub przekaże jednemu z naszych przedstawicieli materiały i materiały wizerunkowe, które przekazaliśmy mu w celu promocji sprzedaży.

(7.6.) Indywidualne dalsze ustalenia umowne z kupującym, szczególnie w zakresie działalności e-commerce kupującego na poziomie B2C, mają pierwszeństwo nad niniejszymi ogólnymi warunkami sprzedaży i dostawy, o ile są one sprzeczne z niniejszymi ogólnymi warunkami sprzedaży i dostawy.

8. Ochrona danych, poufność

(8.1.) W zakresie ochrony danych, a w szczególności wykorzystania przez nas danych osobowych kupującego, obowiązuje nasza osobna deklaracja o ochronie danych w jej obecnej formie, którą można wyświetlić na stronie https://elten.com/pl/home/ochrona-danych/.

(8.2.) Wszystkie materiały i informacje przekazane kupującemu przez nas muszą być traktowane przez niego jako ściśle poufne, o ile nie są publicznie dostępne, ogólnie znane lub przeznaczone do dystrybucji, i nie mogą po stronie kupującego bez naszej uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody być powielane, publikowane ani w żaden inny sposób udostępniane osobom trzecim. Powinny być zwrócone i/lub zniszczone przez kupującego pod koniec relacji biznesowej z nami natychmiast zgodnie z naszym wyborem, jak opisano w paragrafie 7 powyżej.

9. Miejsce wykonania, jurysdykcja, obowiązujące prawo

(9.1.) Miejscem wykonania wszystkich zobowiązań wynikających ze stosunków handlowych z kupującym jest siedziba naszej firmy w Uedem, Nadrenia Północna-Westfalia, o ile szczególny charakter zobowiązania nie jest z tym sprzeczny.

(9.2.) W przypadku transakcji z kupcami, osobami prawnymi podlegającymi prawu publicznemu lub specjalnymi funduszami prawa publicznego, sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających bezpośrednio lub pośrednio ze stosunku umownego jest sąd w Kleve, chyba że prawo przewiduje inne wyłączne miejsce jurysdykcji. Dla jasności niniejsze rozporządzenie w sprawie kompetencji ma również zastosowanie dla takich stanów rzeczy pomiędzy nami a klientem, które mogą prowadzić do roszczeń pozaumownych w rozumieniu rozporządzenia VO (EG) Nr. 864/2007. Jesteśmy również uprawnieni do pozwania kupującego w sądzie, który jest w swojej siedzibie kompetentny, jak również w każdym innym prawnie właściwym sądzie. Dotyczy to w szczególności, ale nie wyłącznie, postępowań w sprawie tymczasowej ochrony prawnej.

(9.3.) W przypadku tych warunków sprzedaży i dostawy oraz wszystkich stosunków prawnych między nami a kupującym zastosowanie ma wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem prawa kolizyjnego i konwencji UN, w sprawie międzynarodowego kupna i sprzedaży towarów (CISG), jeśli kupujący ma siedzibę poza Republiką Federalną Niemiec. Wyjaśnione jest wyraźnie, że ten wybór prawa należy również rozumieć jako taki w rozumieniu art. 14 ust. 1 b) VO (EG) Nr. 864/2007 i dlatego musi mieć również zastosowanie do roszczeń pozaumownych w rozumieniu niniejszego rozporządzenia UE. Jeżeli prawo polityki zagranicznej należy obowiązkowo zastosować w poszczególnych przypadkach, nasze warunki AGB należy interpretować w taki sposób, że realizowany z nimi cel ekonomiczny jest w miarę możliwości zachowany.

10. Ustalenia końcowe

(10.1.) Wszelkie zmiany i/lub uzupełnienia porozumień umownych zawartych z kupującym, w tym niniejszych warunków sprzedaży i dostawy, muszą mieć formę pisemną. Dotyczy to również samej poprawki tego wymogu.

(10.2.) Całkowite lub częściowe pominięcie lub spóźnione dochodzenie jakiegokolwiek prawa z naszej strony wobec kupującego oznacza brak zrzeczenia się tego lub jakiegokolwiek innego prawa.

(10.3.) Nasi pracownicy, przedstawiciele handlowi lub inni reprezentanci, którzy nie należą do naszego kierownictwa lub nie są obdarzeni prokurą lub handlowym pełnomocnictwem, nie są upoważnieni do składania za nas prawnie wiążących deklaracji, chyba że wyrazimy uprzednią wyraźną pisemną zgodę.

(10.4.) O ile nie określono inaczej w powyższych warunkach lub z powodu obowiązkowej odpowiedzialności prawnej z naszej strony, wszelkie roszczenia kupującego wobec nas wygasają w ciągu sześciu (6) miesięcy od momentu, w którym kupujący miał wiedzę o istotnym stanie rzeczy lub powinien był ją mieć, niezależnie od tej wiedzy, w każdym przypadku w ciągu trzech (3) lat od daty wystawienia faktury za określoną dostawę, niezależnie od charakteru tych roszczeń.

(10.5.) Jeżeli postanowienia niniejszych warunków dostawy i sprzedaży są lub staną się nieważne lub nieskuteczne z prawnego punktu widzenia, pozostałe postanowienia pozostają nienaruszone. Nieważne lub niewykonalne postanowienia należy następnie z naszej strony zastąpić prawnie ważnymi lub wykonalnymi przepisami, które najbardziej odpowiadają gospodarczemu celowi prawnie nieważnego lub prawnie nieskutecznego postanowienia.

(10.6.) Zastrzegamy sobie prawo do zmiany i/lub uzupełnienia niniejszych warunków dostawy i sprzedaży, o ile jest to konieczne z naszego punktu widzenia, zobowiązując się do niezwłocznego dostarczenia kupującemu odpowiednio zmodyfikowanej nowej wersji na piśmie, która całkowicie zastąpi obecną wersję. Dotyczy to również odpowiednio poprzedniej wersji niniejszych warunków sprzedaży. Wszystkie zamówienia już złożone przez kupującego i potwierdzone z naszej strony w momencie przesłania zmodyfikowanych nowych warunków dostawy i sprzedaży będą realizowane na podstawie ważności poprzedniej wersji tych warunków.


Stan: czerwiec 2019